Súkromný majetok 4.0: príležitosti v roku 2022


Súkromné trhy sa za posledné dve desaťročia rozrastali a zreli a očakáva sa, že do konca roka 2021 budú predstavovať odvetvie v hodnote 8 biliónov $. Rozrastali sa nielen pokiaľ ide o veľkosť, ale aj z hľadiska rozmanitosti, pričom investorom poskytujú rôzne stimuly návratnosti a rizikové profily.

Investori majú možnosti od súkromného kapitálu po súkromný dlh, nehnuteľnosti a infraštruktúru a od investícií v súlade s ESG po investície zamerané na udržateľnosť a vplyv. Okrem toho môžu investori v rámci každej stratégie diverzifikovať prostredníctvom širokého spektra typov a veľkostí obchodov, a to v súvislosti so súkromným majetkom predstavuje veľký počet menších transakcií.

Vďaka šírke a hĺbke súkromných trhov môžu byť investori tiež ešte vyberavejší. Môžu sa zamerať na profily v oblasti udržateľnosti a vplyvu, ktoré najlepšie zodpovedajú ich cieľom. Môžu sa zamerať na investičné príležitosti, ktoré spĺňajú ich jedinečné parametre rizika a výnosu.

Pandémia urýchlila vývoj súkromných trhov smerom k fáze, ktorú nazývame „Súkromný majetok 4.0“. Ide o ďalšiu éru súkromného majetku, ktorá zahŕňa zvýšenie sústredenia na investície s vplyvom a zrýchlenie demokratizácie súkromného majetku.

Pri pohľade na rok 2022 a neskôr skúmame niektoré kľúčové témy pre investorov, ktorí zvažujú alokáciu do súkromného majetku, vrátane týchto:

 • atraktivita malých a stredných obchodov,
 • presun pozornosti od „prémie za nelikviditu“ k „prémii za komplexnosť“,
 • riadenie rizík – zameranie na diverzifikáciu,
 • nárast dôležitosti vplyvu,
 • demokratizácia súkromného majetku (možnosti likvidity, možnosti prístupu).

Príležitosti v ťažšie dostupných častiach súkromných trhov

Na súkromných trhoch je jedným z často prehliadaných faktorov, ktorý môžu investori využiť vo svoj prospech, skutočnosť, že prevažná väčšina transakcií sú malé a stredne veľké obchody. Predstavujú 95 % všetkých transakcií a 50 % celkového objemu transakcií – veľký počet menších transakcií súkromného majetku. Z toho vyplýva, že veľké transakcie – ktoré objemovo predstavujú druhú polovicu trhu – predstavujú iba 5 % z počtu transakcií.

Vzhľadom na vysoký počet transakcií poskytujú početné menšie transakcie súkromného majetku investorom širšiu škálu príležitostí na získanie tzv. „prémie za komplexnosť“ – jedinečných súborov zručností uplatnených na komplexné investičné príležitosti.

Podľa Tima Creeda, vedúceho oddelenia investícií do súkromného kapitálu v spoločnosti Schroders Capital, môžu zručnosti a prístup urobiť najväčší rozdiel práve v rámci menších príležitostí.

„Naďalej vnímame zdravotníctvo, technológie a spotrebný tovar ako tri najzaujímavejšie sektory v rámci skupovania akcií. Aj keď sa konkurencia pri takýchto obchodoch ešte viac zvýšila vzhľadom na oživenie, ktoré pandémia v týchto sektoroch priniesla, naďalej v nich vidíme príležitosti za atraktívne ceny v malom a strednom segmente trhu.“

Tento názor zastáva aj naša globálna vedúca pre infraštruktúru, Chantale Pelletierová. Hoci najrelevantnejšie témy pre investorov do infraštruktúry sú odlišné, veľkosť obchodu môže aj v ich prípade výrazne ovplyvniť potenciálne výnosy.

„Energetická transformácia, digitalizácia a nevyhnutná infraštruktúra sú z nášho pohľadu najzaujímavejšie sektory v rámci infraštruktúry. Pozorujeme, že pri stredne veľkých obchodoch je dynamika atraktívnejšia ako pri veľkých transakciách, a to tak z hľadiska ocenenia a rozpätí, ako aj z hľadiska schopnosti včas rozmiestniť kapitál.“

Globálny vedúci investícií rizikového kapitálu Steven Yang súhlasí a hovorí, že zameranie sa na príležitosti, ktoré si vyžadujú viac práce, ponecháva menej tvorby hodnôt na náhodu.

„V rámci rizikového kapitálu uprednostňujeme časť trhu v počiatočnej a včasnej fáze, kde v porovnaní s neskoršími fázami vidíme viac príležitostí na získanie prémie za komplexnosť. Najatraktívnejšie príležitosti vidíme v nových a vznikajúcich témach v oblasti technológií, zdravotníctva a klimatických technológií.“   

Prémia za komplexnosť – úspešné prepojenie špecializovaných zručností a komplexných situácií

V rozhovoroch o výnosoch súkromného majetku dlho dominovala „prémia za nelikviditu“. S rastom a vývojom trhu sa však mení spôsob, akým sa tvoria výnosy. Keďže získavanie finančných prostriedkov je v prípade niektorých stratégií súkromného majetku nad dlhodobým trendom, prémia za nelikviditu sa môže ocitnúť pod tlakom. To je podľa nás ďalší dôvod, prečo prémia za komplexnosť na dnešnom trhu naberá na význame viac ako prémia za nelikviditu.

Prémia za komplexnosť je nadmerný výnos, ktorý možno získať v rámci súkromného majetku, keď sa stretnú dva faktory. Prvým je, že vznikne situácia, ktorá je zvlášť komplexná z hľadiska prístupu, rizík a príležitostí. Druhým je, že pri získavaní, výbere a rokovaní, rozvoji a ukončení investície sa využívajú vzácne zručnosti. Povaha prémie za komplexnosť sa líši v závislosti od typu aktíva, no na jej vznik sú potrebné oba faktory.

Sources_of_private_asset_complexity_premium.png

Zdroj: Schroders Capital 2021, len na ilustračné účely

Rozdiely v zručnostiach sú v porovnaní s kótovanými investíciami vo všeobecnosti výraznejšie v súkromnom majetku, keďže prístup k investíciám, súvisiacim informáciám a znalostiam je vo všeobecnosti oveľa obmedzenejší. V rámci súkromného majetku sú rozdiely v zručnostiach zvlášť výrazné pri príležitostiach s veľkým počtom menších transakcií, ktoré sme už spomínali, kde možno na menej efektívnych trhoch nájsť menšie obchody. Tieto rozdiely vytvárajú pre účastníkov trhu s najväčšími zručnosťami príležitosť získať prémiu za komplexnosť založenú na zručnostiach.

Prémiu za komplexnosť možno získať v priebehu investičného procesu – od získavania cez transformáciu až po ukončenie investície. Získanie prémie za komplexnosť počas fázy transformácie závisí od prevádzkových schopností správcu fondu a tímu na správu podkladového aktíva.

Globálna vedúca oddelenia nehnuteľností Sophie van Oosteromová zdôrazňuje, ako to prináša hodnotu v prípade nehnuteľností:

„V oblasti nehnuteľností vidíme najlepšie príležitosti v podsektoroch, kde môžeme zlepšiť udržateľný príjem a zvýšiť hodnotu prostredníctvom prevádzkových znalostí. Platí to najmä v sektore ubytovacích a pohostinských služieb a sektore bývania (vrátane sociálneho bývania), ale aj v kanceláriách a priemysle/logistike na poslednom úseku, ktorým prospievajú nové trendy v práci, bývaní a hraní.“

Prémiu za komplexnosť možno vo všeobecnosti nájsť v špecializovanejších a ťažšie dostupných segmentoch trhu so súkromným majetkom. Niekoľko príkladov:

 • malé a stredné investície zo súkromných zdrojov,
 • priame pôžičky,
 • špecializované úvery,
 • investície do infraštruktúry a nehnuteľností,
 • investície na rozvíjajúcich sa a hraničných trhoch,
 • investície s vplyvom,
 • začínajúci správcovia,
 • sekundárne investície pod vedením generálneho partnera,
 • investície do technológií a biotechnológií v počiatočnom štádiu,
 • investície na čínskom pevninskou trhu v RMB,
 • zabezpečené investície do zaistenia a investície do životného poistenia.

Christian Van Der Kam, vedúci pre sekundárne investície, si myslí, že sekundárne transakcie pod vedením generálneho partnera sú jasným príkladom, v ktorom je komplexnosť kľúčom k hodnotovej príležitosti. Generálni partneri (GP) sú správcovia fondov, ktorí tvoria fondy súkromného kapitálu so svojimi partnermi s obmedzenou zodpovednosťou (LP). V rámci sekundárnej transakcie pod vedením GP tento GP a často aj malý počet dôveryhodných LP získa konkrétne aktívum alebo súbor aktív z existujúceho fondu GP. Transakcie sa uskutočňujú, pretože GP veria, že s väčším množstvom času a peňazí sa môže realizovať plná potenciálna hodnota aktív.

„Najzaujímavejšie príležitosti sekundárnych investícií vidíme v transakciách pod vedením GP, ktoré správcom fondov umožňujú ponechať si a rozvíjať niektoré z najatraktívnejších portfóliových spoločností počas dlhšieho časového obdobia. Sekundárne investície pod vedením GP sú zvyčajne veľmi komplexné transakcie, ktoré zahŕňajú mnoho rôznych zainteresovaných strán, a to prináša výhodu investorom, ktorí už sú primárnymi investormi alebo spoluinvestormi do týchto aktív.“

Prémiu za komplexnosť možno nájsť aj v segmentoch trhu a regiónoch, ktoré sú menej vyspelé. Platí to napríklad pre austrálsky súkromný dlh, vysvetľuje Nicole Kiddová, vedúca pre súkromný dlh, Austrália.

„Keďže banky prispôsobujú svoju ochotu podstupovať riziká, vzniká príležitosť, aby medzeru vyplnili priame pôžičky. V západnom svete naďalej vidíme atraktívne príležitosti na priame pôžičky. Okrem toho existujú mimoriadne atraktívne príležitosti v Ázii a Tichomorí, kde sú trhy so súkromným dlhom oveľa menej rozvinuté ako vo zvyšku sveta. Napríklad Austrália je zvlášť atraktívnym trhom pre súkromný dlh, na ktorom je možné získať prémiu za nelikviditu aj prémiu za komplexnosť.“

Vývoj smerom k fáze súkromného majetku 4.0 dáva investorom ďalšie možnosti

Posledné dva roky zrýchlili alebo zintenzívnili už prebiehajúce trendy. V dôsledku toho sa presun do fázy odvetvia súkromného majetku, ktorú nazývame „súkromný majetok 4.0“, zrýchlil.

V tejto novej paradigme sa prístup k tvorbe návratnosti súkromného majetku čoraz viac zameriava na prémiu za komplexnosť. Riadenie rizík sa zameriava na diverzifikáciu v rámci súkromného majetku, a to aj v rámci veľkého počtu menších transakcií súkromného majetku. Dimenzia vplyvu investícií sa všeobecnejšie začleňuje a dôslednejšie sa meria. Napokon, nové možnosti likvidity (vrátane pololikvidných štruktúr bez dátumu ukončenia) poháňajú nepretržitú demokratizáciu súkromného majetku a poskytujú novým skupinám investorov, ktoré predtým nemali prístup k tejto triede aktív, prístup na súkromné trhy.

Zhrnutie týchto prvkov fázy súkromného majetku 4.0 sa uvádza nižšie.

Súkromný majetok 4.0

Evolution_of_private_assets.png

Zdroj: Schroders Capital, len na ilustračné účely

Za kľúčový prvok vývoja smerom k fáze súkromného majetku 4.0 považujeme zvýšený dôraz na prémiu za komplexnosť (ako sme už uvádzali vyššie). Ďalším kľúčovým prvkom je zvýšené zameranie na diverzifikáciu v rámci súkromného majetku.

Silným príkladom tejto skutočnosti sú cenné papiere viazané na poistné udalosti, ktorých vplyvy na návratnosť sú takmer úplne oddelené od ekonomických alebo podnikových udalostí. Stephan Ruoff, globálny vedúci pre cenné papiere viazané na poistné udalosti, vysvetľuje, že to neznamená, že by investori museli obetovať návratnosť.

„Cenné papiere viazané na poistné udalosti vnímame v súčasnom prostredí ako užitočný nástroj – čiastočne preto, že dokážu priniesť výnosy, ktoré nesúvisia s inými triedami aktív. Navyše sa momentálne nachádzame v priaznivom cenovom prostredí, keďže rizikové prémie sa naďalej ,upevňujú‘ (sadzby sa zvyšujú). Očakávame, že tento trend upevňovania bude pokračovať aj v roku 2022 a možno aj neskôr.“

Hoci súkromné trhy zohrávajú v súvislosti s ESG dôležitú úlohu v dôsledku dlhodobého investičného horizontu tried aktív a v dôsledku silného vplyvu na podkladové aktíva (a často ich väčšinovej kontroly), objavuje sa nový tlak na to, aby sa okrem atraktívnych finančných výsledkov generoval aj merateľný vplyv. Vedúca pre oblasť udržateľnosti a vplyvu Maria-Teresa Zappiová tvrdí, že triedy súkromného majetku majú obrovskú silu uskutočňovať pozitívne zmeny – najmä z dôvodu obrovského vplyvu reálnych aktív, ako sú nehnuteľnosti a infraštruktúra.

„Súkromný majetok je naďalej základom pri dosahovaní cieľov aktívneho uskutočňovania udržateľných stratégií s vplyvom v kľúčových oblastiach, ktoré ovplyvňujú ľudí a planétu. Cestou k úspechu je jednoznačne vyniknúť v meraní vplyvu a podávaní správ o ňom, ako aj v zavádzaní osvedčených postupov v investičnom procese.“

Posledným prvkom fázy súkromného majetku 4.0, ktorý bude v nasledujúcich rokoch formovať súkromné trhy, je demokratizácia.  Súkromný majetok bol napriek všetkým svojim prednostiam v minulosti najmä revírom veľkých inštitucionálnych investorov.

Dokonca aj pre tých sprostredkovateľov a ich klientov, ktorí si už dlho uvedomujú jeho výhody, boli možnosti obmedzené. Aj to sa má vo fáze súkromného majetku 4.0 zmeniť, keďže do popredia sa dostáva „demokratizácia“. David Seex, vedúci oddelenia riešení súkromného majetku, nám vysvetľuje, čo to znamená.

„Súkromný majetok 4.0 znamená, že klienti sa zameriavajú na generovanie prémie za komplexnosť (okrem prémie za nelikviditu), ako aj na snahu o lepšiu diverzifikáciu v rámci tried súkromného majetku a prostredníctvom riešení s viacerými súkromnými aktívami. Zvýšený dôraz sa kladie aj na vplyv (najmä v súvislosti so zmenou klímy a na základe cieľov v oblasti emisií uhlíka) a na záujem o inovatívne štruktúry s novými možnosťami likvidity, ktoré podporujú demokratizáciu súkromného majetku.“

To vytvorí nové príležitosti pre sprostredkovateľov a jednotlivcov, ktorí sa snažia o diverzifikáciu pomocou súkromného majetku aj v rámci neho.