/pl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/income20white.svg

Regularny Dochód

Zorientowanie na konsekwentnie wyższy poziom dochodu.

Poszukiwanie dochodu

Niskie stopy procentowe, rosnące koszty utrzymania, ograniczony wzrost płac oraz starzejące się populacje oznaczają, że Twoi klienci prawdopodobnie potrzebują dochodu silniej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak trudno jest o znalezienie źródła konsekwentnie wyższego dochodu. W przeszłości, depozyty bankowe i inwestycje o charakterze "bezpiecznej przystani", takie jak obligacje rządowe, wypełniały lukę, jednak stopy zwrotu z tych form oszczędzania spadły do niemal rekordowo niskich poziomów. Nie ma powodów, aby sądzić, że sytuacja ulegnie poprawie w nadchodzących latach. 

Znalezienie dochodu

Aby sprostać oczekiwaniom Twoich klientów w zakresie dochodu, prawie z pewnością potrzebne jest znalezienie rozwiązań w innych obszarach niż w przeszłości. Oznacza to czerpanie z szerszego zakresu inwestycji, takich jak akcje, obligacje korporacyjne, nieruchomości i rozwiązania wielo-aktywowe. W konsekwencji wymagany jest obecnie znacznie wyższy poziom wiedzy specjalistycznej.

Eksperci od dochodu

Możemy pomóc. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy w tym zakresie od wielu lat dostarczamy dochód tysiącom inwestorów. Nasz zespół, składający się z ponad 40 specjalistów od dochodu, jest w stanie przeszukiwać globalne rynki z myślą o najlepszych dostępnych możliwościach. Naszą umiejętnością jest analiza tych możliwości pod kątem ich wartości i ryzyka w celu konsekwentnego osiągania zakładanego dochodu. 

Aktywna selekcja możliwości w zakresie dochodu

Uważamy, że jeśli chodzi o dostarczanie dochodu to kluczowe jest aktywne podejście do inwestycji. Aktywne podejście oznacza bycie w stanie rozważenia najszerszego spektrum możliwości inwestycyjnych na całym świecie, analizę tych możliwości w celu upewnienia się, że można na nich polegać, i co istotne, że płaci się za nie odpowiednią cenę. Aktywne zarządzanie to także umiejętność dywersyfikowania inwestycji w celu dostarczania dochodu przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem.  

Spełnianie różnorodnych potrzeb Klientów

Nasza szeroka paleta funduszy oraz portfeli nakierowanych na generowanie dochodu została skonstruowana tak, aby zaspokoić wiele potrzeb, jakie Twoi klienci mają w tym obszarze. Niezależnie od tego, czy zastosowane zostaną generujące dochód fundusze akcyjne, dłużne czy rozwiązania wielo-aktywowe, mamy dla Ciebie propozycje. 

Dla klientów posiadających długoterminowy horyzont może oznaczać to oferowanie wyższych rentowności oraz potencjalnych zysków kapitałowych, jednak kosztem wyższej zmienności. Jeśli chodzi o klientów o krótszym horyzoncie, może to oznaczać niższą rentowność przy niższym ryzyku obsunięcia się wartości kapitału.

Czy istnieją ryzyka?

Historyczne stopy zwrotu nie są wskazówką dla przyszłych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości. 

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursów walut mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych.

*Źródło: Schroders, na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ważne informacje: Firma Schroders wyraziła w tym dokumencie swoje opinie i przekonania, które mogą ulegać zmianie. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym aspekcie nie stanowi materiału promocyjnego. Nie stanowi on także oferty ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych czy inwestycyjnych. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych. Część przedstawionych informacji pozyskano ze źródeł zewnętrznych, które uznajemy za wiarygodne.  Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy strony trzeciej, a dane mogą ulegać zmianie wraz ze zmianami warunków rynkowych.  Nie wyłącza to obowiązków i zobowiązań Schroders wobec naszych klientów, wynikających z systemu regulacyjnego. Dane dotyczące regionów i sektorów zostały przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Niektóre opinie zawarte na stronie internetowej przedstawiono na podstawie prognoz. Nasze oczekiwania i przekonania są oparte na uzasadnionych założeniach, wynikających z naszej aktualnej wiedzy. Nie ma jednakże gwarancji, że jakakolwiek prognoza lub opinia się sprawdzi. Te poglądy i opinie mogą ulec zmianie.  

Topics:

Kontakt ze Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main
Niemcy
Oddziały na świecie

+49 69 975717-0

(Pon.-Pt. w godz. 9-18)

Przy specyficznych zagadnieniach prosimy zwrócić się do naszych osób kontaktowych.

Prośba o kontakt

W razie potrzeby rozwiązania wszelkich zagadnień prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.

Przedstawiciel funduszu w Polsce

Schroders to światowej klasy instytucja zarządzająca aktywami, działająca w 38 krajach Europy, obu Ameryk, Azji, Afryki oraz na Bliskim Wschodzie.