Global Investor Study

Investerarna vill ha en ”minimiinkomst” på 10,1 %


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

Investerarna hoppas att investeringarna ska ge en minimiinkomst på 10,1 % visar en ny, stor global studie.

Siffran, som utgörs av avkastning från utdelningar och räntebetalningar på investeringar, är en ökning jämfört med för två år sedan, då den låg på 9,1 %. Det är också avsevärt högre än den inkomst som är tillgänglig från genomsnittliga portföljer.

Schroders Global Investor Study (GIS) 2018 undersökte ett stort antal frågor och visade på vilka tillgångar investerarna innehade samt vilka förhoppningar och förväntningar de har för vad de kan uppnå. I studien ingår synpunkter från mer än 22 000 investerare i 30 länder runt om i världen.

När det gäller regioner var den genomsnittliga inkomst som investerarna skulle vilja uppnå som högst i Nord- och Sydamerika och låg där på 11,5 %, före Asien på 10,9 % och Europa på 9,0 %. 

Inkomsten från investeringar kan bidra till att finansiera en viss livsstil, både under arbetslivet och när man går i pension. Orealistiska förväntningar kan dock förhindra att sådana planer förverkligas.

De önskade inkomstnivåerna ser optimistiska ut. Den nuvarande inkomstnivån som kan fås från aktier globalt är enligt MSCI World Index 2,4 %.

Rupert Rucker, Head of Income hos Schroders, säger: ”Skillnaden mellan den inkomst människor skulle vilja ha och vad de faktiskt kan uppnå idag är betydande. Det är oroväckande. 

”Människor har stora förhoppningar på sina besparingar: de planerar för framtiden och hoppas att deras investeringar kommer att växa så att planerna kan förverkligas. Men om deras inkomstberäkningar ligger för långt från målet kan de planerna snabbt behöva ändras.”

Normala portföljer: hur investerarna planerar att uppnå en hög inkomst

I studien angav investerarna vilken typ av tillgångar de innehar. Den genomsnittliga portföljen hade investerat 33,2 % på aktiemarknaderna (aktier), 18,4 % i obligationer, 12,0 % i fastigheter och 11,1 % i alternativa investeringar, som råvaror. Dessutom har den genomsnittlige investeraren mer än en fjärdedel av portföljen (25,3 %) i likvida medel.

Ett stort innehav i likvida medel kan minska den inkomst som en portfölj kan ge, eftersom räntorna är så låga, men det är mindre riskfyllt än andra investeringar som aktier. 

För att undersöka detta ytterligare tittade vi på förväntningarna i USA jämfört med den inkomst som en genomsnittlig portfölj kan generera. 

Genomsnittsamerikanen investerar 35 % av sin portfölj i aktier, 20 % i obligationer, 20 % i likvida medel, 12 % i fastighetsfonder och 12 % i alternativa investeringar.

En analys av Schroders Income kom fram till att denna portfölj skulle ge en avkastning på 2,9 % idag, med den fördelning som visas i andra diagrammet nedan. Det visar att det finns en mycket stor skillnad mellan inkomstförväntningarna och den avkastning som är tillgänglig idag. 

Typ av investering Inkomstavkastning Fördelning Inkomstbidrag
Aktiemarknader (aktier) 2,4% 35,0% 0,84%
Obligationer 2,6% 20,4% 0,53%
Likvida medel 2,1% 20,0% 0,42%
Fastighetsfonder 4,2% 12,2% 0,51%
Alternativa investeringar 4,9% 12,4% 0,61%
TOTALT     2,91%

Siffrorna som visas är endast avsedda som illustrationer och den inkomst som visas kan inte garanteras. Investeringarnas värde kan minska och öka och du kan få tillbaka mindre än du investerade. Data stämmer per 2018.

Tidigare resultat är ingen garanti för en viss avkastning i framtiden och kommer kanske inte att upprepas.

Källor: Thomson Reuters. Aktier baseras på MSCI All-Country World Index. Obligationer representeras av Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Likvida medel representeras av räntan på tremånaders amerikanska statsobligationer. Fastigheter representeras av FTSE NAREIT US. Alternativa investeringar baseras på en genomsnittlig portfölj med alternativa investeringar, inklusive infrastruktur- och försäkringsobligationer.

Rucker hos Schroders säger: ”Räntorna stiger i många länder, inte minst i USA, men det är inte sannolikt att räntor på över 5 % på utvecklade marknader återkommer under den närmaste framtiden. 

”I ett sådant scenario får investerarna kämpa för att uppnå den inkomst de behöver, även om situationen varierar beroende på personliga omständigheter. Som regel måste du ta en större risk för att uppnå en större inkomst. Investerarna kan behöva överväga hur mycket ytterligare risk de är beredda att ta för att uppnå det de vill.”

Investeringarnas värde och utdelningarna från dem kan öka eller minska. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerade.

Synen på inkomst varierade mellan olika åldersgrupper. Generation X (i åldern 37 till 50) låg på det globala genomsnittet på 10,2 %. Millenniegenerationen var mest ambitiös och uppgav att de ville ha en inkomst på 11,3 %. Baby Boomer-generationen förväntade sig däremot 8,7 % och de som var 71 år och äldre förväntade sig endast 7,2 %.

Så varierar inkomstförväntningarna mellan olika länder

Geografi och lokala ekonomiska faktorer kan påverka den inkomstnivå som investerarna förväntar sig att de ska uppnå. 

Inkomstförväntningarna är oftast högre i länder där levnadsomkostnaderna (inflationen) är högre, som Brasilien (4,2 % inflation) och Sydafrika (5,1 % inflation).

Högre inflation tenderar att leda till högre räntor och därmed till högre avkastning på sparande och investeringar, även om så inte alltid är fallet.

Men också i länder med hög inflation överstiger investerarnas förväntningar avsevärt den inkomst de kan förvänta sig att få på den nationella aktiemarknaden.

Inkomstförväntningar, inflationsnivåer och avkastning på aktiemarknaderna i olika länder anges nedan. 

Genomsnittlig önskad inkomst på investeringarna i olika länder

 Land Förväntningar på inkomst  Inflationsnivå  Avkastning på aktiemarknaden 
 Indien  13,5% 3,7% 1,2% 
 Indonesien  13,3% 3,2%  2,6% 
 Chile  13,0% 2,6%  2,7% 
Thailand   12,9% 1,6%  2,9% 
Brasilien   12,7% 4,2% 3,8% 
Förenade Arabemiraten   12,6% 3,8%  5,2% 
Sydafrika   12,4% 5,1%  2,8% 
Ryssland   12,2%  3,1%  5,5% 
US   12,0% 2,9%  1,8% 
Polen   10,9% 2,2%  1,9% 
Kina   10,6% 0,5%  2,1% 
Sydkorea   10,6% 1,4%  2,1% 
Taiwan   10,5% 1,5%  3,9% 
Portugal   10,0% 1,3%  4,4% 
HongKong   9,9% 2,4%  2,9% 
Spanien   9,7% 2,2%  4,3% 
Australien   9,6% 2,1%  4,2% 
Singapore   9,2% 0,6%  4,2% 
Kanada   9,0% 3,0%  3,0% 
Danmark   8,9% 1,0%  2,2% 
Frankrike   8,9% 2,3%  3,1% 
Sverige   8,9% 2,1%  3,7% 
 Storbritannien  8,6% 2,5%  4,3% 
Nederländerna   8,6% 2,3%  2,7% 
Italien   8,5% 1,7%  4,2% 
Tyskland   8,2% 2,0%  2,9% 
Japan   8,1% 1,0%  2,2% 
Schweiz   7,9% 1,2%  3,2% 
Österrike   7,8% 2,1% 3,3% 
Belgien   7,6% 2,2%  3,9% 

Källa: Schroders Global Investor Study 2018. Utdelningsinkomst på aktiemarknaden – 31 augusti 2018

Global Investor Study ställde också frågan om vilket det främsta skälet för att investera är. Det vanligaste svaret var att målet var att säkerställa ett ekonomiskt bekvämt liv när man går i pension.

Rucker säger: ”Det är svårt att beräkna hur mycket pengar man behöver för att säkerställa en rimlig levnadsstandard när man går i pension. Det är lika svårt att beräkna vilken inkomstnivå man kan förvänta sig vid ett visst tillfälle i framtiden. Det studien visar är att förväntningarna idag ligger långt från verkligheten. Vi vill verkligen uppmana människor att lägga mer tid på att undersöka vad de realistiskt kan förvänta sig att deras portfölj ska åstadkomma. Svaret på den frågan påverkar hur mycket de behöver spara och var de pengarna ska investeras.”

Investerarna bör söka hjälp hos en finansiell rådgivare när de fattar investeringsbeslut och planerar sin framtid.

Fler resultat från Global Investor Study:

Sjukvård, hållbarhet och banbrytande/”störande” teknik står högst på listan över de supertrender som investerarna föredrar.

Viktig information:

Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 20 mars och den 23 april 2018 genomföra en oberoende webbaserad studie av drygt 22 000  investerare i 30 länder runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”investerare” som personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande tolv månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren. De här individerna representerar investerare i alla de länder som ingår i studien.