Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i november 2021

SV_Infographic_NOV_21.png

 

Viktig information: Denna information är marknadsföring. Inget ansvar tas för faktafel eller åsikter. Materialet är inte avsett att lämna, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, juridiska råd eller skatteråd, eller investerarrekommendationer. Synpunkterna och informationen i materialet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat och kommer kanske inte att upprepas. Investeringarnas värde och inkomsterna från dem kan både minska och öka och investerarna får kanske inte tillbaka det ursprungligen investerade beloppet. Valutakursförändringar kan få investeringarnas värde att både minska och öka. Åsikterna och uppfattningarna i detta dokument tillhör de individer som de tillskrivs och återspeglas inte nödvändigtvis i annan kommunikation från Schroders inklusive olika strategier eller fonder.

Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Schroders kommer att agera registeransvarig för dina personuppgifter. För mer information om hur Schroders kan komma att behandla dina personuppgifter, se vår policy för integritetsskydd på www.schroders.com/en/privacy-policy. Du kan även få policyn skickad till dig. För din säkerhet kan kommunikation spelas in eller övervakas. Detta dokument har givits ut av Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799. 1121/SV