Udostępnij

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Materiał marketingowy

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return inwestuje w obligacje krajowe i zagraniczne1, a także waluty niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej rosnących krajów. Fundusz jest zarządzany aktywnie i ma na celu osiąganie dodatnich stóp zwrotu w każdym 12-miesięcznym okresie przy ich jednoczesnej maksymalizacji (nie ma gwarancji, kapitał narażony jest na ryzyko).

Dlaczego warto inwestować?

  • Celem funduszu jest dostarczanie dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych.
  • Instrumenty dłużne rynków wschodzących mają duży potencjał do osiągania zysków, z uwagi na wyższe rentowności w porównaniu do obligacji z rynków rozwiniętych. Są one też mniej powszechnie analizowane i często nieefektywnie wyceniane, co może być wykorzystywane przez aktywnie zarządzających menedżerów poprzez osiąganie wartości dodanej.
  • Nieograniczone benchmarkiem podejscie inwestycyjne – fundusz może inwestować wszędzie tam, gdzie powstają najlepsze okazje, niezależnie od segmentu rynku długu państw wschodzących.
  • Korzyści z dywersyfikacji – fundusz charakteryzuje niska korelacja tak z innymi klasami aktywów, jak i ze zwykłymi obligacjami, dając potencjał do zwiększania zysków i ograniczania zmienności całego portfela.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0455362383

Kod Bloomberg

SEMDHA1:LX

Data uruchomienia funduszu

29.08.1997

Benchmark

brak 

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

2,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,26%

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Papiery wartościowe inne niż o standardzie inwestycyjnym zwykle przynoszą większą stopę zwrotu niż wyżej wyceniane papiery wartościowe, lecz wiążą się z większym ryzykiem rynkowym, kredytowym i dotyczącym niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.
– Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Inwestycje w instrumenty rynków pieniężnych i lokaty w instytucjach fi nansowych mogą wiązać się z wahaniami cen lub niewywiązaniem się ze zobowiązań przez emitenta. Niektóre ze zdeponowanych kwot mogą zostać niezwrócone funduszowi.
– Walutowe instrumenty pochodne2 wiążą się z ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta. Może dojść do utraty niezrealizowanych zysków i części żądanej inwestycji rynkowej.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Inwestycje w obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty pochodne, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.
– Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
– Fundusz może inwestować w produkty strukturyzowane, by uzyskać dostęp do rynków objętych ograniczeniami. W przypadku niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań wartość produktów strukturyzowanych może być zerowa.


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Obligacje emitowane w innej niż lokalna walucie, takiej jak dolar amerykański lub euro. 

2 Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów fi nansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów fi nansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

*Jest to ograniczenie wewnętrzne, które może ulec zmianie.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.