Investerare räknar med en avkastning på 10,2 % och millenniegenerationen hoppas på ännu mer


Enligt en ny stor studie räknar investerare med en årlig avkastning på 10,2 % på sina investeringar under de kommande fem åren.

Schroders globala investerarundersökning (GIS) 2017 tittade på 22 100 investerare från hela världen och fann att millenniegenerationen är ännu mer optimistisk. Personer födda mellan 1982 och 1999 förväntade sig en genomsnittlig avkastning på 11,7 % per år mellan nu och 2022.

Äldre generationer var mer realistiska. Baby Boomers (personer födda under de två decennierna efter andra världskriget) förväntade sig en avkastning på 8,6 % per år.

Millenniegenerationen (personer födda 1982–1999, 18–35 år): 11,7 % Generation X (personer födda 1965-1981, 36–52 år): 9,8 % Baby Boomers (personer födda 1945–1964, 53–72 år): 8,6 % Den tysta generationen (personer födda 1923–1944, 73+ år): 8,1 %

Dessa förväntningar gällde för en bred investeringssportfölj. För aktier, som är den vanligaste tillgången i en portfölj, har tidigare resultat varit lägre än nuvarande förväntningar. MSCI World index, som mäter utvecklingen på de globala aktiemarknaderna, uppnådde en årlig avkastning på 7,2 % mellan 1987 och 2017, med all inkomst återinvesterad.

• Se det fullständiga resultatet från Schroders globala investerarundersökning 2017 

Avkastningen under de närmaste åren kan vara blygsam. Schroders ekonomigrupp har prognostiserat en årlig avkastning på 4,2 % för världsaktier under de kommande sju åren, eller 2,1 % per år efter att inflationen beaktats.

Keith Wade, Chefsekonom på Schroders säger: “Avkastningsförväntningarna är helt enkelt för höga. Det innebär att många kommer att stå inför ett underskott i framtiden, eftersom de har förlitat sig för mycket på avkastningar för att uppfylla sina mål.

“I den nuvarande miljön, där avkastningen sannolikt kommer att bli lägre än tidigare, är det enda sättet att överbrygga klyftan att spara mer.”

I Schroders undersökning av institutionella investerare (ett separat projekt) uppmättes också väldigt olika förväntningar för professionella investerare över hela världen, som förväntar sig en årlig avkastning på drygt 5 % under de kommande fem åren.

Den globala investerarundersökningen fann geografiska skillnader i förväntningar bland konsumenterna. De mest optimistiska investerarna bodde i Asien och Nord- och Sydamerika, och förväntade sig en genomsnittlig avkastning på 11,7 % per år. Den typiska europeiska investeraren förväntar sig däremot bara en genomsnittlig avkastning på 8,7 % per år.

Investerare i Nord- och Sydamerika var extra självsäkra: 20 % av de tillfrågade förväntar sig en årlig avkastning på mer än 20 %. Endast 8 % av européerna förväntade sig en så stor avkastning.

Genomsnittliga avkastningsförväntningar på totalportföljen under de kommande fem åren

Källa: Schroders globala investerarundersökning 2017

De högsta förväntningarna per land registrerades i Indonesien, där den genomsnittliga investeraren normalt förväntade sig en avkastning på 17,1 % per år. Investerare i Thailand och Brasilien låg tätt bakom och förväntade sig en genomsnittlig avkastning på 15,2 % per år.

I Indonesien förväntade sig 39 % av investerarna en avkastning på mer än 20 % per år.

Vissa tillväxtmarknader har upplevt perioder med höga räntor och förhöjd inflation, vilket äter upp en del av avkastningen. Detta kan ha ökat avkastningsförväntningarna i några av dessa länder.

Dock var avkastningsförväntningarna också höga i Japan, som har haft flera årtionden med exceptionellt låg inflation och perioder av deflation. Investerare tror nu eventuellt att åtgärder avsedda att få igång den ekonomiska tillväxten kan börja löna sig.

Förväntningarna var lägst i Europa. Italienska investerare förväntade sig bara en avkastning på 7,1 % per år, den lägsta siffran för något land.

Vad den genomsnittliga investeringsavkastningen ligger på i ditt land

Källa: Schroders globala investerarundersökning 2017

Aktieinvesteringar anses vara mer riskfyllda eftersom priserna kan fluktuera. Riskfyllda investeringar tenderar att erbjuda en potential för högre avkastning. Emellertid fann man i den globala investerarundersökningen 2017 att investerare i dagsläget inte är benägna att ta för stora risker på grund av osäkerheten som råder kring internationella händelser.

• 59 %  vill inte längre ta lika stora risker vad gäller sina investeringar. • 48% har mer kontanter – den minst riskfyllda av alla investeringar – än vad de brukade.

Hur mycket kontanter människor har kommer kanske som en överraskning givet den låga ränta som betalas på bankkonton i de flesta länder.

Viktig information:

Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 1 och 30 juni 2017 genomföra en oberoende webbaserad studie av 22 100 investerare i 30 länder runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Förenade arabemiraten, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”investerare” som personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande 12 månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren.

Schroders har uttryckt sina egna synpunkter i dessa dokument och dessa kan förändras.  Detta material är endast avsett för informationssyften och är inte på något sätt avsett som reklammaterial. Materialet är inte avsett att vara ett erbjudande eller en begäran om inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte avsett att lämna, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, juridiska råd eller skatteråd, eller investerarrekommendationer. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Tidigare resultat är ingen garanti för en viss avkastning i framtiden och kommer kanske inte att upprepas. Investeringarnas värde och inkomsten från dem kan öka eller minska. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerade. Varje investering medför investeringsrisker, inklusive potentiell förlust av det investerade beloppet. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Om du befinner dig i Nordamerika utfärdas det här innehållet av Schroder Investment Management North America Inc., ett indirekt helägt dotterbolag till Schroders plc och en SEC-registrerad rådgivare som tillhandahåller produkter och tjänster inom kapitalförvaltning för klienter i USA och Kanada. För alla övriga användare är det här innehållet utfärdat av Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA. Registreringsnummer 1893220 England. Auktoriserad och reglerad av den brittiska finansinspektionen.