Ακολουθήστε μας

Τα αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) δεν έχουν εγγυημένη επίδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση για επένδυση στην προαναφερόμενη ασφάλιση / τομέα / χώρα.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

© Copyright 2023 Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch