Udostępnij

Schroder ISF Global Multi–Asset Income

Materiał marketingowy

Schroder ISF Global Multi-Asset Income został stworzony po to, aby pomóc inwestorom  w generowaniu regularnego dochodu przy obecnych uwarunkowaniach niskiego wzrostu gospodarczego i niskich stopach procentowych. Jego cel to atrakcyjny, regularny i powtarzalny dochód bez konieczności zwiększania poziomu ryzyka.

Dlaczego warto inwestować?

  • Celem funduszu jest wypracowanie dochodu na poziomie 5%1 rocznie, który może być regularnie wypłacany bądź reinwestowany.
  • Fundusz pozyskuje dochód z różnych klas aktywów, takich jak akcje z całego świata, obligacji o ratingu inwestycyjnym, długu high yield oraz rynków wschodzących. Zarządzający podchodzą do inwestycji globalnie, bez ograniczeń, tak aby móc wykorzystać okazje gdziekolwiek się one nadarzą.
  • Zespół inwestycyjny poszukuje powtarzalnego i pewnego dochodu, w związku z czym koncentruje się na jakości aktywów. Poszukuje zarówno akcji jak i obligacji, których rentowność wspierana jest przez silne fundamenty.
  • Zarządzanie ryzykiem jest restrykcyjne, z naciskiem na ryzyko bezwzględne, a nie w relacji do benchmarku. Ryzyko jest mierzone na poziomie portfela, dlatego portfel jest zarządzany jako całość a nie zbiór kilkunastu strategii.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1273673373
Kod Bloomberg SIFGMA1:LX
Data uruchomienia funduszu 18.04.2012
Benchmark brak
Roczna opłata za zarządzanie 1,25%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)* 2,09%

 

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Fundusz zamierza dokonywać regularnych stałych wypłat na rzecz inwestorów; a jeśli jego przychody będą niewystarczające, by możliwe było pokrycie tych płatności, wypłaty te mogą powodować zmniejszenie kapitału funduszu.
– Papiery wartościowe inne niż o standardzie inwestycyjnym zwykle przynoszą większą stopę zwrotu niż wyżej wyceniane papiery wartościowe, lecz wiążą się z większym ryzykiem rynkowym, kredytowym i dotyczącym niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.
– Emitent papierów wartościowych może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących dokonywania na czas wypłat odsetek i kapitału. Może to mieć wpływ na zdolność kredytową w przypadku tych papierów wartościowych.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Inwestycje w obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym powiązane instrumenty pochodne2, wiążą się z ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Wartość funduszu może spaść, jeśli wzrosną stopy procentowe, i odwrotnie.
– Emitent papierów wartościowych zabezpieczanych na hipotece lub aktywach może mieć ograniczoną zdolność do odzyskiwania kwot pieniężnych, jeśli dłużnicy staną się niewypłacalni lub spadnie wartość ich zabezpieczeń.
– Model finansowy może określać technikę umożliwiającą identyfikację i zarządzanie ryzykiem funduszu. Założenia modelu oraz wykorzystywane metody kalibracji i programowania mogą nie zapewniać uzyskania oczekiwanych rezultatów.
– Fundusz może dokonywać pośrednich krótkotrwałych inwestycji przewidując spadek cen tych inwestycji lub wzrost stóp procentowych.
– Fundusz może być wspomagany dźwignią finansową3 poprzez obracanie dużą liczbą instrumentów pochodnych w celu osiągnięcia ryzyka zgodnego z profi lem ryzyka.
– Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu dywidendowego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Fundusz planuje dokonywanie regularnych wypłat zysków na rzecz inwestorów, a w sytuacji, gdy uzyskiwane dochody nie wystarczą na pokrycie tych płatności, wypłaty mogą uszczuplić kapitał funduszu. Docelowa stopa dochodu na poziomie 5 % jest weryfikowana raz do roku. 

Zbiorcze określenie stosowane w odniesieniu do szerokiej grupy instrumentów finansowych, których wartość jest zależna od bazowych instrumentów finansowych. Kontrakty terminowe, opcje i swapy to różne rodzaje instrumentów pochodnych.

3  Dźwignia finansowa zazwyczaj odnosi się do funduszu, którego ponad 100% wartości aktywów netto zainwestowane jest w aktywa lub rynki. Celem dźwigni może być podjęcie większego ryzyka w celu osiągnięcia większych zysków. Może też jednak służyć do redukcji ryzyka w portfelu. Dźwignia osiągana jest poprzez łączenie instrumentów pochodnychz bardziej tradycyjnymi inwestycjami w akcje lub obligacje. Pojęcie dźwigni może również odnosić się do kwoty finansowania spółki w formie pożyczek, czyli wysokości zobowiązań spółki w porównaniu do posiadanych funduszy lub aktywów.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.