Perspektywy

Sześć kluczowych tematów dotyczących aktywnego zaangażowania w działania firm w 2022 r.


Wraz z zarządzającymi funduszami i analitykami od zrównoważonych inwestycji z firmy Schroders, zamierzamy skoncentrować się właśnie na tych kluczowych obszarach.

Tematy dotyczące zaangażowania w kontekście ESG, które warto obserwować

Kwestia zmian klimatu zdominowała nagłówki gazet, szczególnie w okresie poprzedzającym szczyt klimatyczny COP26. Będzie to kontynuowane, ale zespół od zrównoważonych inwestycji z firmy Schroders spodziewa się, że w 2022 r. większy nacisk zostanie położony na kwestie społeczne, w tym zarządzanie kapitałem ludzkim, prawa człowieka, różnorodność i integrację.

Oczekujemy również koncentracji na ograniczeniach dotyczących bioróżnorodności i zasobów naturalnych, ponieważ program ochrony środowiska wykracza poza kwestie klimatyczne.

  1. Klimat

Zapotrzebowanie na podejmowanie działań i transparentność w zakresie zobowiązań w obszarze zmian klimatycznych są obecnie na najwyższym poziomie. Na początku 2021 r. skontaktowaliśmy się z kierownictwem spółek, wchodzących w skład indeksu FTSE 350, z prośbą o opublikowanie planów transformacji, a następnie rozszerzyliśmy to działanie na Europę i Stany Zjednoczone.

W dalszym ciągu będziemy prosić spółki portfelowe o informację w zakresie wyznaczania celów, skupiając się na podmiotach, które mogą być w największym stopniu wrażliwe na zmiany.

Firma Schroders sama zobowiązała się do przejścia na zerowy poziom emisji netto, a wpływ, jaki możemy wywierać poprzez zaangażowanie, będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

  1. Ograniczenia w zakresie różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych

604099_Webchart_1_PLPL_Chart1V2.png

Jak wynika z powyższego wykresu, wpływ człowieka na środowisko naturalne przyspiesza w niepokojącym tempie. Tematy dotyczące ograniczeń w obszarze bioróżnorodności i zasobów naturalnych będą w coraz większym stopniu poddawane segmentacji.

W Schroders, nasz zespół badawczy już teraz koncentruje się na takich zagadnieniach jak wylesianie, zrównoważona żywność i rolnictwo oraz gospodarka odpadami.

Oprócz inicjowania własnych działań, będziemy podejmować wysiłki, aby zachęcać firmy do ujawnienia, w jaki sposób istotne ryzyka związane z zasobami naturalnymi mogą wpłynąć na ich działalność.

  1. Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim znalazło się w centrum uwagi w wyniku pandemii, na przykład w odniesieniu do polityki dotyczącej pracy w domu, zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników.

Sporo uwagi zostanie poświęcone kontraktowym formom tymczasowego zatrudnienia (ang. gig economy) i nietradycyjnym modelom pracy, które nasiliły się w ostatnich latach.

Chociaż zdajemy sobie sprawę, że zmiana modelu pracy może przynieść wiele korzyści i prawdopodobnie będzie się rozwijać, firmy bezpośrednio lub pośrednio zatrudniające tych pracowników będą musiały zapewnić, że biorą odpowiedzialność za ich traktowanie.

Skontaktowaliśmy się z przedsiębiorstwami na początku kryzysu, a następnie podjęliśmy dalsze działania, aby wyrazić nasze poparcie dla tych, którzy zapewniają swoim pracownikom i innym zainteresowanym stronom możliwie jak największą ochronę.

W sytuacji, gdy wiele gospodarek zmierza w kierunku bardziej „normalnego” funkcjonowania, ważne jest, aby te priorytety zostały zachowane.

  1. Różnorodność i integracja

Różnorodność i włączenie społeczne będą nadal zajmować ważne miejsce w naszych działaniach w obszarze zaangażowania w firmy. Te kwestie będą stanowić istotny temat na 2022 r. i kolejne lata.

Historycznie, w całej branży, zaangażowanie na rzecz różnorodności koncentrowało się na zróżnicowaniu płci na poziomie zarządu.

Zamierzamy nadal naciskać na rozszerzenie tej kwestii zarówno w pionie, jak i w poziomie struktury organizacyjnej, tzn. w dół poprzez zespoły wykonawcze i kierownictwo do szerszego grona pracowników i w różnych wymiarach różnorodności, w tym rasowej, społeczno-ekonomicznej i LGBT.

Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii w ramach przeglądu różnorodności etnicznej w zarządach, zwanego "Parker Review", firmy z indeksu FTSE 100 zostały wezwane do osiągnięcia do 2021 celu "one by 2021 ", który po raz pierwszy ustalono w 2017 Najnowsza aktualizacja raportu wykazała, że 37% badanych firm nie ma w swoich zarządach przedstawicieli mniejszości etnicznych.

W listopadzie Schroders wystosował w tej sprawie pismo do kierownictw spółek z indeksu FTSE 100, a od 2022 r. firma będzie głosować przeciwko przewodniczącemu komitetu do spraw nominacji w przypadku każdego podmiotu z FTSE 100, który nie spełnił tego wymogu.

  1. Prawa człowieka

Uważamy, że ważne jest, aby rozpatrywać temat praw człowieka przez pryzmat wpływu, jaki firmy mogą wywierać na posiadaczy tych praw.

Dotyczy to pracowników - np. w ramach łańcucha dostaw, społeczności - np. poprzez wpływ ich działalności, oraz konsumentów - poprzez produkty i usługi, które firmy dostarczają.

W tym roku minęła 10 rocznica przyjęcia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (UNGP). Jest to zbiór wytycznych dla państw i przedsiębiorstw, którego celem jest zapobieganie i reagowanie na przypadki łamania praw człowieka w działalności biznesowej.

Zaangażowanie jest konieczne, aby doprowadzić do przyjęcia i wdrożenia UNGP na większą skalę w ciągu najbliższych 10 lat.

W coraz większym stopniu pojawiają się również kwestie związane z prawami cyfrowymi, takie jak dezinformacja i obawy dotyczące prywatności. Będą one w dalszym ciągu uwzględniane w kontekście kwestii społecznych.

Dla przykładu, w czasie pandemii istotne znaczenie miał również dostęp do leków.

Ład korporacyjny i nadzór oraz czas WZA

  1. Ład korporacyjny

Szóstym tematem, na którym skupia się zespół od aktywnego zaangażowania w działania firm w 2022 r., jest ład korporacyjny, który wspiera wszystkie kwestie związane z ESG.

Oczekujemy wzmożonej kontroli wyników głosowań i uchwał akcjonariuszy, zwłaszcza w kwestiach klimatycznych. Inne trendy obejmują wzrost liczby głosowań na rzecz działań w obszarze transformacji klimatycznej (ang. „Say on Climate”) podczas WZA, propozycje akcjonariuszy dotyczące kwestii rasowych oraz wzrost liczby wskaźników zrównoważonego rozwoju w raportach.

W celu osiągnięcia zrównoważonych wyników, które leżą w najlepszym interesie społeczeństwa i interesariuszy, konstruktywny dialog pomiędzy radami nadzorczymi i inwestorami jest silnym narzędziem.

W związku z tym przeprowadzimy serię rozmów z dyrektorami niewykonawczymi, aby poznać ich poglądy na te tematy.