W centrum uwagi

Biuletyn Ekonomiczny - wrzesień 2021 r.


  • Nadal spodziewamy się mocnego odbicia światowej gospodarki, choć perspektywy przesunęły się w kierunku stagflacji, w miarę jak słabnie dynamika wzrostu i rośnie presja cenowa. Nasza prognoza wzrostu globalnego PKB pozostaje niezmieniona, jednak podnosimy nasze oczekiwania dotyczące inflacji.
  • Początkowa faza przyspieszenia ożywienia gospodarczego dobiegła końca, a obecnie znajdujemy się w nowej fazie, w której ograniczenia podaży wywierają istotny wpływ na cykl.
  • W przypadku prognoz wzrostu gospodarczego istnieją znaczne różnice regionalne, przy czym ich obniżenie dla USA i Chin jest równoważone przez podwyższenie dla Wielkiej Brytanii, strefy euro i Japonii. Po raz pierwszy od 2007 roku spodziewamy się, że europejski wzrost gospodarczy wyprzedzi amerykański, czego można oczekiwać w 2022 roku.
  • Nadal oczekujemy, że w grudniu Rezerwa Federalna (Fed) zacznie zmniejszać tempo skupu aktywów i podniesie stopy procentowe pod koniec przyszłego roku. Istnieją argumenty za szybszym zaostrzeniem polityki, ponieważ wydaje się, że nie ma sensu stymulować popytu w gospodarce borykającej się z problemami po stronie podaży. Jednak Fed prawdopodobnie będzie tolerował wyższą inflację, do której to doprowadzi.
  • Chociaż podnieśliśmy nasze prognozy wzrostu gospodarczego i inflacji dla strefy euro, to nie spodziewamy się, by Europejski Bank Centralny zacieśnił politykę pieniężną do 2023 roku. Tylko wtedy inflacja będzie trwale utrzymywać się na poziomie lub powyżej progu 2%, który jest obecnie niezbędny, aby skłonić bank centralny do podjęcia działania. Spodziewamy się również, że Bank Anglii będzie wstrzymywał się z decyzją do 2023 roku. Ruchy te wspierają silniejszego dolara
    w okresie objętym prognozą.
  • Nasza prognoza wzrostu PKB dla rynków wschodzących jest kształtowana przez Chiny, gdzie wąskie gardła i ograniczenia związane z pandemią skłaniają do obniżenia prognozy na ten rok do 8,5%. W Państwie Środka prawdopodobnie zostaną ogłoszone bardziej łagodne luzowania polityki, jednak przy braku większych rozwiązań stymulacyjnych nadal oczekujemy, że wzrost PKB spowolni w 2022 roku do około 5,5%.
  • Chociaż istnieje ryzyko silniejszego wzrostu, głównym zagrożeniem dla naszej prognozy jest to, iż gospodarka światowa pozostanie dłużej ograniczana przez niedobory siły roboczej i komponentów, co zostało ujęte w naszym scenariuszu inflacji po stronie podaży. Presję stagflacyjną może również wywołać wzrost taryf, potencjalnie związany z próbami kontroli emisji dwutlenku węgla po COP26.

Pełny Biuletyn jest dostępny w formacie PDF poniżej.


Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.