印刷する
Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

Oczekiwania emerytalne oraz brak zaangażowania ze strony inwestorów

Czy obietnica hojnej emerytury redukuje chęć do samodzielnego oszczędzania na cele emerytalne? Czy też może zmniejsza nawet chęć zdobycia wiedzy jak inwestować?

12-09-2016

Powiązanie pomiędzy państwami z inwestorami niezaangażowanymi  w samodzielne inwestowanie i gwarantującymi hojne państwowe świadczenia emerytalne

Zagadnienie dotyczące zapewnienia obywatelom komfortowego poziomu życia na emeryturze pozostaje istotnym elementem debaty politycznej w wielu krajach. 

Wyniki Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku, które objęło 20 tys. inwestorów z 28 państw, umożliwiają głębsze zrozumienie równowagi pomiędzy zapewnianiem odpowiedniej emerytury, a stworzeniem zachęt do samodzielnego oszczędzania.

W badaniu zapytano inwestorów, posiadających zainwestowane co najmniej 10 000 euro (lub ekwiwalent), jaka część ich dochodu na emeryturze będzie pochodziła (lub pochodzi, jeśli nie są już aktywni zawodowo) z państwowego świadczenia emerytalnego. Zapytano ich także, czy są chętni do poszerzenia swojej wiedzy inwestycyjnej.

Niskie oczekiwania, wysokie zaangażowanie

Chociaż jedno nie musi wynikać z drugiego, to jednak zestaw danych wskazuje na pewne schematy. W ujęciu globalnym najbardziej zainteresowani poszerzaniem wiedzy z zakresu inwestycji są bowiem inwestorzy z Azji oraz Ameryki Południowej. Posiadają oni również najniższe oczekiwania wobec świadczeń oferowanych przez państwo. 

Europejczycy pokładają większą nadzieję w emeryturze państwowej na przyzwoitym poziomie - przeciętny inwestor oczekuje, że będzie ona odpowiadała za 27% całego dochodu emerytalnego. Tymczasem w Azji odsetek ten wynosi 14%, a dla Ameryki Północnej i Południowej 12%.

Chęć zdobywania wiedzy w skali świata jest wysoka. Najniższy poziom odnotowano w Europie, gdzie 85% ankietowanych wyraziło chęć lepszego zrozumienia tematyki inwestycyjnej, podczas gdy w Ameryce Północnej i Południowej było to 90% oraz 94% w Azji.

Inwestorzy z Azji chcą lepiej rozumieć inwestycje

Obserwacji można dokonać także na poziomie poszczególnych państw. W Hong Kongu oczekiwania dotyczące wsparcia emerytalnego ze strony państwa było najniższe (na równi z Republiką Południowej Afryki). 

Respondenci oczekiwali, że udział państwowej emerytury nie będzie przekraczał 5% całości ich dochodu emerytalnego. Z wynikiem na poziomie 94% ankietowani z Hong Kongu znaleźli się także w górnej połowie zestawienia narodów najbardziej chętnych do nauki.

Największą chęcią do nauki wykazali się inwestorzy z Indonezji - taką postawę odnotowano wśród 99% badanych. Podobnie jak w Hong Kongu oczekiwania odnośnie państwowej emerytury są w tym przypadku niskie - państwowe środki mają odpowiadać zaledwie za 7% całości dochodu emerytalnego.

Na drugim biegunie zestawienia znajdują się inwestorzy z Belgii. Oczekują, że państwo zapewni 31% dochodu, podczas gdy zaledwie 78% respondentów z tego kraju wyraziło chęć pełniejszego zrozumienia tematyki inwestycyjnej. 

Krajem, w którym oczekiwania wobec świadczenia ze strony państwa są najwyższe jest Hiszpania. Inwestorzy oczekują, że publiczna emerytura będzie odpowiadała za 39% potrzebnych środków, aczkolwiek w tym przypadku mamy do czynienia z relatywnie wysoką chęcią zdobycia wiedzy z obszaru inwestycji (92% ankietowanych chce wiedzieć więcej).

Oczekiwania inwestorów wobec państwowej emerytury i chęć poszerzania wiedzy inwestycyjnej

W poszczególnych krajach poziom oczekiwań wobec państwa w zakresie partycypacji w dochodzie emerytalnym, wskazuje na pewną zbieżność z wysokością świadczeń, które są wypłacane obecnie.  

Za przykład może posłużyć Hiszpania, która według analiz opublikowanych przez OECD w grudniu 2015 r., jest najbardziej hojnym krajem w kontekście udziału państwowych świadczeń w całości dochodu emerytalnego.

Zgodnie z wykresem, państwa w których oczekiwania wobec państwowej emerytury są wysokie, np. Portugalia, Belgia czy Holandia, oferują obecnie relatywnie wysokie świadczenia. 

Dla odmiany, dane OECD wskazują, że świadczenia emerytalne w Wielkiej Brytanii i w Chile są obecnie relatywnie niższe niż w innych krajach. Według Globalnego Badania Inwestorów Schroders towarzyszą im niskie oczekiwania wobec państwowej emerytury.

Wartość podstawowej oraz minimalnej emerytury
Procent średniego wynagrodzenia w gospodarce

Jednak przed systemem państwowych emerytur stoją trudności w postaci zadłużenia gospodarek i postępującym starzeniem się społeczeństwa. OECD wskazuje w swoim raporcie, że rządy będą ograniczały wzrost kosztów obsługi systemu emerytalnego przez cięcia świadczeń dla przyszłych emerytów.  Zakładany jest wolniejszy wzrost emerytur wypłacanych z państwowych środków oraz podniesienie wieku emerytalnego. Z raportu wynika, że wiek przejścia na emeryturę w przypadku obecnych 20-latków wzrośnie w ponad połowie krajów należących do OECD.

Wracając do przypadku Hiszpanii, gdzie oczekiwania wobec państwa są najwyższe, to istotne reformy są obecnie wprowadzane. Dla przykładu, OECD wskazuje że co każde 5 lat, począwszy od 2019 r. początkowa wartość świadczenia będzie dostosowywana do oczekiwanej długości życia.

Jaki odsetek całości Twoich dochodów emerytalnych będzie pochodził (lub pochodzi) ze źródeł wymienionych poniżej?

Możesz sprawdzić swoją wiedzę inwestycyjną przy użyciu naszego narzędzia income IQ, które zidentyfikuje Twoje skłonności behawioralne i dostarczy pomocnych wskazówek wspierając Cię w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Pełną edycję Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku mogą Państwo pobrać poniżej.