Perspektiv

De tre avgörande faktorerna för hållbara investeringar


Hållbara fonder har växt snabbt under de senaste åren mot bakgrund av att miljömedvetenheten ökat och att den rådande pandemin gör att sociala frågor hamnar i fokus i större grad. Det finns dock ingen standarddefinition inom branschen av vad hållbara investeringar är.

Begreppet ”hållbarhet” används alldeles för ofta när det gäller investeringar och har blivit en samlingsterm för flera olika strategier. Våra kollegor i Schroders Sustainable Investment-teamet har tagit fram en grundkurs som reder ut begreppen: Allt du behöver veta om hållbara investeringar. 

När det gäller vår strategi finns det tre delar som vi anser är avgörande:

  1. Purpose (syfte) – vad vi tror att hållbara investeringar kan uppnå när det gäller avkastning på investeringen och hur vi kan påverka företagens agerande;
  2.  People (människor) – att utvärdera hållbarhet handlar ofta om att göra bedömningar och kan inte reduceras till poäng eller betyg från en tredje part, den mänskliga faktorn är betydande;
  3. Process – genom att kombinera syftet och den mänskliga faktorn skapar vi en upprepningsbar process som utvecklas och förbättras över tid.

Att investera med ett syfte

För oss är syftet med hållbara investeringar att ha en positiv påverkan på samhället och företagens agerande samtidigt som det hjälper kunderna att uppnå sina investeringsmål. Det innebär att vi väljer att allokera vårt kapital till företag som antingen redan drivs på ett hållbart sätt, befinner sig i en övergångsfas eller är på väg att förbättra sin hållbarhetsprofil.

En vanlig missuppfattning är att investerare måste göra avkall på sina risk- och avkastningsambitioner för att uppnå en positiv påverkan. Vi är övertygade om att så inte är fallet. Hållbarhet är en integrerad del och inte en kompromiss.

Hållbara investeringar anger minimistandarder för hur ett företag vi investerar i ska agera. Om ett företag bedriver verksamhet eller agerar på ett sätt som allvarligt skadar samhället finns det ingen värdering, oavsett hur attraktiv den är, som kan kompensera för den negativa effekten. Men vi tror inte att det skadar avkastningen på investeringen att ha så tydliga riktlinjer.

Varför tror vi det? I slutändan beror det på att vi letar efter hållbara affärsmodeller. Som investerare i europeiska aktier vill vi investera på lång sikt och försöker bedöma ett företags framtidsutsikter. Kan de få verksamheten att växa? Kan de förbättra sina vinstmarginaler? Riskerar de böter eller att halka efter konkurrenterna?

Om ett företag exempelvis inte tar tillräcklig hänsyn till hur de påverkar miljön riskerar de böter från tillsynsmyndigheter och att få ett försämrat renommé hos sina kunder. Om de betalar sina anställda för lite kan de ha problem att behålla personalen och vinstmarginalerna kan sjunka i framtiden om lönerna måste höjas. Företag som istället tar hänsyn till hur de påverkar intressenterna – som de anställda eller miljön – har större möjligheter att undvika sådana risker.

Det är viktigt att betona att vi inte enbart investerar i de mest hållbara företagen idag, oberoende av hur prognosen för aktiekursen ser ut. Vi letar efter felaktigt prissatta möjligheter, där dagens aktiekurs inte speglar företagets potential. Att identifiera hållbarhetsrisker och förbättringspotential är en avgörande faktor för att försöka uppnå högre avkastning på investeringen.

Analys driven av människor

Att utvärdera hållbarhetsrisker och möjligheter handlar ofta om gott omdöme. Det är här stödet från vårt team med europeiska aktieanalytiker är ovärderligt.

Vi har redan konstaterat att hållbara investeringar innebär att ha en positiv påverkan på samhället och på företagens agerande. När vi utvärderar ett företags påverkan kan vi dela upp det i tre kategorier:

  1. vad ett företag gör när det gäller vilka produkter eller tjänster det tillhandahåller
  2. vilka kostnader eller fördelar företaget har för samhället (något som kanske inte är omedelbart uppenbart). Inom Schroders har vi vårt investeringsverktyg SustainEx som hjälper oss att bedöma detta: 
  3. hur företaget beter sig mot sina anställda, leverantörer och andra intressenter. Vi har ett annat investeringsverktyg – CONTEXT – som gör det möjligt för oss att utvärdera detta och jämföra företaget med motsvarande företag.

Det är viktigt att vi gör de här utvärderingarna i kombination med vår vanliga finansiella analys. Vi har konstaterat att när vi ställer frågor om hållbarhet får vi samtidigt en djupare förståelse för ett företag. Istället för att bara interagera med ett företags ledningsgrupp kan det ofta ge en tydligare bild av den operativa verksamheten när man diskuterar hållbarhetsfrågor på olika nivåer i företaget.

Det är särskilt viktigt för oss som investerare i europeiska aktier. Europa är en mer avancerad region än de flesta andra när det gäller hållbarhetsrapportering. Men det gör det ännu viktigare för oss att kontrollera om ett företag behandlar hållbarhet enbart som en övning där man kryssar i rätt rutor eller om hållbarhet verkligen är inbäddad i verksamheten på riktigt.

Istället för att förlita oss på trubbiga verktyg som poäng från tredje part som Sustainalytics kan de samtal vi och analytikerna har med företag skapa en nyanserad, framåtblickande bild. Eftersom hållbarhet blir allt viktigare blir dessa samtal i ökad utsträckning ett partnerskap där både vi och de företag vi arbetar med letar efter sätt att bli bättre. De frågor vi ställer kan bidra till utvecklingen.

Exempelvis kan det handla om ett företag som har utvecklat hållbara metoder, men som behöver hjälp att på bästa sätt visa att det är så de arbetar. Andra företag – särskilt mindre företag – kan behöva vägledning om vad som är bästa praxis.

Ibland ser vi situationer där ett företag inte följer bästa praxis i en hållbarhetsfråga. Men istället för att det automatiskt ger oss rött ljus kan våra analytiker ha en dialog med företaget för att upptäcka om det finns giltiga skäl. Denna förmåga att diskutera gråzonerna inom hållbarhet är enligt vår uppfattning mycket viktig och om man bara förlitar sig på betyg från tredje part saknas den delen. Vi märker också ofta att ett samtal med ett företag om hållbarhetsfrågor kan hjälpa oss att förstå liknande frågor som andra företag står inför.

En upprepningsbar process

Vi kombinerar vårt syfte, våra verktyg och insikter i en process för att bedöma hållbarhet som är framåtblickande, upprepningsbar och giltig inom olika sektorer.

Det är också en process som fungerar oavsett om vi tittar på lågt värderade aktier eller områden på marknaden med ”kvalitetstillväxt”. Företag med ”kvalitetstillväxt” tenderar att ha en jämn avkastning och det betraktas ofta som ett tecken på hållbarhet. Men lågt värderade företag kan också vara hållbara investeringar.

Vi vill lyfta fram banker som en lågt värderad sektor som måste ta sig an många komplicerade hållbarhetsfrågor. Det handlar bland annat om vilka de lånar ut till och vilka aktiviteter de kan finansiera samt om kundsäkerhet när allt fler bankärenden görs på nätet. Det finns få enkla svar, men bankerna är medvetna om riskerna när det gäller böter och renomméskada när saker går fel. Deras tänkande kring hållbarhet är därför mer avancerat än vad deras aktiekurser antyder.

Inte minst viktigt är att vår process kan utvecklas i takt med att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för kunderna och för samhället i stort. Till exempel har pandemin visat på betydelsen av flexibla leverantörskedjor och hur man behandlar de anställda. Vi tror att nivån för hållbarhetsarbetet kommer att stärkas över tid – men det som är bästa praxis idag kan vara morgondagens miniminivå. Vår process har förmåga att utvecklas och förbättras, vilket gör att vi kan behålla fokus på framtiden och de felaktigt prissatta möjligheter vi kan hitta.

Investeringarnas värde och utdelningarna från dem kan öka eller minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka vad de ursprungligen investerat.