Just nu

Hur kommer energiomställningen att påverka våra bostäder?


De byggnader där vi bor och den energi de förbrukar spelar en avgörande roll i processen för utfasning av koldioxid. Från användningen av förnybara energikällor som solenergi till den senaste tekniken, inklusive värmepumpar och smarta mätare, kommer bostäder att under de kommande decennierna behöva bli nettonollutsläppare. Detta är viktigt både av miljöskäl, för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, och av samhällsskäl med tanke på att olje- och gaspriserna är volatila.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har EU-kommissionen lanserat initiativet ”REPowerEU”. Initiativet är en av många brådskande uppmaningar om att minska Europas beroende av ryska fossila bränslen och ber hushållen att installera fler solpaneler på taket, använda värmepumpar och spara energi.

Byggnader är fortfarande de största energiförbrukarna i Europa, då de svarar för 40 procent av den totala energianvändningen och släpper ut 36 procent av växthusgaserna eftersom de flesta fortfarande drivs med fossila bränslen, enligt EU.

Sammantaget står värme, kyla och varmvatten för 80 procent av hushållens energiförbrukning. Därför är ett av målen för EU:s gröna giv att till 2050 ska alla befintliga byggnader i Europa som idag inte är energieffektiva bli klimatneutrala.

I december förra året sade EU-kommissionen att de ville flytta fram detta måldatum och ställde krav på att alla nya byggnader ska ha nollutsläpp till 2030, samtidigt som de erbjuder olika incitament och kräver nya standarder för energiprestanda. Länderna kommer också att missgynnas ekonomiskt om gaspannor används i byggnader och de kommer att kunna förbjuda användning av fossila bränslen helt.
För äldre byggnader är det ingen lätt uppgift att bygga om en bostad, men det är viktigt att uppnå dessa mål. Till exempel har mindre än 2 procent av alla bostäder i Storbritannien någon form av koldioxidsnål uppvärmning, men till 2050 vill regeringen installera över 19 miljoner värmepumpar i hela landet.

Alexander Monk, portföljförvaltare, Global Resource Equities

”Att fasa ut koldioxidutsläppen från bostäder är en mycket viktig uppgift i energiomställningsprocessen. Regeringar runt om i världen har redan börjat göra en del viktiga förändringar för att se till att våra bostäder blir nettonollutsläppare. När det gäller uppvärmning kommer många nya bostäder i Storbritannien och Europa att behöva byta ut sina gaspannor mot elektriska värmepumpar till 2030.

”Men det är mycket svårare att renovera befintliga bostäder, eftersom en stor majoritet av våra bostäder fortfarande använder gaspannor. Grön vätgas producerad av förnybara energikällor är en potentiell lösning, även om tekniken fortfarande befinner sig på experimentstadiet: Solenergi kan producera vätgas, som sedan kan lagras och omvandlas tillbaka till el. En bostad 2030 kan vara helt oberoende av traditionella bränslen och det kan i sin tur gynna inte bara miljön utan även hushållens ekonomi.”

Infografiken nedan visar vilken roll en ”netto noll”-bostad spelar i energiomställningen och vilka möjligheter detta ger investerare.

NEW202205TranslationfileSVSE.jpg