Udostępnij

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID): Zmiany w Syntetycznym Wskaźniku Ryzyka i Zysku (SRRI) dla niektórych funduszy z oferty Schroders

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie instytucji wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), firma Schroders zobowiązana jest do przedstawiania Syntetycznego Wskaźnika Ryzyka i Zysków (SRRI) dla odpowiednich funduszy. Intencją przedstawiania SRRI jest informowanie inwestorów o profilu ryzyka i zysku funduszu, a wskaźnik jest obliczany przy wykorzystaniu określonego wzoru w oparciu o zmienności wyników osiągniętych w przeszłości. Wskaźnik SRRI jest przedstawiany jako wartość liczbowa w skali od 1 do 7 i jest zawarty w KIID.*

Okres skrajnie wysokich wahań na rynkach finansowych pomiędzy marcem i kwietniem 2020 r., wywołanych kryzysem Covid-19, miał wpływ na wartość SRRI. W związku z tym dla znaczącej liczby funduszy Schroders wartość wskaźników SRRI ulegnie zmianie, a by to odzwierciedlić, w lipcu 2020 r. zostaną opublikowane nowe dokumenty KIID . We wszystkich przypadkach wskaźnik SRRI wzrósł z powodu większej zmienności rynku, a nie z powodu jakiejkolwiek zmiany celu inwestycyjnego funduszu lub jego polityki. Wskaźniki SRRI są na bieżąco monitorowane i w przyszłości mogą zostać ponownie obniżone. Wpływać na nie mogą również okresy zmienności w przyszłości.

Jak zaznaczono wcześniej, firma Schroders, wraz z innymi podmiotami zarządzającymi UCITS, nie posiada swobody w sposobie obliczania wartości SRRI. Zmiany te wynikają z dyrektywy UCITS oraz regulacji dotyczących KIID. Dodatkowe informacje na temat sposobu kalkulacji można znaleźć w dokumencie ESMA 10-673 - Guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document. https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-methodology-calculation-synthetic-risk-and-reward-indicator-in-key-investor

Ostatnie dokumenty KIID dla produktów Schroders zamieszczone są w sekcji Centrum Funduszy.

 

*Wskaźnik SRRI ma na celu zapewnienie spójnej kalkulacji i prezentacji informacji na temat ryzyka dla wszystkich funduszy UCITS, umożliwiając inwestorom porównywanie produktów przy wykorzystaniu łatwego do zrozumienia formatu. Wskaźnik SRRI jest wartością liczbową, zawierającą się w przedziale od 1 do 7; przy czym 1 oznacza najniższy profil zysku do ryzyka, a 7 wyższy poziom ryzyka, ale z potencjałem osiągnięcia wyższej stopy zwrotu.