I fokus

Frågor & svar: Vad är naturkapital och varför är det intressant för investerare?


Människans aktivitet under de senaste hundra åren har medfört klimatförändringar som hotar vår existens. Klimatförändringar är inte det enda ekologiska hotet.

Det råder bred konsensus om att skador på den naturliga miljön och förlust av biologisk mångfald utgör en lika stor risk.

Naturresurser är den enskilt viktigaste insatsvaran i den globala ekonomin. Det kan handla om råvaror, vatten, översvämningsskydd, biologisk mångfald eller pollinering – naturen tillhandahåller det kapital som de flesta företag behöver för att producera varor och tjänster.

”Under de senaste 150–200 åren har cirka 60 % av jordens markyta förändrats, främst av jordbruket”

Vi har alla en roll att spela för att skydda dessa resurser så att människan kan fortsätta att dra nytta av dem under kommande generationer.

Det finns också en ökad medvetenhet om att förlusten av biologisk mångfald bidrar till klimatförändringen och är en investeringsrisk.

Vad är naturkapital?

Termen används för att beskriva delar av naturen som ger viktiga fördelar som kallas ”ekosystemtjänster”.

Det handlar bland annat om bindning eller borttagning av koldioxid, skydd mot jorderosion och översvämningsrisker, livsmiljöer för vilda djur, pollinering och ytor för rekreation och välbefinnande.

Naturen tillhandahåller kritisk samhällsnytta för individer och samhällen runt om i världen.

Kombinationen av jord, olika arter, samhällen, livsmiljöer och landskap som tillhandahåller dessa ekosystemtjänster kallas ofta ”tillgångar”.

Att betrakta naturen som naturkapital och se det verkliga värdet hos naturens tillgångar får snabbt allt bredare genomslag.

Termen myntades redan på 1970-talet, men nu ökar kraven på att naturkapital ska ses som en ekonomisk tillgång och FN uppmanar regeringar att fokusera på mer än bara BNP.

”Naturkapital skiljer sig från andra kapitalkällor eftersom det inte är producerat”, säger Dieter Helm, professor i ekonomisk policy och Fellow in Economics vid New College, Oxford. Han pekar på att olja och gas är naturresurser som utvinns från naturen och som vi kan använda fritt där de finns.

SVSV_AUG_01.jpg

Hur skiljer sig naturkapital från andra typer av kapital?

Maskiner, fordon, byggnader och andra tillverkade produkter kallas ”producerat kapital”.

Det är ”saker som människan har skapat”, förklarar Dieter i sin podd. ”Vi har omvandlat det som finns runt omkring oss till fysiskt kapital som används i produktionen.”

Så även om olja och gas finns i naturen använder vi tillverkade maskiner för att komma åt den och omvandla den till vardagliga produkter som bensin och plast.

Humankapital syftar i sin tur på den kunskap, det omdöme och den erfarenhet som vi som människor bidrar med.

Alla tre kapitalkällorna samverkar och utgör grunden för den ekonomiska aktiviteten.

SVSV_AUG_02.jpg

Hur kategoriseras naturkapital?

Naturkapital kan delas in i kategorierna förnybart och icke förnybart.

Exempelvis kan olja, gas och mineraler bara användas en gång.

”Problemet är inte nödvändigtvis att de här tillgångarna används”, säger professor Helm. ”Problemet är istället att om en generation förbrukar tillgångarna, hur kompenserar vi kommande generationer – för de kommer inte att vara tillgängliga för dem?”

Förnybart naturkapital är mer flexibelt.

”Förnybart kapital, till skillnad från andra former av kapital, är kapital som alltid erbjuder fördelar”, säger han.

Han förklarar att det finns en kritisk tröskel för dessa tillgångar: Om man förbrukar reserverna förbi en viss brytpunkt är kapitalet inte längre förnybart.

Det är viktigt att underhålla, förbättra och skydda dessa resurser så att de är tillgängliga för framtida generationer.

Ge ett exempel på förnybart naturkapital?

Professor Helm, som också är styrelseledamot av Natural Capital Research, lyfter fram fiskbestånden i Nordsjön.

”Om man äter rökt fisk eller sill konsumerar man förnybart naturkapital. Förutsatt att vi inte överexploaterar detta förnybara naturkapital kommer människor att kunna äta rökt fisk också om 100 år”, säger han.

Så länge det naturliga beståndet inte pressas ner under kritiska tröskelnivåer kan tillgångarna regenereras.

”Människan och de boskapsdjur som vi föder upp för att äta utgör 96 % av massan av alla däggdjur på jorden.”

Är naturkapital detsamma som biologisk mångfald?

Ibland används termerna så att de verkar vara synonyma. Men ”biologisk mångfald” gäller levande organismer. Naturkapital inkluderar levande organismer, men också flödet av ekosystemtjänster från denna biologiska mångfald.

”Mer än 32 000 arter hotas av utrotning, inklusive 26 % av däggdjuren, 41 % av amfibierna, 33 % av korallerna och 14 % av fåglarna.”

Har naturkapital ett rent ekonomiskt värde?

Naturkapital är en central del av vår tillvaro – vi är helt beroende av det för att överleva och utvecklas.

Men samhället erkänner det inte officiellt som en ekonomisk tillgång. Det innebär att man inte tar hänsyn till naturens centrala roll när man mäter ekonomisk tillväxt och välbefinnande.

Allt fler höjer nu rösten för att förändra det synsättet. FN:s viktiga ekonomiska ramverk, systemet för integrerade miljöräkenskaper, hjälper privatpersoner och företag att värdera naturresurser på ett mer exakt sätt.

Ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomi är ett annat banbrytande initiativ som syftar till att integrera redovisning av naturkapital genom att följa en strukturerad metod för värdering av naturresurser.

Samtidigt försöker Capitals Coalition, som består av 380 globala initiativ och företag, också att få merparten av världens företag, finansinstitut och regeringar att senast 2030 redovisa naturkapital när de fattar beslut.

Kathy Willis, professor i biologisk mångfald vid Oxford University och också styrelseledamot av Natural Capital Research, menar att det inte längre anses konstigt betrakta naturen som en tillgång och föra in den i samma balansräkning som företagets övriga resurser.

“Regeringar, företag och privatpersoner runt om i världen förstår den avgörande betydelsen och värdet hos ekosystemtjänster som naturkapitaltillgångar ger, inte minst inom lagring och bindning av koldioxid”, säger professor Willis.

”Det finns en enorm potential i att investera i naturkapitaltillgångar – inte bara för klimatkompensering och ESG, utan också för att stoppa förlusten av biologisk mångfald globalt och återställa några av de viktigaste ekosystemen i världen.”

”Även om mindre än 2 % av jordens yta består av tropiska regnskogar är de livsmiljö för mer än hälften av världens växter och djur.”

Ska investerare verkligen fokusera på naturkapital?

Mer än hälften av världens totala bruttonationalprodukt, eller 44 biljoner dollar, omfattar aktiviteter som är relativt eller mycket beroende av naturen, enligt World Economic Forum.

Andy Howard, Global chef för hållbara investeringar hos Schroders, säger: ”När naturkapitalet försvagas, bland annat genom förlust av biologisk mångfald och utarmning av förnybara bestånd, innebär det en konkret risk för företag, deras resultat och för investerarna.”

Rent praktiskt kan det betyda att företag, banker och investerare ställs inför högre försäkringsrisker, högre kapitalkostnader och förlorade investeringsmöjligheter.

”I sektorer som är alltför beroende av ekosystemtjänster som inte värderas idag eller är undervärderade kan företagens värderingar komma att påverkas när de så småningom värderas korrekt”, förklarar Andy Howard. Exempel på detta är jordbruk, livsmedel och den marina sektorn.

”Dessutom håller lagstiftnings- och policypressen redan på att byggas upp och konsolideras. Till exempel innehåller EU:s gröna giv en viktig del som handlar om biologisk mångfald. Det kan få direkta effekter på resultatet”, säger han.

Som med klimatförändringarna kan kostnaderna bli höga om inget görs. Världsnaturfonden uppskattar att den direkta kostnaden är 10 biljoner dollar globalt mellan 2011 och 2050.

Finns det ett samband mellan naturkapital och FN:s mål för en hållbar utveckling?

På lång sikt måste naturkapitalet utnyttjas i samma takt som det återskapas, annars tar de livsuppehållande system som vi behöver från naturen slut. Målen för en hållbar utveckling togs fram utifrån tanken att vi kan uppnå ett hållbart utnyttjande av naturkapital.

Vad har investerarna gjort hittills?

De flesta investerare är inte fullt ut medvetna om de finansiella riskerna kopplade till biologisk mångfald

Investerarna har ”begränsad medvetenhet" om frågan, enligt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Och det finns väldigt få åtaganden eller policyer som fokuserar på problemet. Men utvecklingen går framåt.

Hannah Simons, Chef för Schroders hållbarhetsstrategi, säger: ”Världsbanken och globala investerare gör insatser för att etablera samarbeten i linje med Climate Action 100+. Målet med den så kallade Nature Action 100+ är att försöka få till stånd en förändring hos de 100 företag som har störst negativ inverkan på naturen.”

Hon pekar på att arbetet har inletts med ett initiative som kallas ’Taskforce for Nature-related Financial Disclosures’ som planerar att skapa ett ramverk som liknar initiativet ’Taskforce for Climate-related Financial Disclosures’ så att företag kan redovisa sin exponering för naturrelaterade finansiella risker senast i slutet av 2023.

”Organisationen Science-Based Targets Network har tagit fram forskningsbaserade mål för naturen, som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede”, säger hon. ”De här målen är ett sätt för företag att anpassa sina individuella hållbarhetsåtgärder till globalt avtalade miljömål.”

Vad mer behöver investerarna göra när det gäller naturkapital?

Investerarna kan bidra genom att allokera kapital till investeringar som skyddar naturen och förstå hur företagen i deras portföljer använder och förlitar sig på naturkapital.

Kate Rogers, Chef för välgörenhetsorganisationer på Cazenove Capital, en del av Schroders som förvaltar portföljer som tillhör stiftelser och välgörenhetsorganisationer, lyfter fram att det är viktigt att investerare samarbetar. ”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med andra målinriktade investerare i ett nytt samarbetsprogram där vi uppmanar företag att värdera, skydda och återställa naturen. Vi ser aktivt ägande som en viktig del i vårt arbete för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.”

Andy Howard säger: ”Vi kan agera aktiva ägare för våra investeringar och använda tillgänglig data för att skilja ledande företag från eftersläntrare och driva på för förändring, särskilt bland eftersläntrare, i syfte att hjälpa dem att förbättra sina affärsmetoder”.

Hannah Simons säger: ”Det är också vårt ansvar som investerare att uppmuntra tredje part att samla in och distribuera enhetliga och jämförbara naturrelaterade data samt uppmana företag att engagera sig i initiativet Taskforce for Nature-related Financial Disclosures pilotprojekt”.