Udostępnij

Schroder ISF Indian Opportunities

Materiał marketingowy

Schroder ISF Indian Opportunities to fundusz inwestujący w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe emitowane przez firmy z Indii, jak też spółki, których działalność w znacznym stopniu opiera się o rynek indyjski. W celu identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych fundusz bazuje na profesjonalnych analizach firmy Axis AMC1

Dlaczego warto inwestować?

  • Istotne perspektywy wzrostu: lokując kapitał w starannie wyselekcjonowane akcje indyjskich spółek, inwestorzy mają szansę skorzystać na wysokim potencjale wzrostu, jaki oferuje obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
  • Styl zarządzania nieograniczony benchmarkiem: możemy inwestować w dowolnie wybrane, najbardziej atrakcyjne według nas akcje indyjskich spółek.
  • Wewnętrzne kompetencje inwestycyjne: fundusz zarządzany jest przez zespół akcyjny Schroders w Azji, wspierany przez Axis AMC – jedną z najszybciej rozwijających się firm zarządzających aktywami w Indiach. Prowadzona współpraca przekłada się na szerszy zasięg pomysłów inwestycyjnych i możliwość czerpania z lokalnych zasobów wiedzy i narzędzi wykorzystywanych w inwestowaniu.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1280498434
Kod Bloomberg SIIA1PL:LX
Data uruchomienia funduszu 10.09.2013
Benchmark MSCI India Net TR PLN Hedged
Roczna opłata za zarządzanie 1,50%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)* 2,42%

 

Informacje o ryzyku

– Brak gwarancji kapitału.
– Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa.
– Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach rynkowych także na jego zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia.
– Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach.
– Właściwe trendy rynkowe ograniczonej liczby sektorów i/lub krajów spektrum inwestycyjnego będą oddziaływać na fundusz.
– Fundusz może inwestować w innych regionach niż spektrum podstawowe, co skutkuje dodatkowym ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych.
– Rynki wschodzące zwykle wiążą się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym.
– Działalność funduszu uzależniona jest od osób trzecich, a sam fundusz może notować zakłócenia bądź straty w razie braku realizacji zobowiązań przez takie osoby.

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1  Axis AMC jest przedsięwzięciem joint venture między Axis Bank (75 % udziałów) – trzecim co do wielkości bankiem z sektora prywatnego w Indiach, a Schroders (25 % udziałów, nabytych we wrześniu 2012 r.).

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

 

Ważne informacje
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). 
Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa.
Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). 
Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Niemcy. Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.