Udostępnij

Ważne informacje

Strona internetowa, którą Państwo przeglądają dedykowana jest wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów. Ma na celu umożliwienie dostępu do szerokiej bazy informacji o naszych funduszach i opinii naszych zarządzajacych.

Spółka Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. została utworzona w styczniu 1995 r.w celu prowadzenia centralnej obsługi europejskich funduszy inwestycyjnych Schroders.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskazówką dla przyszłych wyników. Wartość inwestycji i przychody z nich osiągane mogą zarówno wzrastać, jak i spadać, a inwestorzy mogą nie odzyskać pełnych zainwestowanych kwot. Wszelkie dane dotyczące wyników osiągniętych w przeszłości nie stanowią prognozy przyszłych wyników. Kursy wymiany walut mogą się zmieniać i sprawiać, że wartość inwestycji zagranicznych będzie wzrastać lub spadać. Stawki i ulgi podatkowe mogą ulegać zmianom. Przywoływane informacje o ulgach podatkowych odnoszą się do aktualnego stanu prawnego, a ich wartość zależy od konkretnych okoliczności danego inwestora. Inwestycje na rynkach wschodzących obciążone są wysokim ryzykiem. Inwestowanie w którykolwiek z subfunduszy, o których mowa w niniejszym serwisie, powinno się odbywać jedynie po uważnym zapoznaniu się ze stosownym prospektem informacyjnym. Informacje przedstawione w niniejszym serwisie nie stanowią części żadnej umowy i nie można się na nie powoływać w żadnym kontekście umownym. Informacje zawarte w niniejszym serwisie nie stanowią zaproszenia do złożenia zapisu. Przyjmowanie zapisów i wydawanie jednostek uczestnictwa odbywać się będzie jedynie w oparciu o aktualny prospekt informacyjny funduszu i ostatnie sprawozdanie roczne zbadane przez biegłego rewidenta. Egzemplarze aktualnego prospektu informacyjnego każdego z funduszy wraz z ostatnim sprawozdaniem rocznym zbadanym przez biegłego rewidenta można uzyskać od Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. lub w lokalnym oddziale Schroders.

Spółka Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. podlega luksemburskiej ustawie z dnia 5 kwietnia 1993 r. (dotyczącej sektora finansowego) oraz luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
Zgodnie ze stanem wiedzy Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., przedstawione na niniejszych stronach informacje dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny w momencie publikacji, jednak spółka nie udziela gwarancji co do dokładności tych informacji. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. oraz spółki powiązane, a także dyrektorzy i pracownicy Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. i spółek powiązanych nie biorą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia wynikające z działania osób trzecich.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uznane zostanie za niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków i postanowień, a niewykonalny warunek lub postanowienie zostanie zastąpiony wykonalnym, przy czym jego treść możliwie najbliżej oddawać będzie intencję niewykonalnego warunku lub postanowienia.
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. może dokonywać zmian w niniejszych warunkach w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia.

Poufność
Spółka Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. równie poważnie jak jej klienci podchodzi do kwestii poufności danych osobowych, które są do niej przesyłane za pośrednictwem niniejszego serwisu. Osoby odwiedzające naszą stronę nie muszą podawać żadnych danych osobowych poza krajem zamieszkania, chyba że same chcą nam takie dane przekazać. Nasz serwer internetowy rozpoznaje jedynie kraj zamieszkania osoby odwiedzającej ten serwis, nie rozpoznaje zaś nazwy domeny ani adresu poczty elektronicznej. Serwisy internetowe Schroders korzystają z plików "cookie" (dosł. ciasteczko) do gromadzenia informacji na temat użytkowników niektórych odwiedzanych stron. Pod pojęciem "cookie" rozumiemy mały plik tekstowy przechowywany na twardym dysku komputera użytkownika przez jego przeglądarkę internetową. Plik ten zawiera informacje przesyłane przez serwer internetowy strony odwiedzonej przez użytkownika. Pliki "cookie" identyfikują użytkowników i mogą przechowywać informacje na ich temat oraz na temat korzystania przez nich z danej strony. Schroders stosuje pliki "cookie" do rejestrowania aktywności użytkowników i przechowywania nazwy i hasła użytkownika w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do niektórych chronionych stron. Informacje uzyskane z plików "cookie" umożliwiają nam stwierdzenie, które obszary serwisu są bardziej interesujące od innych, dzięki czemu możemy udoskonalać nasze strony i informacje przekazywane użytkownikom. Pliki "cookie" stosowane przez Schroders przechowują nazwy użytkowników i hasła w zaszyfrowanej formie i nie mogą być odczytane. Użytkownik może postanowić, że nie będzie akceptował niektórych plików "cookie" poprzez wyłączenie tej funkcji w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, jednak może to utrudnić pełne korzystanie lub wręcz uniemożliwić jakiekolwiek korzystanie z niektórych spośród naszych stron.

Wykorzystanie hiperłączy
Nasz serwis internetowy może zawierać hiperłącza do stron podmiotów trzecich. Również witryny podmiotów trzecich mogą zawierać hiperłącza do naszego serwisu. Spółka Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. nie dokonała weryfikacji żadnej ze stron internetowych podmiotów trzecich, które zawierają hiperłącza do niniejszego serwisu, ani żadnej ze stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza z niniejszego serwisu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron podmiotów trzecich, do których bezpośrednio lub pośrednio odsyłają hiperłącza z niniejszego serwisu, i nie wspiera ani nie rekomenduje żadnych produktów bądź usług, o których takie strony informują. Użytkownicy naszego serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne korzystanie z hiperłączy, które odsyłają do witryn internetowych podmiotów trzecich.
Niniejszy serwis internetowy oraz informacje i wszelkie materiały w nim zawarte nie są skierowane ani przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakiekolwiek osoby będące obywatelami lub rezydentami – ani podmiotami utworzonymi lub posiadającymi siedzibę – w jurysdykcjach, w których takie rozpowszechnianie, publikowanie, udostępnianie lub wykorzystywanie byłoby niezgodne z miejscowymi uregulowaniami prawnymi albo w których spółka Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. naruszyłaby jakiekolwiek wymogi rejestracyjne lub licencyjne.

Funkcja poczty elektronicznej
Możliwość przekazywania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy użytkownikiem a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A jest jedynie udogodnieniem udostępnionym przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Użytkownik przyjmuje do wiadomości ograniczenia w zakresie niezawodności dostarczania wiadomości, a także terminowości i bezpieczeństwa poczty elektronicznej przesyłanej łączami internetowymi, i zdaje sobie sprawę z tego, że Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, jakie mogą wyniknąć z powodu braku przyjęcia, potwierdzenia lub przetworzenia żądania użytkownika albo na skutek przejęcia wiadomości przesłanej przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osoby trzecie. Z powyższych powodów użytkownicy nie powinni przesyłać informacji wrażliwych za pośrednictwem poczty elektronicznej, która może nie gwarantować bezpieczeństwa przekazu. Ryzyko z tytułu ewentualnego stosowania tego środka komunikacji do przekazywania informacji wrażliwych ponosi wyłącznie użytkownik

Prawa własności intelektualnej
Informacje i materiały udostępnione w niniejszym serwisie chronione są prawami własności intelektualnej, do których tytuł własności posiada lub zgłasza Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. albo spółki powiązane bądź osoby trzecie. Informacje te i materiały mogą być wyświetlane i drukowane wyłącznie do użytku osobistego i niezwiązanego z działalnością gospodarczą, z dodatkowym zastrzeżeniem, że użytkownik nie może z takich informacji i materiałów usuwać żadnych komunikatów dotyczących praw własności intelektualnej lub innych kwestii. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przesyłał, reprodukował ani sprzedawał informacji ani materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w żadnej formie i za pośrednictwem żadnych środków bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Dostęp, odwiedzanie i korzystanie z niniejszego serwisu oraz niniejszych Warunków przez użytkowników podlegają prawu luksemburskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami związanymi z niniejszym serwisem i niniejszymi Warunkami sprawują sądy w Luksemburgu, bez uszczerbku dla możliwości wyboru przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. innej jurysdykcji sądowej dla rozstrzygania takich sporów zgodnie ze stosownym prawem.

Zastrzeżenie prawne MSCI:
Źródło: MSCI
Informacje uzyskane od MSCI i innych dostawców danych zawarte w sprawozdaniach dostępnych w niniejszym serwisie mogą być wykorzystywane jedynie dla wewnętrznych potrzeb użytkownika i nie mogą być reprodukowane ani dalej rozpowszechniane w żadnej formie oraz nie można ich stosować do stworzenia jakichkolwiek instrumentów finansowych, produktów bądź indeksów. Informacje pochodzące od MSCI i innych dostawców danych udostępniane są w stanie, "w jakim są" ("as is"), zaś użytkownik tych informacji ponosi pełne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. MSCI, jego podmioty powiązane oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w opracowanie lub stworzenie jakichkolwiek informacji MSCI (zwani dalej łącznie "Stronami MSCI") oraz pozostali dostawcy danych wyraźnie wyłączają wszelką swoją odpowiedzialność (m.in. w zakresie oryginalności, dokładności, kompletności, terminowości, niekolidowalności, zbywalności i odpowiedniości dla określonego celu) odnośnie do tych informacji. Niezależnie od powyższych zastrzeżeń żadna Strona MSCI i żaden dostawca danych nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, karne, wynikowe (w tym m.in. utracone zyski) ani żadne inne szkody.
Prosimy o zapoznanie się z naszymi ważnymi informacjami prawnymi przed korzystaniem z pozostałej części niniejszego serwisu.
Wszelkie prawa zastrzeżone we wszystkich krajach.

Ważne informacje dla funduszy Schroder ISF:
Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds, Centum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa jest prawnym przedstawicielem Schroder ISF i Strategic Solutions na Polskę.

Ważne informacje dla funduszy Schroder AS
Fundusze z parasola Schroders Alternative Solutions nie są zarejestrowane w Polsce i nie mogą być oferowane w sprzedaży bezpośredniej na terenie Polski. Dane tutaj zawarte nie stanowią oferty inwestycyjnej, służą jedynie do celów informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinny być uznane za promocję tych funuszy. Zapisy na jednostki funduszy Schroders Alternative Solutions są możliwe jedynie w ramach produktów ubezpieczeniowych wybranych polskich firm ubezpieczniowych.

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami i chcę kontynuować