Global Investor Study

Majoriteten av investerarna hävdar att hållbara investeringar ger större vinster


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

En omfattande global studie visar att majoriteten av investerare anser att det främsta skälet till att investera hållbart är att det leder till större vinst.

Resultaten tyder på att allt fler investerare tror att hållbara investeringar i företag som är fokuserade på att hantera sociala, miljömässiga och styrningsrelaterade frågor levererar ett bättre resultat.

Schroders Global Investor Study 2018 (GIS), där drygt 22 000 investerare i 30 länder deltog, omfattade också definitioner av ’’hållbara investeringar’’ och belyste de faktorer som hindrar människor från att investera mer i hållbara investeringar.

Erfarna investerare

Det växande intresset för hållbara investeringar var särskilt uttalat bland erfarna investerare. Studien visade att personer som upplever att de har högre kunskapsnivåer investerar en större del av den totala portföljen i hållbara investeringar och förväntar sig högre avkastning på hela portföljen.

Personer som anser sig vara experter/avancerade investerare svarade att de investerade i genomsnitt 42 procent av sin portfölj i hållbara investeringar och förväntade sig en genomsnittlig årlig avkastning på hela sin investeringsportfölj på 10,9 procent. Dessa siffror ska jämföras med 32 procent respektive 8,8 procent för personer som anser sig vara nybörjare.

Studien avslöjade också generationsmönster. Personer ur millenniegenerationen sa att de investerade mer i hållbara investeringar som en andel av hela sin portfölj än vad äldre generationer gjorde. Personer i åldrarna 18–36 sa att de investerade i genomsnitt 41 procent av sina portföljer i hållbara investeringar. Motsvarande siffra för personer i åldrarna 37–54 var 35 procent. För personer i åldern 55 år och uppåt var siffran 34 procent.

Vad är hållbara investeringar?

Intresset för hållbara investeringar har ökat stort under det senaste årtiondet, men definitionerna inom detta område kan vara förvirrande. Vi frågade investerare vilken fras de ansåg bäst beskrev ’’hållbara investeringar’’ och fick några sofistikerade svar.

Över hälften (52 procent) svarade att det handlar om att investera i företag som sannolikt kommer att vara mer lönsamma eftersom de aktivt förbereder sig för miljörelaterade och sociala förändringar.

Mindre än hälften (47 procent) svarade att det handlar om att investera i företag som anses ledande inom miljöfrågor eller sociala frågor eller hur företaget drivs.

En fjärdedel (25 procent) svarade att det handlar om att undvika så kallade ’’syndaktier’’, dvs. aktier i företag som deltar i alkohol-, tobaks- eller vapentillverkning. Endast 9 procent visste inte vad hållbara investeringar var.

Vem investerar mest i hållbara investeringar?

Om man ser till land, visade sig personer i USA (47 procent) investera mer i hållbara investeringar som en andel av hela sin portfölj, än personer i något annat land.

I Europa var det svenskarna (45 procent) som investerade mest. Kina (45 procent), Sydafrika (45 procent) och Indonesien (45 procent) investerade mest i hållbara investeringar bland länder på tillväxtmarknaderna. Japan (24 procent) investerade minst.

Tillväxtmarknadsekonomier – inklusive Brasilien och Indien – där social oro och miljöutmaningar är särskilt akuta, tenderade att investera mest i hållbara investeringar. Sannolikt kan sådana svårigheter ha hjälpt till att vrida uppmärksamheten mot dessa frågor. [Länk till artikel 1]

Europeiska länder samt asiatiska länder såsom Sydkorea, Hongkong och Japan, som alla betraktas som mer utvecklade finansmarknader, investerade minst i hållbara investeringar.

Så varför sker inte ökningen av hållbara investeringar snabbare?

Studien fann också att 64 procent av jordens befolkning har ökat sin allokering till hållbara investeringar under de senaste fem åren. Trots detta finns hindren för att investera hållbart fortfarande kvar. Investerare hävdar att brist på information och ett begränsat antal hållbara fonder är en viktig orsak.

När man frågade personerna i studien vad som hindrade dem från att investera hållbart, var de tre vanligaste svaren:

Jessica Ground, hållbarhetschef hos Schroders säger:

’’Vi har länge vetat att investerare är intresserade av hållbara investeringsfonder och att intresset växer, men mängden pengar som kommit in har varit relativt liten. I denna studie försöker man förklara vad det kan bero på.

’’Det verkar tydligt att alla som är involverade i investeringsbranschen kommer att behöva samarbeta för att förbättra tillgången, insynen och rådgivningen kring dessa fonder.

’’Vad som är uppmuntrande är att investerare idag har ingående kunskaper om hållbara investeringar. De inser att ett företag som drivs på ett hållbart sätt har en mycket bättre chans att lyckas under de kommande årtiondena. De flesta investerare är helt enkelt övertygade om att hållbara investeringar kan hjälpa dem att uppnå god avkastning.”

Viktig information:

Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 20 mars och den 23 april 2018 genomföra en oberoende webbaserad studie av drygt 22 000  investerare i 30 länder runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”investerare” som personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande tolv månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren. De här individerna representerar investerare i alla de länder som ingår i studien.