I fokus

Investerarna förutspår tvåsiffrig avkastning på sitt sparande: är det en varningssignal?


Dagens investerare är mer optimistiska än vid något annat tillfälle under de senaste fem åren och förväntar sig att deras avkastning på investeringarna i framtiden kommer att uppgå till i genomsnitt drygt 11 % per år. De är mer benägna att investera mer och att titta på sina investeringar oftare – men mest slående är att de förväntar sig högre avkastning i framtiden.

De här slutsatserna är hämtade från Schroders globala investeringsstudie 2021, den ledande årliga undersökningen som visar trender baserat på svar och åsikter från mer än 23 000 sparare runt om i världen.

Den senaste prognosen – som visar vad spararna tror att de kommer att få i avkastning varje år fram till 2026 – är den mest optimistiska sedan 2016, då undersökningen genomfördes för första gången.

Optimism från investerarna trots osäkerhet på marknaden

Än mer överraskande är att denna optimism dyker upp i en tid av extrem osäkerhet, då de globala ekonomierna fortsätter att återhämta sig från den omskakande upplevelse pandemin inneburit. Tidigare studier i den här serien har visat att förväntningarna på årlig avkastning har ökat med ungefär en tiondel på fyra år, från 10 % under 2017 till årets 11,3 %, vilket framgår av diagrammet nedan. Detta trots att de faktiska värdena har följt en betydligt turbulentare bana.

SVSV-01.png

Som den orange dataserien visar var avkastningen på börsen under den här perioden i verkligheten mycket volatil och varierade från en uppgång på 28 % under 2019 till en nedgång på 8 % under 2018.

Under förra året var volatiliteten lika kraftig, men under en mycket kortare period: spridningen av covid-19 skrämde upp marknaderna och aktiekurserna föll globalt med 34 %, men var tillbaka på samma nivå som tidigare – och steg därefter ytterligare – på bara nio månader***.

De professionella prognoserna är mer försiktiga

Prognoserna från Schroders egna ekonomer, som regelbundet reviderar sina prognoser om den årliga avkastningen på investeringar, ligger mycket lägre än investerarnas. I januari 2021 förutspådde Schroders ekonomer att den årliga långsiktiga avkastningen på stora marknader som USA, euroområdet, Storbritannien och Japan blir 5,3 %, 5,6 %, 6,8 % respektive 3 %****. Det är mindre än hälften av den avkastning som de investerare som deltar i vår globala investeringsstudie förväntar sig. Och ekonomernas prognoser avser endast aktier, som normalt ger en betydligt högre avkastning än andra komponenter i en investeringsportfölj, som obligationer och likvida medel.

På motsvarande sätt har avkastningsprognoserna från Schroders ekonomer fallit under de senaste 12 månaderna samtidigt som investerarna i undersökningen har höjt sina förväntningar år efter år.

Vad beror de skilda perspektiven på?

Stuart Podmore, specialist på investeringsbeteende hos Schroders, menar att en förklaring ligger i investerarnas känslomässiga reaktioner på den senaste tidens händelser och rörelser på marknaderna. Han tror att de omvälvningar pandemin medfört har skapat oro, vilket gjort att investerarna tänker mindre långsiktigt. Det tar sig uttryck i vårt behov av att oftare kontrollera hur innehaven utvecklas.

”Pandemin, nedstängningarna och alla störningar som följt av detta kan också ha påverkat investerarnas förmåga att hantera risker”, säger han – med det potentiella resultatet att ”förväntningarna på framtida avkastning blir mindre realistiska”.

SVSV-02.png

Det stödjer också Stuart Podmores teori att andelen investerare som klassificerar sig som ”experter” samtidigt har ökat under de senaste åren.
En tillbakablick på tidigare upplagor av studien visar att 2018 – det första året då investerarna ombads att kategorisera sina kunskaper – var det bara 7 % som kallade sig ”expert” och 26 % var ”avancerade”. Bland de tiotusentals svarande hade andelen som identifierade sig själva som ”experter” 2021 ökat till 12 % och ”avancerade” till 29 %.

”Det här kan vara en illustration av både efterklokhet och en övertro på den egna förmågan”, säger Stuart. ”Marknaderna har varit volatila de senaste åren, men den totala avkastningen har varit ovanligt stark. Eftersom resultatet har varit bra och investerarnas portföljer har ökat i värde, är det bara mänskligt att anta – vilket troligtvis dock är felaktigt – att alla beslut du själv fattat också har varit bra. Du börjar känna att det är dina bedömningar som har gett så bra resultat och inte externa faktorer som du inte kan kontrollera. Det får i sin tur människor att känna ökad tilltro både vad gäller deras egna kunskaper och att de kommer att ha en starkare utveckling än andra i framtiden.”

Vad är faran i detta? Genom att göra ett kognitivt misstag, som att vara efterklok, finns det en risk för att spararna tappar bort de långsiktiga mål och framtida planer som bör vara grunden för investeringarna. Om omständigheterna förändras och resultatet ser mindre gynnsamt ut finns det en risk att man reagerar irrationellt.

”En positiv trend som uppstått i och med pandemin och den osäkerhet den skapat är att investerarna blivit mer intresserade av sin ekonomi”, säger Stuart. ”Men de senaste 18 månaderna har lärt oss att framtiden är svår att förutspå. En balanserad investeringsstrategi som bygger på långsiktiga mål är sannolikt mer gynnsam för investerarna.

”Vi måste vara vaksamma när det gäller avkastningsförväntningarna. Den prognos som många investerare delar – i synnerhet de som anser sig vara experter – är oerhört optimistisk.”
 
KÄLLOR:
***Refinitiv, Schroders
**** Schroders avkastningsprognoser på 30 års sikt: 2021-2050