Global Investor Study

USA bräcker Europa i en hållbarhetsliga som domineras av tillväxtmarknaderna.


David Brett

David Brett

Investment Writer

See all articles

USA är det enda landet på den utvecklade marknaden som finns med bland topp tio i en hållbarhetsliga som mäter konsumentvanor och investeringsåtgärder.

Istället dominerade utvecklingsländerna den övre delen av ligatabellen, medan europeiska länder ockuperade den mellersta och den nedre halvan.

I Schroders Global Investor Study (GIS), som mäter attityder bland enskilda investerare i 30 länder, hamnade USA på fjärde plats. Länder som anses vara tillväxtmarknader upptog nio av de tio översta placeringarna.

Studien visade att indoneserna var mest fokuserade på hållbarhet, medan Indien kom på andra plats och Kina tredje.

Thailand (5:e), Sydafrika (6:e), Brasilien (7:e), UAE (8:e), Chile (9:e) och Taiwan (10:e) utgjorde resten.

Europeiska och utvecklade asiatiska länder dominerade den nedre delen av tabellen. Detta trots att politiker i EU och Japan uppmuntrar till långsiktiga och mer hållbara investeringsstrategier.

I studien, som omfattar över 22 000 investerare över hela världen, frågade man investerare hur mycket de visste om vad det innebär att investera hållbart, hur de gjorde för att uppträda hållbart i sin vardag och hur mycket de investerade i hållbara produkter.

Bakgrunden är en stigande efterfrågan på hållbara investeringar. Nästan två tredjedelar av investerarna (64 procent) hade ökat sitt innehav av hållbara investeringar jämfört med för fem år sedan, medan 76 procent svarade att de ansåg att hållbara investeringar är något eller betydligt viktigare.

Intresset för hållbara investeringar har ökat stort världen över under det senaste årtiondet. I huvudsak handlar det om att hitta företag som är ledande inom miljöfrågor eller sociala frågor och som aktivt förbereder sig för de förändringar som framtiden står inför.

Baserat på de aggregerade svar som användes för att skapa ligatabellen blev Portugal (11:e) den högst rankade europeiska nationen, följt av Sverige (12:e). Attityder i Frankrike (18:e) och Storbritannien (21:e) ledde till att investerare där hamnade i den nedre delen av ligatabellen. Tyskland (24:e) rankades ännu lägre.

Det finns ett antal möjliga förklaringar bakom rankningen. Att Indonesien kom på första plats kan delvis förklaras av den starka efterfrågan på shariah-kompatibla fonder, dvs. fonder som följer islams moraliska koder och religiösa lagar, och som kan anses vara socialt ansvariga investeringar.

Vid jämförelse av resultaten i Global Investors Study med data från Världsbanken ser man att i länder där korruption förekommer är investerare mer benägna att investera hållbart, se nedan.

Vilka hållbarhetsfrågor oroar sig investerare för?

Studien inkluderade även frågor gällande vilka hållbarhetsområden som investerarna vill att företagen ska förbättra. Mutor och korruption hamnar i topp med resultatet 7,9 på en skala av 10. Övriga frågor, såsom föroreningar från verksamheten, behandlingen av företagets personalstyrka och klimatförändringar, hamnade något lägre med ett resultat på 7,6, 7,4 respektive 7,3. Rangordningen var överraskande konsekvent, regionalt sett.

Schroders har varit ledande när det kommer till att engagera sig i företag och arbeta med dem för att förbättra policyer rörande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Jessica Ground, chef över förvaltningsaktiviteter hos Schroders, säger så här:

’’Denna studie understryker det snabbt växande intresset för hållbara investeringar. Det faktum att 64 procent av investerarna har ökat sin allokering till hållbara investeringar under de senaste fem åren, visar hur viktigt det här är för många människor.

’’Och vad som också är intressant är att vi brukar se detta som en trend på de utvecklade marknaderna, men konsumentintresset från tillväxtmarknaderna är överraskande starkt. Det finns möjlighet för många av dessa länder att utveckla innovativa hållbara investeringslösningar för just de mycket specifika behov och krav som visar sig i denna undersökning.

’’Ett annat banbrytande resultat såg vi i engagemangsprioriteringarna, som var överraskande konsekventa över hela världen. Medan politikerna är inriktade på globala frågor såsom klimatförändringar, verkar investerare prioritera mer lokala problem såsom föroreningar, mutor och korruption. Vi kommer att ta detta med oss och se till att de företag vi samarbetar med tar större hänsyn till dessa frågor.

’’Sammantaget verkar det som att människor som står inför utmaningar i första hand ser sina investeringsportföljer som en del av lösningen på dessa utmaningar. Det är glädjande att se ett så stort engagemang i dessa frågor. Investerare idag verkar se det förnuftiga i att välja företag som tar hållbarhet på allvar. Det är inte bara det rätta att göra. De här företagen erbjuder dessutom mycket bättre utsikter inför framtiden. Och vilken investerare är inte intresserad av det?’’

Viktig information:

Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 20 mars och den 23 april 2018 genomföra en oberoende webbaserad studie av drygt 22 000 investerare i 30 länder runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”investerare” som personer som kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande tolv månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren. Dessa personer representerar investerare i alla länder som ingår i studien