Perspektiv

Aktivt ägande: Hur kan investerare skapa förändring?


Aktivt ägande är ett av de viktigaste verktygen för en investerare med hållbarhetsfokus.

Kimberley Lewis, chef för aktivt ägande hos Schroders, förklarar: ”När Schroders har tagit beslutet att investera i ett företag för kundernas räkning tror vi att vi kan skydda och öka värdet för den investeringen genom att vara aktiva ägare och engagera oss i det företaget. Det är centralt för vår investeringsfilosofi.”

Men vad är aktivt ägande? Hur ser det ut i praktiken? Hur driver Schroders på för förändring hos företagens ledningar?

Vad är aktivt ägande?

KL: ”Aktivt ägande innebär att samverka med företag för att påverka företagens beteende kring långsiktiga hållbarhetsfrågor.

”Genom löpande dialog lär vi känna företagen bättre och vid behov ber vi företagen att ändra sina arbetssätt. En gång om året får vi också möjlighet att rösta på ett företags årsstämma.”

Vad menar vi med ”engagemang” när vi talar om aktivt ägande?

Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy, förklarar: ”När branschen pratar om ”engagemang” är det egentligen ett ord som beskriver samverkan med företag där vi har investerat våra kunders pengar.

”Denna samverkan är avgörande för vår bedömning av vad som är en bra investering. Därför är det inte bara vårt team för hållbara investeringar som arbetar med dessa aktiviteter utan också portföljförvaltare och analytiker.”

Varför är det viktigt att aktivt engagera sig i företag?

KL: ”För när vi engagerar oss i företag kan vi förstå dem bättre och vi kan också vara tydliga med våra förväntningar.

”I slutändan är denna kontakt och delade förståelse avgörande när dialogen handlar om att åstadkomma förändringar som, enligt vår uppfattning, behövs för att skydda och till och med öka värdet på investeringar som vi ansvarar för.”

Hur fungerar det i praktiken?

KL: ”Ett engagemang börjar generellt med att lägga grunden för denna gemensamma förståelse och hjälpa företaget att förstå vår hållning i en fråga.

”Metoderna kan vara möten med enskilda företagsrepresentanter som styrelseledamöter eller chefer för specialområden, telefonsamtal eller skriftlig korrespondens med företagsrådgivare och intressenter samt samarbeten med andra företag, till exempel om rapporteringsramverk.”

Fallstudien Recruit Holdings: Att förändra ett rekryteringsföretag till det bättre

Av Katherine Davidson, portföljförvaltare och hållbarhetsspecialist

Vi har investerat i Recruit Holdings med huvudkontor i Tokyo i flera år och vi äger nästan 1 % av företaget. Dess viktigaste tillgångar är rekryteringswebbplatserna Glassdoor och Indeed.

Företagets mission är att prioritera socialt värde genom att effektivisera arbetsmarknaden och stimulera till mångfald.

Under 2019 gav vi feedback på hur verksamheten styrs och om ersättning till chefer. År 2020 valdes för första gången en kvinna in i Recruits styrelse.

I mars 2021 uppmuntrade vi Recruit att ställa upp mål för nettonollutsläpp och i maj 2021 offentliggjorde företaget för första gången mål om utsläppsminskningar för hela företaget, inklusive planer på att uppnå nettonoll till 2030.

Våra senare samtal med företaget har fokuserat på implementering, inklusive bästa praxis för koldioxidkompensation. Företaget offentliggjorde också jämställdhetsmål på alla nivåer i organisationen till 2030.

Recruit planerar att uppnå detta genom att ge yngre kvinnor möjlighet att utvecklas snabbare och förväntar sig att anställa fler utländska kvinnor för att utöka sin pool av kvinnliga talanger.

Mångfaldsmål är nu en del av lönestrukturen för ledande befattningshavare. Vi kommer att fortsätta att följa Recruits framsteg, men anser att detta är oerhört positivt.
Bolaget har nyligen offentliggjort att man nominerar ännu en kvinna som oberoende styrelseledamot från 2022, vilket innebär att 30 % av styrelsen är kvinnor.

Vilka frågor fokuserar Schroders på?

HS: ”Vi fokuserar på frågor som vi, efter en noggrann bedömning, tror är väsentliga för det långsiktiga värdet hos våra innehav. Vi gör det genom att titta på ett företags koppling till och påverkan på sina främsta intressenter: anställda, kunder, samhällen, miljön, leverantörer och tillsynsmyndigheter.

”Styrningsstrukturen och ledningens kvalitet – de som övervakar dessa intressentrelationer – är också ett huvudfokus i engagemangsdiskussioner.”

Hur blir ett engagemang framgångsrikt?

KL: ”Vi tror att fyra egenskaper är avgörande för ett framgångsrikt aktivt ägande och engagemang: kunskap, relationer, påverkan och incitament.

”Förutom att vi drar nytta av teamet för hållbara investeringars expertis utnyttjar vi våra portföljförvaltares, analytikers, externa partners och kunders perspektiv för att verkligen förstå vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för långsiktiga resultat.

”Schroders har byggt starka, långvariga relationer med många av de företag som vi investerar i och vår engagemangshistoria började redan år 2000.

”Den insikt som ett engagemang kan ge kan direkt påverka argumenten för att investera.

”I slutändan har vi makten att minska eller till och med sälja av ett innehav om engagemanget inte når framgång eller möjligheten att undvika att alls investera. När det gäller börsnoterade aktier utövar vi vår rösträtt.”

Hur rapporterar ni om framstegen?

KL: ”Vi rapporterar alla aspekter av vår engagemangsaktivitet på kvartalsbasis. För att göra det enklare dokumenterar vi löpande all vår engagemangsaktivitet och granskar framstegen jämfört med de mål vi ställt upp. Men att ha en stabil mekanism för att utvärdera framsteg är inte bara viktigt för rapporteringen.

”För oss är det också en möjlighet att lära sig, ett sätt att se vilket tillvägagångssätt som har större chans att lyckas och under vilka omständigheter.”

HS: ”Rapportering om framsteg är en vanlig fråga från våra kunder. Att vara öppen kring processen är också avgörande för att andra ska kunna hålla oss till svars, som investerare.”

Vår framtidsvision för vårt aktiva ägande

Schroders har en lång historia av engagemang och aktivt ägande. Vi utsåg vår första styrningsresurs 1998 och har dokumenterat och övervakat ESG-engagemang under mer än 20 år.

Vårt snabbt växande team för aktivt ägande bygger vidare på den grunden och har presenterat sin vision i en nyligen publicerad rapport: Engagement Blueprint. Den finns under rubriken Aktivt ägande på vår webbplats.

KL: ”Detta fokus på vårt framtida arbete som aktiva ägare har sin grund i de långsiktiga resultat vi vill se för alla våra innehav och vi kommer att använda det som en kompass för våra framtida engagemang.”