IN FOCUS6-8 min read

Vooruitzichten 2024: private assets in het tijdperk van de 3D-reset

Private assets staan op de drempel van een nieuw tijdperk, gedreven door diep ingrijpende wereldwijde thema's. Welke private assets kunnen het meest van deze omwenteling profiteren?

29/11/2023
Private Assets

Autheurs

Dr. Nils Rode
Chief Investment Officer, Schroders Capital

De afgelopen 18 maanden is de kapitaalstroom naar de private markten drastisch afgenomen. Geopolitieke en economische onrust hebben een einde gemaakt aan een lange periode waarin beleggers nauwelijks strategische aanpassingen hoefden te doen. De rente en de inflatie waren laag, de liquiditeit was overvloedig en onder invloed van de globalisering waren de waardeketens langer geworden.

Dit is echter aan het veranderen. Beleggingsstrategieën die lange tijd succesvol waren, kunnen met tegenwind te kampen krijgen.

Na een zeer robuust 2021 is de kapitaalinstroom naar de private markten de afgelopen tijd sterk gedaald. Vanwege de gestegen leenkosten geven beleggers in het huidige marktklimaat de voorkeur aan liquide beleggingen.

Naar onze mening staan we aan de vooravond van het tijdperk van de “3D-reset”.

Met de 3D-reset bedoelen we een verschuiving in de marktstructuur: de transformatie van het beleggingslandschap onder invloed van decarbonisering, demografische ontwikkelingen en deglobalisering. Ook de technologische vooruitgang speelt daarbij een rol – vooral de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), die nu nog wordt gefinancierd door durfkapitaal. Deze zal ons leven radicaal veranderen.

Meer lezen: Decarbonisering, deglobalisering en demografie en hoe ze het beleggingslandschap gaan transformeren

In dit artikel nemen we elk van deze thema's en hun langetermijngevolgen voor private assets onder de loep, en schetsen hoe beleggers ze het beste kunnen omzetten in groei. Ook kijken we naar de kortere termijn en de implicaties voor meer tactische allocaties.

De thema's die het volgende tijdperk voor private assets vorm zullen geven

1. Decarbonisering

De decarbonisering, ofwel beperking van de CO2-uitstoot, zal niet overal even snel verlopen. We verwachten dat deze nog decennialang een diepe, gevarieerde stroom beleggingskansen zal opleveren.

Een van de meest zichtbare voorbeelden is de omschakeling van auto's met een verbrandingsmotor naar elektrische auto's. De CO2-reductie zal ons dagelijks leven op allerlei manieren beïnvloeden, van wat er gebeurt als we het licht aandoen tot de manier waarop gebouwen functioneren. Het gaat in wezen om de manier waarop we energie produceren, gebruiken en opslaan.

Deze energietransitie betekent een radicale omslag en zal nog tientallen jaren lang enorme investeringen vereisen.

De overgang naar hernieuwbare energie gaat niet alleen over de ontwikkeling van extra opwekkingscapaciteit uit wind en zon. Ook de infrastructuur om de energie bij de gebruiker te brengen vergt hoge investeringen om congestie van het net te voorkomen. Gebouwen moeten worden aangepast zodat er minder energie nodig is om onze kantoren, winkels en huizen te verwarmen, koelen en verlichten.

Ook onze manier van produceren en consumeren moet fundamenteel veranderen, van het lineaire “kopen-gebruiken-weggooien” naar een circulair model waarin grondstoffen worden hergebruikt. Daarnaast kan de waarde van natuurlijk kapitaal en zijn rol in de beperking van klimaatverandering en de daarmee samenhangende kosten, nieuwe kansen opleveren.

Belangrijkste beleggingscategorieën in verband met decarbonisering

Beleggingen in infrastructuur, zowel aandelen als leningen, zijn de meest directe manier om op het thema decarbonisering in te spelen. Ook het uitdagende beleggingsklimaat van nu is een overtuigend argument voor dit thema.

Hernieuwbare energie-activa (wind- en zonneparken, waterkracht, biobrandstof, biomassa en aardwarmte) zijn meestal gebaseerd op contracten, waardoor ze stabiele inkomsten en aan de inflatie gekoppelde kasstromen bieden. Ze zijn in het algemeen gereguleerd of gebaseerd een stroomafnameovereenkomst, en daardoor vrijwel ongevoelig voor macro-economische schokken.

Meer lezen: De winter komt eraan: keren de zorgen over de energiezekerheid in Europa ook terug?

We zien ook kansen in aanverwante technologieën zoals waterstof, warmtepompen, batterijen en laadpalen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de CO2-uitstoot van sectoren zoals transport, verwarming en zware industrie.

Verder zijn er aantrekkelijke vooruitzichten in infrastructuurgebieden die verband houden met de digitalisering en andere essentiële infrastructuur. Deze bieden eveneens kans om aan de inflatie gekoppelde en vaak stabiele rendementen te behalen.

In vastgoed zijn forse investeringen nodig om tegemoet te komen aan de veranderende regelgeving en huurderseisen op het gebied van duurzaamheid en impact. Een toenemende vraag naar duurzame gebouwen, afgestemd op de eisen van huurders en eigenaars die eigen CO2-reductiedoelen hebben, zal de behoefte aan kapitaal opdrijven. Nu de banken, die van oudsher een grote rol in vastgoedfinanciering spelen, worden geconfronteerd met strengere kapitaaleisen, schept deze kapitaalvraag voor de private markten geweldige kansen om met duurzame financieringsalternatieven te komen.

2. Demografie

Wereldwijd gezien zijn er grote verschillen in demografische trends en de verwachte effecten daarvan op de beleggingskansen.

In sommige opkomende economieën – met name India – groeit de bevolking en zullen de jongere generaties de komende 20 jaar bijdragen aan een robuuste economische groei. India heeft de grootste bevolking ter wereld, met meer dan 1,4 miljard inwoners en een mediane leeftijd van 29 jaar. Die gunstige leeftijdsopbouw, gecombineerd met een opkomende middenklasse, zal de binnenlandse consumptie en groei de komende tien jaar een flinke zet geven.

Dit staat in sterk contrast met de vergrijzing in de meeste andere grote landen, waar de geboortecijfers dalen en de levensverwachting stijgt, wat tot een topzware leeftijdspiramide leidt. Het gevolg kan zijn dat de beroepsbevolking, en dus de economische productie, krimpt. Tegelijkertijd wordt verwacht dat kunstmatige intelligentie de productiviteit binnen afzienbare tijd fors zal verhogen, wat het effect van de topzware leeftijdsopbouw kan beperken.

Belangrijkste beleggingscategorie in verband met demografische trends

Vastgoed. Om in te spelen op de snel veranderende bevolkingsopbouw zijn verschillende typen woonvormen nodig die aansluiten bij de behoeften van mensen in verschillende fasen van hun leven.

In de ontwikkelde markten zorgt de vergrijzing voor een hogere vraag naar ouderenhuisvesting en verzorgingshuizen die de nodige voorzieningen en faciliteiten bieden.

Bij de jongere generaties blijft er in bepaalde steden een aanhoudende vraag naar studentenhuisvesting. Daarnaast is er een breed onderaanbod aan huurwoningen in het betaalbare en middensegment, vooral in Europa.

Deze delen van de woningmarkt bieden contractuele of indirecte inflatiebescherming en de kans om operationele skills te benutten om op middellange tot lange termijn duurzame inkomsten en waarde te genereren.

In landen waar de gemiddelde leeftijd stijgt, valt ook een toename van de zorglast te verwachten. Dit schept kansen om via diverse private asset categorieën in de gezondheidszorg te beleggen.

3. Deglobalisering

Door de corona-pandemie en de recente toename van de geopolitieke spanningen is de veerkracht en zekerheid van de toeleveringsketen een acuut knelpunt geworden. In sommige sleutelsectoren – vooral halfgeleiders – heeft dit geleid tot “nearshoring”-initiatieven om de productie dichter bij huis te halen. Deze trend zal doorzetten nu de wereld steeds meer “multipolair” wordt.

In termen van zijn aandeel in het wereldwijde bbp is de VS al 50 jaar 's werelds grootste economie, maar het wordt nauw op de hielen gezeten door China. We verwachten dat ook India zal doorstoten en een economische grootmacht zal worden. Het is inmiddels de vijfde grootste economie van de wereld en zal in 2030 waarschijnlijk op de derde plaats staan.

Belangrijkste beleggingscategorieën in verband met deglobalisering

Private equity in India. De Indiase private equity markt wordt snel volwassen en telt steeds meer lokale fondsenmanagers. Indiase start-ups grijpen de digitale revolutie in hun land aan om hele bedrijfstakken te transformeren, waarbij de consumentensector, financiële dienstverlening en IT vooroplopen. Ook niet-technische bedrijven kunnen de vruchten plukken van de opmars van e-commerce, een groeiende middenklasse en de diversificatie van de leveringsketens

India telt inmiddels meer dan 100 unicorns, private start-ups die meer dan 1 miljard USD waard zijn. Daarmee staat het op de derde plaats, na de VS en China. De digitale revolutie in India heeft een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van deze unicorns. Maar hun aanwezigheid in een grote diversiteit aan sectoren - consument en retail (39%), financiële diensten (22%), industrie (16%), zakelijke technologie (12%), media en entertainment (9%) en gezondheid en biowetenschappen (3%) - illustreert hoe breed het universum voor private equity in India inmiddels is.

Vastgoedfinanciering. Reshoring, friend-shoring en near-shoring vragen om overheidsinvesteringen voor de bouw van nieuwe fabrieken en faciliteiten. De CHIPS Act in de VS is hier een goed voorbeeld van. Deze schept behoefte aan voorzieningen zoals industriële bedrijfspanden. Aangezien leningen minder gemakkelijk verkrijgbaar zijn, vooral voor commercieel vastgoed, ontstaan hierdoor gunstige fundamentele voorwaarden voor de private sector. Bovendien kan de deglobalisering inflatieverhogend werken, wat de hogere rentes van variabele leningen, naast de inflatiebescherming die vastgoed kan bieden, aantrekkelijk maakt.

4. Technologie

Kunstmatige intelligentie heeft de conceptuele fase achter de rug en vindt nu allerlei waardevolle praktische toepassingen, van medische diagnostiek tot fraudepreventie en data-analyse. Hiermee staan we aan de vooravond van de vijfde industriële revolutie. Deze onderscheidt zich door de manier waarop machines worden gebruikt en het tempo van de technologische vooruitgang.

Waar de eerste vier technologische revoluties werden gekenmerkt door machines die mensen hielpen bij "fysieke" arbeid, is de AI-geleide vijfde golf de eerste keer dat machines mensen kunnen helpen bij “cognitieve” taken.

En terwijl het bij eerdere industriële revoluties tientallen jaren kostte om grootschalige impact te bereiken, hebben AI-first bedrijven hier maar een paar maanden voor nodig. ChatGPT bijvoorbeeld wist in twee maanden 100 miljoen gebruikers binnen te halen, terwijl Uber vijf jaar nodig had om die omvang te bereiken. In dit tempo zal de AI-boom, zo verwachten sommigen, tegen 2040-50 culmineren in “technologische singulariteit”, waarbij een smartphone dezelfde cognitieve capaciteit zal hebben als alle mensen op de wereld samen.

Belangrijkste beleggingscategorieën in verband met technologie

De nieuwste grensverleggende technologie die de AI-golf voortstuwt, is “generatieve AI”. Bedrijven als OpenAI en Cohere ontwikkelen hiervoor de basistechnologie, maar allerlei andere start-ups en meer volwassen bedrijven bouwen voort op wat die basistechnologie kan.

Dit is nu nog het terrein van durfkapitaal en groeikapitaal, maar zal op den duur vanuit private equity oogpunt ook een thema worden voor beleggingen in meer volwassen bedrijven en buy-outs die kunstmatige intelligentie gaan gebruiken hun ondernemingsmodel te veranderen of verbeteren.

Wij denken dat generatieve AI bestaande technologie en software “slimmer” kan maken en alle sectoren structureel zal veranderen. Ook zal de opmars van AI tweede-orde effecten op de vastgoed- en de infrastructuurmarkt hebben.

De explosieve groei van AI-gerichte start-ups in technologiehubs zoals Silicon Valley kan ertoe leiden dat er op bepaalde plaatsen vraag naar kantoorruimte ontstaat, bijvoorbeeld in opkomende technologiecentra zoals Toronto, Parijs en andere regio's. Tegelijkertijd kan het de vraag naar kantoorruimte ergens anders verminderen.

De grote behoefte aan dataverwerkingscapaciteit geeft ook de vraag naar datacenters een boost, waardoor in dat segment kansen kunnen ontstaan. Bovendien is er voor die enorme rekencapaciteit heel veel energie nodig, wat weer kansen schept voor infrastructuurinvesteringen, vooral in hernieuwbare energie.

Vertraging in de private markten

Hoewel de langetermijntrends voor de private markten gunstig zijn, zien we de kapitaalinstroom, beleggingsactiviteit en voor sommige strategieën de waarderingen momenteel afzwakken. Deze vertraging is niet in alle delen van de private markt even sterk, sommige categorieën worden zwaarder getroffen dan in andere. De correctie volgt op een sterke periode tijdens de pandemie in 2020 - 2021, en komt grotendeels neer op een terugkeer naar het niveau van voor de pandemie. De aanhoudend hoge rente betekent echter dat sommige delen van de private markt nu in de andere richting doorschieten, wat nieuwe beleggingskansen schept.

Gelet op de trends voor de lange en de uitdagingen voor de korte termijn geven we drie aanbevelingen:

Focussen op langetermijntrends

Beleggingen met een lange beleggingsduur moeten worden geleid door de trends voor de lange termijn: de 3D-reset en de AI-revolutie. Goed gepositioneerde private asset strategieën zullen hier wel bij varen.

Spreiden

De overgang naar een nieuw historisch tijdperk en de recente vertraging in de private markten maken spreiding van de private asset portefeuille belangrijker dan ooit. Toevoeging van minder gecorreleerde beleggingen, zoals aan verzekeringen gekoppelde effecten en microfinanciering, kan de stabiliteit verhogen. Leningen die worden gedekt door activa zoals huizen, gebouwen, vorderingen of machines kunnen voor spreiding over regio's en fundamentele factoren zorgen. Infrastructuurleningen bieden stabiliteit en defensieve kenmerken, en een goede bescherming tegen inflatie.

Oude strategieën heroverwegen

Doorgaan met wat in het verleden goed werkte, is misschien niet verstandig. Beleggers zullen hun strategieën en beleggingen tegen het licht moeten houden om te beoordelen of ze geschikt zijn voor de nieuwe wereld waar we op afstevenen.

Kortom, het is tijd om naar de toekomst te kijken en goed na te denken. De 3D-reset, de AI-revolutie, de vertraging in de private markten en de hogere rentes markeren het begin van een nieuw tijdperk voor beleggen in private assets. Door zich op de lange termijn te richten, hun portefeuilles te spreiden en bestaande strategieën te heroverwegen kunnen beleggers dit nieuwe tijdperk succesvol tegemoet gaan.

Verwijzingen naar regio's, landen, sectoren, aandelen en/of andere effecten dienen uitsluitend ter illustratie en zijn geen aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen of een specifieke beleggingsstrategie te volgen.

De meningen en opvattingen in dit document zijn die van de personen aan wie ze worden toegeschreven, en komen niet noodzakelijk overeen met de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

Autheurs

Dr. Nils Rode
Chief Investment Officer, Schroders Capital

Topics

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Alleen ter illustratie; geen aanbeveling om in de bovengenoemde effecten / sectoren / landen te beleggen.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.