Perspektiv

Hur blir ett företag ledande inom klimatfrågan?


Den här sommarens händelseutveckling har gjort det uppenbart att klimatförändringen måste hanteras omgående. Effekterna av extrema värmeböljor och regnväder har lett till bränder och översvämningar på så olika platser som Turkiet och Kanada, eller Kina och Tyskland.

FN:s klimatpanel (IPCC) varnade i augusti för att sådana extrema väderhändelser kommer att inträffa oftare om den globala uppvärmningen fortsätter. Därför krävs snabba åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och därigenom begränsa den globala temperaturökningen till 2 grader, eller helst 1,5 grader, jämfört med förindustriella nivåer. 

Trots att många regeringar sätter upp mål för att nå nollutsläpp av koldioxid är världen inte på rätt väg för att begränsa de stigande temperaturerna. Vår senaste Climate Progress Dashboard visar att det skett viss utveckling på senare tid, men den pekar mot en långsiktig temperaturhöjning på 3,4 grader. Mycket mer måste göras – och snabbt.

Vad innebär det här för investerarna?

Med tanke på att det brådskar vill investerarna i allt större utsträckning säkerställa att deras tillgångar investeras i strategier som är förenliga med att uppnå en snabb utfasning av koldioxid. Schroders investerarstudie för institutionella kunderunder 2021 kom fram till att klimatrisk var en primär faktor som påverkar investeringarna för 21 procent av de institutionella investerarna, jämfört med bara 8 procent 2020.

Att investera i utfasning av koldioxid kan innebära att man bara väljer de företag som direkt möjliggör energiomställningen genom sina produkter, till exempel tillverkare av vindturbiner eller solpaneler. Det finns dock en ökad medvetenhet om att alla branscher på den globala marknaden måste göra sitt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Företag som har låga utsläpp, mätt som utsläpp inom scope 1 och scope 2, börjar redan få en premie på aktiekursen jämfört med motsvarande företag i samma sektor som har högre utsläpp, vilket framgår av diagrammet nedan. Utsläpp i scope 1 orsakas direkt av ett företag genom dess verksamhet, medan scope 2 inkluderar den energi som företaget använder. 

SVSV-01.png

Men företagen blir mer ambitiösa. I takt med att fler företag förbinder sig till nollnetto utvidgar de i allt större utsträckning sina mål till att inkludera utsläpp inom scope 3 – de indirekta utsläpp som uppstår i värdekedjan från leverantörer eller från användning av sålda produkter.

Inkluderingen av indirekta utsläpp i företagens mål innebär att företagen måste arbeta med leverantörer som följer samma väg för att nå sina mål och det skapar en positiv cirkel av affärspartnerskap.

Vi ser allt fler exempel på detta i praktiken. Ett av de företag vi följer noga, Murata – en japansk leverantör av elektronikkomponenter – förklarade nyligen för investerarna att ”eftersom Murata inkluderas som scope 3 ur våra kunders utsläppsperspektiv, bekräftar kunderna alltid Muratas initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser när de väljer komponentleverantörer, och det finns en klar risk för att bli av med affärer om vi inte presenterar tillfredsställande åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser”.

Detta är bara ett aktuellt exempel på vad som blivit ett nytt inslag i affärsrelationer och vi tror att det nu är tydligt att klimatledarskap kommer att gå från att vara en kostnad till att bli en konkurrensfördel.
Investerare i dessa företag kan därför dra nytta av starkare avkastning, samtidigt som de säkerställer att deras kapital investeras i företag som bidrar till insatser för att fasa ut koldioxid.

Företag som tar täten i den här frågan kan bli investeringar med lägre risk än företag som släpar efter. Genom att fasa ut koldioxid i verksamheten – inklusive i leveranskedjan – före konkurrenterna minimerar de klimatledande företagen sin risk i ett scenario med mer aggressiva åtgärder från regeringar och samhället i stort för att reglera, beskatta och prissätta utsläpp av växthusgaser.

Så identifierar man ett företag som är ledande inom klimatfrågan

Ett företag kan vara ledande inom klimatfrågan även om verksamheten inte är direkt relaterad till energiomställningen.

Vi definierar ett klimatledande företag som ett företag med ambitiösa planer på att fasa ut koldioxid. De här planerna måste vara förenliga med att uppnå ett scenario för den globala uppvärmningen på 1,5 grader eller bättre enligt Parisavtalet om klimatförändringar.

Hur hittar vi de här företagen? Först analyserar vi globala aktier generellt för att hitta företag som har ett utsläppsminskningsmål som överensstämmer med en 80-procentig minskning av utsläppsintensiteten till 2030. Utsläppsintensiteten är volymen utsläpp per produktionsenhet.

Vi gör sedan en korsreferens mellan de data som företagen själva tillhandahåller och andra källor, inklusive initiativet Science-Based Targets och FN:s Race to Zero. Båda dessa initiativ hjälper till att upprätta bästa praxis för företag som vill ställa upp vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskningar.

Vi anser också att företag är klimatledande om deras mål för utsläppsminskning är lägre än 80 procent, men framför allt att de siktar på en utsläppsintensitet som är 80 procent lägre än genomsnittet för sektorn i regionen. Kort sagt, det här är företag som är tydligt ledande i sin grupp, även om deras övergripande mål inte uppnår en minskning på 80 procent. Syftet är att inte straffa företag som redan är klimatledande och därför får svårare att göra stegvisa utsläppsminskningar.

Vi är också medvetna om att det finns en del företag i ytterkanterna som kanske inte har så strikta mål, men som ändå är ambitiösa och tydligt klimatledande inom sin bransch. 

Ledarskap inom klimatfrågan i praktiken

Ambitiösa mål räcker inte i sig: företagen måste ta fram detaljerade planer för hur de tänker nå dessa mål. Och målen måste flyttas. När ett mål har uppnåtts är det dags att ställa upp ett nytt, mer ambitiöst mål. Vi måste också noggrant övervaka att företagen är på väg att nå sina mål, eftersom det hårda arbetet ligger i implementeringen av förändringarna och inte i måluppställningen.

Ett exempel på ett klimatledande företag är Microsoft. Microsoft har ställt upp ambitiösa mål som är utformade för att mobilisera alla delar av verksamheten och har förbundit sig att regelbundet utvärdera framstegen.

Till exempel har Microsoft som mål att använda 100 procent förnybar energi till 2025. Företaget har också åtagit sig att vara ”vattenpositivt” (dvs. att återställa mer än det vatten som används av företaget) år 2030 samt att certifierat ha noll avfall till 2030 samt uppnå nettonoll avskogning från all nybyggnation.

Microsoft har också åtagit sig att vara koldioxidneutralt till 2030 och till 2050 kommer företaget att eliminera hela det koldioxidavtryck som skapats sedan företaget grundades 1975.

Hur ska de åstadkomma detta? Ett verktyg är att skapa en intern ”koldioxidskatt” som varje Microsoft-division måste betala baserat på mängden koldioxid som den släpper ut. Microsoft uppfyller redan kraven för utsläpp i scope 1 och 2, men från i år kommer scope 3 också att ingå. Skatten motiverar varje division att uppmärksamma sina utsläpp och försöka minska dem.

Att minska utsläppen är en sak, men att eliminera historiska utsläpp är något annat. Mycket av den teknik som behövs för att göra detta befinner sig i bästa fall i ett tidigt skede. Microsoft investerar därför 1 miljard dollar i en klimatinnovationsfond för att påskynda den globala utvecklingen av teknik för att minska, avskilja och eliminera koldioxid.

Inte minst viktigt är att företaget offentligt redovisar sina framsteg i en årlig hållbarhetsrapport.

Microsoft är redan på väg mot nettonoll. Många andra företag befinner sig i mycket tidigare skeden av sin utfasning av koldioxid.

Vi ser en tydlig möjlighet växa fram för investerare i de företag som tar sitt ansvar för att fasa ut koldioxid. I takt med att samhället och beslutsfattare övergår till att straffa passivitet och belöna de företag som stöder hanteringen av klimatförändringar kan dessa investeringar skapa värde.

SVSV-02.png

Den här artikeln publicerades i september 2021. Eventuella hänvisningar till företag är endast avsedda som illustrationer och är inte en rekommendation att köpa och/eller sälja eller en åsikt om värdet på aktierna i detta företag. Artikeln är inte avsedd att lämna, och ska inte åberopas för, investeringsråd eller forskning. Om du är osäker på om en investering är lämplig ska du prata med en oberoende finansiell rådgivare.