Tiráž

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch je pobočka luxemburskej verejnej akciovej spoločnosti sídliaca vo Frankfurte nad Mohanom.

Hlavná činnosť

Predmetom podnikania spoločnosti je sprostredkovanie obchodov a uvádzanie možností zmlúv o nadobudnutí akcií zahraničných investičných fondov, ich marketing a správa portfólia.

Obchodný register

Miestny súd vo Frankfurte nad Mohanom HRB 115301

Výkonný riaditeľ

Alexander Prawitz (predseda), Tanja Engel

DIČ

IČ DPH: DE326205207

Názov a sídlo spoločnosti

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt, Nemecko

Poštová adresa a kontaktné údaje

Taunustor 1 (TaunusTurm)

60310 Frankfurt, Nemecko

Tel. č.: +49 699 757 170 

Fax: +49 699 757 17302

E-mail: invest@schroders.com

Ústredie

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Registrované sídlo spoločnosti

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Luxembursko.

Obchodný register

B37799, Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembursko.

Predstavenstvo

Finbarr Browne (predseda), Vanessa Grüneklee, Mike Summers, Cecilia Vernerson, Nirosha Jayawardana

Dozorné orgány

Zodpovedným dozorným orgánom v Nemecku je Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými službami: Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Nemecko

a Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main (webová lokalita: www.bafin.de).

Zodpovedným dozorným orgánom v Luxembursku je Komisia pre dohľad nad finančným sektorom: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (webová lokalita: www.cssf.lu).

Server tejto webovej lokality sa nachádza vo Švédsku.Zverejnilo marketingové oddelenie vo Frankfurte nad Mohanom.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt am Main. Všetky práva vyhradené.

Všetky návrhy týkajúce sa dizajnu alebo otázky týkajúce sa obsahu tejto webovej lokality posielajte na adresu invest@schroders.com

 

Výročné správy

Naše výročné správy nájdete v časti Právne dokumenty.

Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.