Schroder ISF* Global Climate Change Equity

De klimaatverandering is de grootste uitdaging waar de aarde de komende jaren en decennia voor staat. Maar verandering schept ook kansen.

Beleggen in klimaatverandering is beleggen in de toekomst

We moeten naar een koolstofarme economie toe – sterker nog, de transitie is al begonnen. Bedrijven zijn bezig hun plannen uit te voeren en de benodigde technologieën zijn intussen gemeengoed. De verschuiving zal samenlevingen, bedrijven en sectoren radicaal veranderen.

Klimaatbeleggen is dé kans om te profiteren van het potentiële rendement van die transformatie, door bedrijven te steunen die bijdragen aan beperking van de klimaatverandering en de aanpassing aan een toekomst in een veranderend klimaat.

*Schroder International Selection Fund is referred to as Schroder ISF.

A day in the future

Hoe zal een emissiearme economie eruit zien?

Inzicht in 60 seconden

Portefeuillebeheerder Simon Webber deelt zijn visie over klimaatbeleggen

An actively managed, thematic fund that looks beyond the obvious

Aangezien de klimaatverandering gevolgen zal hebben voor elk bedrijf, zoeken wij wereldwijd naar een brede waaier aan kansen in plaats van ons te beperken tot specifieke sectoren. Zo kunnen we een goed gespreide portefeuille samenstellen met bedrijven uit verschillende sectoren die allemaal verband houden met de klimaatverandering. Bedrijven die een aanzienlijk deel van hun omzet uit fossiele brandstoffen halen, komen niet in aanmerking.

En we zijn bepaald geen nieuwkomers op dit gebied. We introduceerden het fonds al in 2007, destijds één van de eerste in zijn soort.

Wij zoeken naar de maatstaven die er écht toe doen

Traditionele maatstaven zoals de koolstofvoetafdruk zijn voor ons niet genoeg. Wij gebruiken eigen tools en analyses om een gedetailleerder en nauwkeuriger beeld te krijgen van de manier waarop bedrijven en sectoren zich ontwikkelen en aanpassen. We bekijken de impact van de klimaatverandering op de omzet, de marges, de bedrijfskosten, de waarderingen en de hele waardeketen. Zo kunnen we bedrijven selecteren die het goed zullen doen in een koolstofarme economie en u uiteindelijk een hoger rendement kunnen opleveren.

Klimaatexpertise in sterkst betrokken sectoren

Ons team heeft beleggingservaring in sectoren zoals technologie, energie, nutsvoorzieningen, grondstoffen en de auto-industrie: precies die sectoren die het sterkst door de klimaatverandering worden geraakt. Ook hebben we een speciaal duurzaamheidsteam dat de wetenschap achter de klimaatverandering en het verband met economische trends begrijpt, en daarnaast voorzien onze datawetenschappers ons van unieke inzichten die anderen misschien over het hoofd zien.

Fondsencentrum

Meer informatie over het fonds, inclusief fondsliteratuur en rendementscijfers, vindt u op ons fondsencentrum.

Meet the team

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Simon Webber
Portefeuillebeheerder
Isabella Hervey-Bathurst
Portefeuillebeheerder/wereldwijde sectorspecialist
Andy Howard..
Global Head of Sustainable Investment

Meet the team

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Maurice Hewins
Equity Analyst
Daniel McFetrich
Portefeuillebeheerder, Hoofd wereldwijd en internationaal aandelenonderzoek
Yashica Reddy
Associate Investment Director

"Om de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te halen, moet de wereldeconomie helemaal koolstofvrij worden – en dat vereist een heel arsenaal aan nieuwe producten, diensten en technologieën. Het is hoog tijd dat beleggers zich op die veranderingen instellen. Want sommige van die nieuwe technologieën – zoals hernieuwbare energie – zijn intussen volwassen."

Simon Webber

Portefeuillebeheerder

What are the risks?

 • Kapitaalrisico: Omdat het fonds ernaar streeft dividend uit te keren ongeacht het beleggingsresultaat, kan een dividend neerkomen op terugbetaling van een deel van het door u belegde bedrag.
 • Valutarisico: Het fonds kan waarde verliezen als gevolg van schommelingen in wisselkoersen.
 • Derivatenrisico: Derivaten kunnen worden gebruikt om de portefeuille efficiënt te beheren. Een derivaat kan anders presteren dan verwacht, een groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken en tot verliezen voor het fonds leiden.
 • Risico van opkomende markten en grensmarkten: Opkomende markten en vooral grensmarkten zijn doorgaans onderworpen aan een groter politiek, juridisch, operationeel en tegenpartij- en liquiditeitsrisico dan ontwikkelde markten.
 • IBOR-risico: De overgang van IBOR’s (interbank offered rates) naar alternatieve referentietarieven in de financiële markten kan gevolgen hebben voor de waardering van bepaalde deelnemingen en kan de liquiditeit in bepaalde instrumenten verstoren. Dit kan van invloed zijn op de beleggingsresultaten van het fonds.
 • Liquiditeitsrisico: In moeilijke marktomstandigheden kan het fonds een aandeel mogelijk niet voor de volledige waarde of helemaal niet verkopen. Dit kan invloed hebben op het resultaat en kan ertoe leiden dat het fonds de terugkoop van aandelen opschort of uitstelt.
 • Operationeel risico: Operationele processen, waaronder processen die verband houden met de veiligheid van activa, kunnen mislukken. Dit kan tot verliezen voor het fonds leiden.
 • Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen omschrijven een beoogd resultaat, maar er is geen garantie dat dit resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk van de marktomstandigheden en de macro-economische omgeving kunnen beleggingsdoelstellingen moeilijker te bereiken worden.
 • Risico van vastgoed en eigendom: Beleggingen in onroerend goed staan bloot aan diverse risico-omstandigheden, zoals economische omstandigheden, wetswijzigingen (bv. op het gebied van milieu en bestemmingsplannen) en andere invloeden op de markt.
 • Risico van duurzaam beleggen: Bij de selectie van beleggingen past het fonds duurzaamheidscriteria toe. Dit kan de blootstelling van het fonds aan bedrijven of sectoren beperken, en tot gevolg hebben dat het fonds afziet van beleggingen die niet aan voldoen aan de duurzaamheidscriteria die de beheerder heeft gekozen. Omdat niet alle beleggers hetzelfde denken over wat duurzaamheid inhoudt, is het mogelijk dat het fonds belegt in bedrijven die niet aansluiten bij de waarden van een individuele belegger.
 • Marktrisico: De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.

Belangrijke informatie

Dit document vormt geen aanbod aan iemand, of een uitnodiging door wie dan ook, om in te schrijven op aandelen van het Schroder International Selection Fund (de "Beleggingsvennootschap"), een Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht opgericht voor onbepaalde duur en is onderworpen aan Europese reglementering. De BEVEK voldoet aan de criteria voor collectief beleggen (ICB). Niets in dit document mag worden opgevat als advies en is daarom geen aanbeveling om aandelen te kopen of te verkopen. Een belegging in de Vennootschap brengt risico's met zich mee, die volledig worden beschreven in het prospectus.

Inschrijvingen worden uitsluitend ontvangen en aandelen worden uitsluitend uitgegeven op basis van het huidige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het laatste gecontroleerde jaarverslag van de Vennootschap (alsook het laatste niet doorgelichte halfjaarlijkse verslag mocht dit later gepubliceerd zijn). Kopieën van deze documenten zijn gratis te verkrijgen bij Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Voor België zijn deze documenten in het Frans en Nederlands kosteloos verkrijgbaar via de volgende link: www.eifs.lu/schroders.

Het fonds heeft milieu- en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de “SFDR”).

Het fonds heeft duurzaam beleggen of verbindende ecologische of sociale kenmerken zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de "SFDR") niet als doel. Eventuele verwijzingen naar de integratie van de duurzaamheidsoverwegingen worden gemaakt met betrekking tot de processen van de beleggingsbeheerder of de Schroders Group en zijn niet specifiek voor het fonds.

De publicatie van de totale netto inventariswaarde wordt gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (Belgian Asset Managers Association – BEAMA): www.beama.be. De netto inventariswaarde is ook beschikbaar via de Belgische financiële dienst. Daarnaast zijn de tariefroosters verkrijgbaar bij de distributeurs in België.

De taks op de beursverrichtingen van 1,32 % (met een maximum van € 4,000 per transactie) is verschuldigd op de inkoop of conversie van kapitalisatieaandelen als ze worden uitgevoerd door de tussenkomst van een professionele tussenpersoon in België.

Dividenden die door de Vennootschap uitgekeerd worden aan natuurlijke personen die Belgische fiscale inwoners zijn, zijn onderworpen aan een Belgische roerende voorheffing met een tarief van 30% indien deze uitgekeerd worden door de tussenkomst van een financiële tussenpersoon die in België gevestigd is (deze informatie geldt voor alle distributieaandelen).

Indien de dividenden door dergelijke natuurlijke personen worden ontvangen zonder tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon, moeten deze het bedrag van de ontvangen dividenden in hun belastingaangifte aangeven en zullen zij op dat bedrag belast worden aan een tarief van 30%.

In geval van inkoop of verkoop van aandelen van een compartiment dat, direct of indirect, ofwel (i) meer dan 25% van zijn activa in schuldvorderingen investeert voor wat betreft de aandelen verkregen door de investeerder voor 1 januari 2018, ofwel (ii) meer dan 10% van zijn activa in schuldvorderingen investeert voor wat betreft aandelen verkregen door de investeerder vanaf 1 januari 2018 (voor zover, in beide gevallen, enkele bijkomende voorwaarden vervuld zijn), wordt het interestgedeelte van de inkoopprijs of verkoopprijs belast aan een tarief van 30% in België.

Alle verwijzingen naar sectoren, landen, aandelen of andere effecten dienen uitsluitend ter illustratie en vormen geen aanbeveling om financiële instrumenten of effecten te kopen of te verkopen of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Schroders kan op elk moment besluiten om de verkoop van een of meer subfondsen in een EER-land te staken, maar wij zullen ons voornemen om dit te doen publiceren op onze website, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en worden mogelijk niet herhaald.

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het oorspronkelijk ingelegde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersschommelingen kan de waarde van beleggingen zowel dalen als stijgen.

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen.

Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Een samenvatting van de aandeelhoudersrechten is verkrijgbaar in het Nederlands op het volgende adres: https://www.schroders.com/nl-be/be/particulieren/aandeelhoudersrechten/.

Voor uw veiligheid kan onze communicatie met u worden geregistreerd of gecontroleerd.

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.