Udostępnij

Schroder ISF Global Multi–Asset Income

Schroder ISF Global Multi-Asset Income został stworzony po to, aby pomóc inwestorom generować zyski również przy słabej koniunkturze gospodarczej, w środowisku niskich stóp procentowych. Jego cel to atrakcyjny, regularny i powtarzalny dochód, przy niskim ryzyku.

Dlaczego warto inwestować?

  • Celem funduszu jest wypracowanie dochodu na poziomie 5%1 rocznie, który może być regularnie wypłacany bądź reinwestowany.
  • Fundusz pozyskuje dochód z różnych klas aktywów, takich jak akcje z całego świata, obligacji o ratingu inwestycyjnym, długu high yield oraz rynków wschodzących. Zarządzający podchodzą do inwestycji globalnie, bez ograniczeń, tak aby móc wykorzystać okazje gdziekolwiek się one nadarzą.
  • Zespół inwestycyjny poszukuje powtarzalnego i pewnego dochodu, w związku z czym koncentruje się na jakości aktywów. Poszukuje zarówno akcji jak i obligacji, których rentowność wspierana jest przez silne fundamenty.
  • Zarządzanie ryzykiem jest restrykcyjne, z naciskiem na ryzyko bezwzględne, a nie w relacji do benchmarku. Ryzyko jest mierzone na poziomie portfela, dlatego portfel jest zarządzany jako całość a nie zbiór kilkunastu strategii.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1273673373
Kod Bloomberg SIFGMA1:LX
Data uruchomienia funduszu 18.04.2012
Benchmark brak
Roczna opłata za zarządzanie 1,25%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)* 2,09%

 

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu dywidendowego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1 Fundusz planuje dokonywanie regularnych wypłat zysków na rzecz inwestorów, a w sytuacji, gdy uzyskiwane dochody nie wystarczą na pokrycie tych płatności, wypłaty mogą uszczuplić kapitał funduszu. Docelowa stopa dochodu na poziomie 5 % jest weryfikowana raz do roku. 

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.