I fokus

Har covid-19 förändrat hur vi förhåller oss till hållbara investeringar?


Hållbara investeringar handlar inte bara om ett företags ekonomiska framgångar, utan också om hur det åstadkommer dessa framgångar. Vikten av att ta hänsyn till alla intressenter är viktigt i en hållbarhetsstrategi.

Dessa intressenter varierar från medarbetare till aktieägare till samhället i stort. Covid-19-pandemin har riktat ljuset mot hur företag behandlar sina anställda, skyddar sina kunder och hjälper till att vägleda sina leverantörer genom en kris.

Nu när vaccin är på väg bör effekterna av pandemin – förhoppningsvis – börja avta. Vi frågar tre hållbara investerare hur pandemin har förändrat samtalet kring hållbara investeringar och vilka långsiktiga effekter de förväntar sig.

Har pandemin förändrat hur ni som investerare talar med företag?

Nicholette MacDonald-Brown, chef för European Blend (NMB): ”Som hållbara investerare har vi under en längre tid ställt frågor till företag vi är i kontakt med hur de behandlar olika typer av intressenter i sin omgivning. Men när jag tänker tillbaka på den globala finanskrisen 2008 så var samtalen väldigt annorlunda jämfört med de samtal vi för nu. Då handlade det om vinstmarginaler och balansräkningar, medan de frågorna nu diskuteras samtidigt som vi talar om hur man behandlar medarbetare och leverantörer.”

Katherine Davidson, portföljförvaltare för globala och internationella aktier (KD): ”Dialogen mellan investerare och företag har förändrats. ESG-frågor (miljörelaterade, sociala, styrningsrelaterade) diskuterades tidigare främst utifrån ”E”-delen (miljörelaterade), men i år har det blivit mycket tydligt att den sociala aspekten är minst lika viktig. Detta är en bred diskussion som även äger rum i media och i samhället i stort. Hur företag behandlar sin personal, hanterar sina leveranskedjor och skyddar sina kunder är inte bara av intresse för investerare.”

Kommer detta fokus på hållbarhet att bestå?

NMB: ”Jag tror att det kommer att bestå och på en enkel nivå handlar det till stor del om investeringsresultat. Den relativa framgången för hållbara fonder i år är mycket viktig eftersom detta var den första stora prövningen. Detta visar att hållbarhet inte är en ”lyx” som investerare bara har råd att tänka på under goda tider: det är också mycket viktigt under svåra ekonomiska perioder. Om man bara tittar på de europeiska jämförelseindexen gav MSCI Europe ESG-indexet en avkastning på -1,9 % jämfört med året innan. Det breda MSCI Europe-indexet hade en avkastning på -5,6 % (källa: Morningstar per 30 november 2020). För mig visar detta att hållbarhetsdebatten kommer att fortsätta.”

Saida Eggerstedt, chef för Sustainable Credit, (SE): ”Jag tror att trycket på företagen att visa på god praxis har ökat. Det finns, trots allt, mycket att välja på för investerarna: de ekonomiska svårigheterna under året har fått många företag att försöka hitta ny finansiering genom att emittera värdepapper eller öka det egna kapitalet. Därför kan investerarna vara kräsna. Låt oss inte heller glömma den roll regeringar och tillsynsmyndigheter spelar här: många företag har sökt någon form av statligt stöd, antingen via lån eller tillgång till permitteringsprogram. Regeringarna har höga förväntningar på företagen när det gäller socialt och miljörelaterat agerande om de ska få statligt stöd och det kommer att gälla även efter den pågående krisen.”

KD: ”Vi börjar kalla det för ett nytt socialt kontrakt, eftersom företagens plats i lokalsamhället och samhället i stort förändras. Det är också viktigt för kunderna. Resultaten i årets Schroders Global Investor Study visade hur människor förväntar sig att företag ska prioritera de åtgärder som påverkar miljön och samhället i stort.”

532501_SC_Webchart_Sustainability-Article-SVSV_Figure-1.png

Hur har företagen reagerat på frågor om hållbarhet?

SE: ”På sätt och vis erbjöd den kraftiga marknadsnedgången i början av pandemin ett bra tillfälle för investerare som oss att diskutera företagens respons direkt med dem. Det kan vara enklare och mer effektivt att trycka på för bästa praxis eller större öppenhet i en kris – och inte när allt verkar gå bra.”

KD: ”En av de positiva effekterna av krisen är att den har gjort det möjligt för oss att börja prata med företag som tidigare inte sett de affärsmässiga fördelarna med hållbarhet. I år har kapitalmarknaderna belönat företag som är aktiva när det gäller hållbarhetsfrågor. Vi har också sett kunder rösta med fötterna och uppfattningen om ett varumärke försämras om företaget ansetts ”agera dåligt” under krisen. Det är sådant här som ledande befattningshavare noterar.”

NMB: ”Som investerare i Europa har jag fördelen att många av de företag jag pratar med redan tänker på hållbarhetsfrågor. Men de lyssnar ändå om jag säger att oklarheter kring en hållbarhetsfråga gör ett företag mindre investeringsvänligt, på samma sätt som oklarheter kring deras vinstmarginaler. Det är också mycket intressant att vi börjar se att företag kommer till oss och ber om råd om bästa praxis inom hållbarhet. ”Medvetenheten om att företag bör ställa upp hållbarhetsmål vid sidan av de ekonomiska målen ökar definitivt.” 

Tror du att kunder i större utsträckning kommer att söka sig till hållbara investeringar?

KD: ”Pandemin har fått många att fundera över sina värderingar och vad som är viktigast för dem. Det får stora konsekvenser för investeringarna. Som exempel såg vi i resultaten av vår senaste Global Investor Study att 77 % av de privata investerarna inte investerar i något om det strider mot deras personliga övertygelse.”

NMB: ”En vanlig missuppfattning är att det bara finns en smal publik för hållbara produkter eller att det bara är ungdomar som bryr sig om hållbarhet. Så var det kanske tidigare, men det är definitivt inte sant idag. Mer traditionella investerare som försäkringsbolag bryr sig också om hållbarhet och börjar nu vara drivande i samtalet. Att beläggen ökar för att man kan uppnå sina investeringsmål utan att göra avkall på det man tror på har stor betydelse i det här avseendet.”

532501_SC_Webchart_Sustainability-Article-SVSV_Figure-2.png

Var finns det hållbara investeringsmöjligheter efter covid-19?

NMB: ”Det finns definitivt många möjligheter till avkastning. Vi kan titta på de företag som har hamnat på efterkälken, eftersom deras långsiktiga prognoser överskuggas av viruset och nedstängningarna. Och ur ett hållbarhetsperspektiv är det i denna typ av kris som företagen behöver sina investerare. Så vi ska fortfarande ställa höga krav när det gäller hållbarhetsmål.”

SE: ”Det är också uppmuntrande att se den stimulans som kommer från regeringar när det gäller återhämtningen efter krisen. Vi ser att många länder emitterar gröna obligationer eller sociala obligationer. Detta är långsiktiga åtaganden med fokus på miljöfrågor, att främja framväxten av nya jobb och förbättra motståndskraften inför en liknande kris i framtiden.”

KD: ”Och jag tror att det finns en verklig möjlighet för oss som aktiva investerare, som kan välja vilka företag vi investerar i, att fortsätta att sätta press och se till att hållbarhet står högt på dagordningen när återhämtningen börjar.”