Perspektywy

Trzy kluczowe komponenty inwestowania zrównoważonego


Fundusze zrównoważonego inwestowania szybko rosły w ostatnich latach w warunkach zwiększenia świadomości ekologicznej, a obecna pandemia stawia na pierwszym miejscu kwestie społeczne. Jednak w branży nie ma standardowej definicji inwestowania zrównoważonego.

Termin „zrównoważony” jest często nadużywany podczas rozmów o inwestycjach i stał się słowem wykorzystywanym dla wielu różnych podejść. Nasi współpracownicy z zespołu Schroders Sustainable Investment Team opracowali materiał, który pomaga rozszyfrować ten żargon: Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o zrównoważonym inwestowaniu.

W ramach naszego podejścia wyróżniamy trzy elementy, które naszym zdaniem są kluczowe:

  1. Cel (ang. purpose) - co naszym zdaniem można osiągnąć dzięki zrównoważonemu inwestowaniu w zakresie zysków z inwestycji i wpływu na zachowanie firmy;
  2. Ludzie (ang. people) - ocena inwestowania zrównoważonego często wymaga subiektywnego osądu i nie można jej sprowadzić do wyników lub ocen dostarczonych przez stronę trzecią;
  3. Proces (ang. process) - łączenie celu i ludzi, aby stworzyć powtarzalny proces, który będzie rozwijał się i poprawiał wraz z upływem czasu.

Inwestowanie w określonym celu

Celem inwestowania zrównoważonego jest dla nas wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i zachowania przedsiębiorstw, a jednocześnie pomaganie klientom w osiąganiu ich celów inwestycyjnych. Oznacza to decyzję dotyczącą alokacji naszego kapitału w firmy, które już obecnie zarządzane w sposób zrównoważony, znajdują się w okresie przejściowym lub są na drodze do poprawy swojego profilu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Panuje powszechnie błędne przekonanie, że inwestorzy muszą pójść na ustępstwo w zakresie zysku i ryzyka w celu wywierania pozytywnego wpływu. Jesteśmy głęboko przekonani, że tak nie jest; zrównoważony rozwój jest raczej integralnym elementem niż kompromisem.

Inwestowanie zrównoważone wyznacza minimalne standardy postępowania dla firmy, postrzeganej w kategorii potencjalnej inwestycji. Jeśli przedsiębiorstwo angażuje się w działania lub zachowania, które wyrządzają poważną szkodę społeczną, to nie istnieje poziom wyceny, jakkolwiek atrakcyjnej, która mogłaby zrekompensować ten negatywny wpływ. Ale nie sądzimy, aby ustalenie takiej granicy było szkodliwe dla stóp zwrotu z inwestycji.

Dlaczego tak uważamy? Finalnie wynika to z faktu, że to czego szukamy, to zrównoważone modele biznesowe. Jako inwestorzy lokujący środki w akcje europejskie chcemy inwestować długoterminowo i staramy się ocenić perspektywy spółki na przyszłość. Czy ich działalność może rozwijać się w przyszłości? Czy mogą poprawić swoje marże zysku? Czy muszą liczyć się z ryzykiem poniesienia kar ze strony regulatora lub pozostania w tyle za swoimi konkurentami?

Dla przykładu, jeśli firma nie oceni odpowiednio swojego wpływu na środowisko, to ryzykuje tym, że zostanie ukarana przez organy regulacyjne, a uszczerbek na reputacji wpłynie na jej postrzeganie przez jej klientów. Jeśli płaci swoim pracownikom relatywnie niewiele, to może mieć problemy z zatrzymaniem kadry, a marże zysku mogą być niższe w przyszłości, jeśli płace będą musiały wzrosnąć. Natomiast firmy, które biorą pod uwagę ich wpływ na interesariuszy - takich jak pracownicy czy środowisko naturalne - są w lepszej sytuacji, aby uniknąć takiego ryzyka.

Ważne jest, aby zaznaczyć, że nie inwestujemy po prostu spółki, które działają obecnie w sposób najbardziej zrównoważony, niezależnie od perspektyw dla kursu akcji. Poszukujemy niewłaściwie wycenionych możliwości, gdzie obecny kurs akcji nie odzwierciedla potencjału firmy. Identyfikacja zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju i możliwości poprawy jest kluczowym elementem w dążeniu do osiągnięcia wyższych stóp zwrotu z inwestycji.

Analiza z wykorzystaniem ludzkiego osądu

Ocena zagrożeń i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem często sprowadza się do osądu. To tutaj wsparcie naszego zespołu analityków europejskiego rynku akcji jest nieocenione.

Powiedzieliśmy już, że zrównoważone inwestowanie oznacza wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i zachowania przedsiębiorstw. Rozważając wpływ na firmy, możemy podzielić to na trzy kategorie:

  1. co firma robi, jeśli chodzi o produkty lub usługi, które świadczy;
  2. jakie koszty firma nakłada na społeczeństwo lub jakich korzyści dostarcza (co może nie być od razu oczywiste). W Schroders wykorzystujemy nasze narzędzie inwestycyjne SustainEx, które pomaga nam w ocenieniu tego wpływu; 
  3. sposób, w jaki firma zachowuje się wobec swoich pracowników, dostawców i innych interesariuszy. Posiadamy kolejne narzędzie inwestycyjne - CONTEXT - które pozwala nam to ocenić i porównać firmę z jej konkurentami.

Co istotne, dokonujemy tych ocen równolegle z naszymi tradycyjnymi analizami finansowymi. Uważamy, że zadawanie pytań dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju pomaga nam w głębszym zrozumieniu biznesu. Zamiast kontaktowania się wyłącznie z kadrą zarządzającą firmy, zaangażowanie się w kwestie zrównoważonego rozwoju w całej firmie może często dać wyraźniejszy obraz operacyjnej strony biznesu.

Jest to szczególnie ważne dla nas jako inwestorów na rynku europejskich spółek. Europa jako region jest bardziej zaawansowana niż większość pozostałych obszarów, jeśli chodzi o sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak tym bardziej istotne jest dla nas sprawdzenie, czy firma traktuje zrównoważony rozwój jako „odhaczanie pól na formularzu”, czy też jest on rzeczywiście osadzony w działalności biznesowej.

W miejsce polegania na surowych narzędziach, takich jak rezultaty dostarczane przez podmioty trzecie, np. przez Sustainalytics, prowadzimy rozmowy z firmami i analitykami, które pozwalają nam na zbudowanie złożonego, wybiegającego w przyszłość obrazu. W miarę wzrostu znaczenia zrównoważonego rozwoju, rozmowy te są coraz bardziej partnerskie. Zarówno my, jak i przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy, szukamy sposobów na poprawę. Pytania, które zadajemy, mogą pomóc w napędzaniu postępu.

Dla przykładu, może się zdarzyć, że firma opracowała praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale potrzebuje pomocy w wykazaniu tego faktu. Inne firmy - zwłaszcza mniejsze - mogą potrzebować wskazówek, co jest najlepszą praktyką.

Czasami spotykamy się z sytuacjami, w których firma nie przestrzega najlepszych praktyk w kwestii zrównoważonego rozwoju. Jednakże zamiast włączać w takich przypadkach automatycznie czerwone światło nasi analitycy mogą współpracować z firmą, aby odkryć, czy istnieje jakiś ważny powód. Naszym zdaniem umiejętność omawiania "szarych stref" w zakresie zrównoważonego rozwoju jest niezbędna i brakuje jej, jeśli polegamy tylko na ocenach zewnętrznych. Często okazuje się również, że rozmowa o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem z jedną firmą może pomóc nam w zrozumieniu podobnych problemów, przed którymi stoi inna spółka.  

Powtarzalny proces

Łączymy nasze cele, narzędzia i spostrzeżenia w procesie oceny zrównoważonego rozwoju, który wybiega w przyszłość, jest powtarzalny i obowiązujący w różnych sektorach.

Jest to również proces, który działa niezależnie od tego, czy patrzymy na nisko wycenione spółki o charakterze „value” czy na „wzrostowe i o wysokiej jakości” obszary rynku. Spółki wzrostowe o wysokiej jakości zazwyczaj osiągają powtarzalne zyski, co jest często postrzegane jako oznaka zrównoważonego rozwoju. Jednakże nisko wycenione spółki również mogą być inwestycjami zrównoważonymi.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na banki jako nisko wyceniany sektor, który musi zmagać się z wieloma drażniącymi kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Obejmują to, komu banki udzielają pożyczek i jakie działania mogą być finansowane, a także bezpieczeństwo klientów w związku z rozwojem bankowości internetowej. Trudno jest o łatwe odpowiedzi, ale banki są świadome ryzyka związanego z karami i utratą reputacji, gdy sprawy idą źle. Postrzeganie przez nie kwestii zrównoważonego rozwoju jest zatem bardziej zaawansowane, niż mogłyby to sugerować ceny ich akcji. 

Co najważniejsze, nasz proces może ewoluować, w miarę jak kwestie zrównoważonego rozwoju zyskują na znaczeniu dla klientów i szerzej rozumianego społeczeństwa. Na przykład, pandemia uświadomiła znaczenie odpornych łańcuchów dostaw i traktowania pracowników. Wierzymy, że standardy zrównoważonego rozwoju będą z czasem wzrastać; to, co najlepsze dzisiaj, jutro może być zaledwie minimum. Nasz proces ma możliwość ewoluowania i doskonalenia, co pozwala nam nadal koncentrować się na przyszłości i najlepszych, niewłaściwie wycenionych możliwościach, jakie możemy odnaleźć.  

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.