Udostępnij

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return inwestuje w obligacje denominowane w walutach lokalnych i zagranicznych1, a także waluty niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej rosnących krajów. Fundusz jest zarządzany aktywnie i ma na celu osiąganie dodatnich stóp zwrotu w każdym 12-miesięcznym okresie przy ich jednoczesnej maksymalizacji.

Dlaczego warto inwestować?

  • Celem funduszu jest dostarczanie dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych.
  • Instrumenty dłużne rynków wschodzących mają duży potencjał do osiągania zysków, z uwagi na wyższe rentowności w porównaniu do obligacji z rynków rozwiniętych. Są one też mniej powszechnie analizowane i często nieefektywnie wyceniane, co może być wykorzystywane przez aktywnie zarządzających menedżerów poprzez osiąganie wartości dodanej.
  • Nieograniczone benchmarkiem podejscie inwestycyjne – fundusz może inwestować wszędzie tam, gdzie powstają najlepsze okazje, niezależnie od segmentu rynku długu państw wschodzących.
  • Korzyści z dywersyfi kacji – fundusz charakteryzuje niska korelacja tak z innymi klasami aktywów, jak i ze zwykłymi obligacjami, dając potencjał do zwiększania zysków i ograniczania zmienności całego portfela.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0455362383

Kod Bloomberg

SEMDHA1:LX

Data uruchomienia funduszu

29.08.1997

Benchmark

brak 

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

2,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,26%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Obligacje emitowane w innej niż lokalna walucie, takiej jak dolar amerykański lub euro. 

*Jest to ograniczenie wewnętrzne, które może ulec zmianie.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.