I fokus

Vad investerare kan lära sig av Bill Gates klimatvarning


När en av världens rikaste personer skriver en bok om hur man ska undvika en klimatkatastrof – och föreslår förändringar som vi alla behöver göra i vårt sätt att leva – är det lätt att bli cynisk.

Men Microsoft-grundaren Bill Gates framträdande roll i debatten om klimatförändringarna bör välkomnas. Han är inte bara en mycket intelligent person som skapat en förmögenhet, utan också en person med unik tillgång till information. Dessutom har hans Gates Foundation åstadkommit imponerande resultat när det gäller att hantera globala hälso- och utbildningsfrågor. Han har helt klart ett starkt intresse för att lösa det till synes olösliga.

Hans bok, Så undviker vi klimatkatastrofen: lösningarna som vi har och genombrotten vi behöver, borde vara obligatorisk läsning – inte minst för alla som investerar i den stora energiomställningen.

Han beskriver århundradets utmaning: Hur slutar vi släppa ut 51 miljarder ton växthusgaser i atmosfären varje år? Problemet måste åtgärdas så snabbt som möjligt för att undvika en klimatkatastrof och det måste ske på ett ekonomiskt och balanserat sätt.

Som en fondförvaltare som lever och andas denna trend bekräftar de lösningar som Gates identifierar de beslut som jag och mitt team fattar – den teknik vi stödjer och de innovationer som vi identifierar.

Gates beskriver behovet av att snabbt minska vårt beroende av fossila bränslen under de kommande 30 åren för att komma till en netto-nollnivå. Nollnivån betyder inte nödvändigtvis att vi kommer att sluta använda fossila bränslen. Vid kraftproduktion och marktransport är det ganska troligt att det blir så, men inom andra områden, som stål- och cementtillverkning eller gödningsmedel eller till och med lätt plast kommer vi sannolikt fortfarande att använda vissa fossila bränslen. Koldioxiden måste dock fångas upp snarare än släppas ut i atmosfären.
Den första delen av boken innehåller några enkla budskap som det inte går att bortse från:

 • Vi måste göra detta nu – det finns inget alternativ. Vi måste investera tid och pengar direkt för att undvika en klimatkatastrof som kommer att få betydligt större ekonomiska och sociala effekter än alla tidigare lågkonjunkturer efter andra världskriget sammantaget.
 • Vi har nått en position där vi måste få ner koldioxidutsläppen till noll (eller nära noll) till år 2050. Långsamma framsteg leder fortfarande till katastrof. Till exempel skulle en 50-procentig minskning av utsläppen jämfört med idag fortfarande leda till stigande temperaturer.
 • Vårt nuvarande beroende av fossila bränslen gör utgångspunkten för denna strukturförändring mycket svår. Vi använder inte bara fossila bränslen i nästan allt vi gör, från att köra bil till att borsta tänderna – de är också extremt billiga. Om vi inte förbinder oss till att investera i nollkoldioxidlösningar och på så sätt sänker kostnaderna för dem kommer utvecklingen att gå långsamt.

  Den andra delen av boken är lite mer optimistisk:
 • Det finns många potentiella lösningar som vi kan använda i kombination med varandra som skulle hantera koldioxidutsläpp i energinät, transporter, jordbruk och tillverkning.
 • Regeringar runt om i världen har börjat arbeta mer samstämmigt under de senaste åren. Parisavtalet 2015 var ett stort steg framåt. Men olika regeringar måste också bedriva en politik som stimulerar till investeringar inom rätt områden för att kostnaderna ska minska.
 • En tydlig politik minskar risken för investerare i nyckelteknik och stödjer investeringstillväxten.
 • Många tekniker är redan kostnadseffektiva för både investerare som får en lämplig avkastning på sin investering och för konsumenten som kan betala för slutprodukten. En positiv cykel skapas: Kostnadsprofilen för dessa värdekedjor blir bara bättre när slutmarknaden blir större. Politiska åtgärder kan påskynda denna trend.
 • Koldioxidskatter måste tillämpas på ett genomtänkt sätt på utvecklade marknader och på tillväxtmarknader. De måste tillämpas på industrinivå för att uppmuntra investeringar i rena områden, men också omfatta konsumenterna för att uppmuntra till omställning och skapa efterfrågan.
 • Det globala energisystemet, när man kombinerar el, transporter och uppvärmning/kylning, står i praktiken för hälften av de 51 miljarder ton växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Denna förändring av energisystemet till ett mer hållbart system är det som nu kallas ”energiomställningen”.

Som investerare i den här trenden har vi ansvaret att investera våra kunders pengar på ett ansvarsfullt sätt i de företag som är direkt involverade i den strukturella förändringen i det globala energisystemet under de kommande 30 åren.
Boken lyfter fram en del av de budskap som vi har förmedlat till kunder. Här är de sex viktigaste:

 1. Denna strukturomställning i energisystemet är en investeringsfas som sträcker sig över flera decennier: Det är inte cykliskt, utan strukturellt.
 2. Denna investeringsfas har precis inletts och måste genomföras snabbare från nuvarande nivåer för att ha en chans att nå nollnivåer netto till 2050.
 3. Investeringsvolymen – beräknad till nästan 100 biljoner dollar mellan 2020 och 2050 – är betydande, både i relation till tidigare energiinvesteringscykler och i relation till andra industrier.
 4. De politiska åtgärderna blir allt mer stöttande och de kommer att spela en nyckelroll för att stimulera till investeringar, motverka satsningar på områden med höga utsläpp och sänka kostnaderna för viktig, ny teknik.
 5. Kostnaderna i energiomställningens värdekedja ligger redan på en nivå inom viktiga teknologier där de kan konkurrera med alternativ till fossila bränslen. Dessa kostnader kommer att fortsätta att minska relativt sett.
 6. Såväl kommersiella konsumenter som privatkonsumenter går i allt större utsträckning över till dessa slutprodukter, oavsett om det handlar om att Microsoft enbart köper el från förnybara energikällor eller konsumenter som köper elbilar. Denna trend kommer bara att växa under de närmaste åren.

Långt innan Bill Gates uppmärksammade klimatförändringarna och skrev den här boken hade han redan formulerat hur man kan bidra till att lösa det till synes olösliga. Och det är viktigt för investerarna.

1996 skrev han: ”Vi överskattar alltid den förändring som kommer att ske under de närmaste två åren och underskattar den förändring som kommer att ske under de kommande tio åren. Låt inte det göra dig passiv.”