Udostępnij

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Schroder ISF Global Dividend Maximiser nie jest typowym dochodowym funduszem akcyjnym — jego celem jest osiągnięcie zysku podlegającego dystrybucji na poziomie 7% rocznie1 dzięki połączeniu starannie wyselekcjonowanego portfela światowych akcji z naszą ugruntowaną strategią zwiększania stopy zwrotu w ramach funduszy Maximiser. Strategia ta, testowana przez cały okres cyklu koniunkturalnego, pozwala inwestorom na osiągnięcie długoterminowych korzyści wynikających z inwestycji w akcje przy równoczesnym zapewnieniu dodatkowego zabezpieczenia w postaci regularnego i stabilnego strumienia wysokich dochodów.

Dlaczego warto inwestować?

  • Potwierdzona historia realizacji stopy zwrotu — 7% do dystrybucji w każdym roku od dnia uruchomienia funduszu.
  • Dwa źródła dochodu — oba niezależne od polityki stóp procentowych.
  • Trzy potencjalne źródła zysku (w odróżnieniu od typowych funduszy akcyjnych): wartość fundamentalna, stopa dywidendy oraz premia uzyskana ze sprzedaży opcji kupna.
  • Maksymalizacja dochodu może oznaczać ograniczenie wzrostu kapitału, jednak aktywne zarządzanie strategią analizy zapewnia optymalną równowagę pomiędzy dochodem a wzrostem.
  • Dochód wypłacany co kwartał.
  • Doświadczony zespół zarządzający.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1056829648

Kod Bloomberg

SCGDMA1:LX

Data uruchomienia funduszu

13.07.2007

Benchmark

MSCI World TR Net*

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

2,36%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu dywidendowego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Stopa zwrotu brutto przedstawia wartość szacunkową i nie jest gwarantowana.

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.