IN FOCUS6-8 min read

Så förändrade covid-19 synen på hållbarhet

Har covid-19 förändrat din inställning till hållbarhet? Skulle du vilja ha en 100 % hållbar portfölj? Vem har ansvaret för att hantera klimatförändringarna? Schroders Globala Investeringsstudie tar upp dessa frågor och mycket annat.

11.10.2021
GIS-hero

Authors

Investment Communications Team
Investment Communications Team

Covidpandemin har intensifierat oron för miljöfrågor och sociala frågor bland investerare runt om i världen.

Det är ett av huvudresultaten från Schroders Globala Investeringsstudie 2021. Ett annat är att kapitalförvaltare förväntas ta ansvar för att agera mot klimatförändringarna.

Här tar vi en titt på inställningen till hållbarhet i den stora årliga undersökningen, som analyserar svar från mer än 23 000 sparare globalt.

 

Har covid-19 förändrat din inställning till hållbarhet?

Mer än hälften av de tillfrågade anser att sociala frågor (57 %) och miljöfrågor (55 %) är viktigare eller mycket viktigare än före pandemin, medan färre än 10 % anser att de är mindre viktiga än tidigare.

När det gäller miljön är svarande i Asien mest benägna att säga att den har blivit viktigare, följt av personer i Nord- och Sydamerika och i Europa. Detta regionala mönster gäller också sociala frågor.

SVSV_Chart-1

SVSV_Chart-2

Skulle du vilja ha en 100 % hållbar portfölj?

Majoriteten av investerarna globalt är bekväma med möjligheten att investera hållbart, då 57 % uppger att de gärna skulle gå över till en helt hållbar portfölj – förutsatt att de kan behålla samma risknivå och diversifiering.

Inställningen var likartad för olika åldersgrupper och 18–37-åringar, 38–50-åringar och 51–70-åringar (60 %, 59 % respektive 53 %) var mer entusiastiska än de över 71 år (44 % ).

SVSV_Chart-3

Mer än hälften (53 %) av investerarna tror att data eller belägg som visar att hållbara investeringar ger bättre avkastning skulle uppmuntra dem att öka sina allokeringar.

Ytterligare 40 % av investerarna säger att regelbunden rapportering som belyser vilken effekt deras investeringar har skulle motivera dem att investera hållbart och drygt en tredjedel (36 %) skulle vilja se någon form av självcertifiering från kapitalförvaltaren om att deras investeringar är hållbara.

Vem har ansvaret för att minska klimatförändringarna?

Nästan tre fjärdedelar av spararna (74 %) håller med om att det är regeringar och lagstiftare i olika länder som har ansvaret, en ökning från 70 % för 2017.

Mer än två tredjedelar (68 %) anser att företagen har ansvaret, jämfört med 63 % för fyra år sedan.

Den största förändringen när det gäller förväntningar sedan 2017 handlar dock om kapitalförvaltarnas roll. Mer än hälften (53 %) anser att kapitalförvaltare och stora aktieägare har ansvaret, jämfört med 46 % för 2017.

Känslan att enskilda konsumenter och sparare behöver ta ansvar har legat ganska konstant kring 60 %.

SVSV_Chart-4

Vad skulle få dig att sälja?

Studien frågade också vilka kontroverser som skulle få människor att dra sig ur investeringar.

Ekonomiska skandaler är det vanligaste svaret, då sådana problem anses skapa större investeringshinder än angrepp på cybersäkerheten eller katastrofer relaterade till klimatförändringar. Nästan två tredjedelar (65 %) av investerarna uppger att de skulle sälja av om deras investeringar påverkades av ekonomiska skandaler eller redovisningsskandaler.

Det var mer än de 61 % av investerarna som anger cyberangrepp och de 60 % som anger en katastrof relaterad till klimatförändringar som skäl för avyttring. Det är intressant att notera att jämfört med sina europeiska motsvarigheter är investerare i Asien och Nord- och Sydamerika mest känsliga för ekonomiska skandaler (61 % för Europa mot 68 % för Asien och 69 % för Nord- och Sydamerika).

SVSV_Chart-5

Sparare i Nord- och Sydamerika är mer benägna att avyttra till följd av en katastrof relaterad till klimatförändringar, som ett oljeutsläpp, jämfört med investerare globalt (63 % mot 59 % för Europa och Asien).

Andy Howard, Global chef för hållbara investeringar, säger att resultaten pekar på de växande förväntningarna på kapitalförvaltare när det gäller att hantera klimatförändringarna.

”Vi fokuserar på att säkerställa att de investeringar vi förvaltar för våra kunder är anpassade till omställningen till en mer hållbar planet och gynnas av de möjligheter som omställningen kommer att medföra”, förklarar han.

”Som investerare och som förvaltare av våra kunders tillgångar försöker vi aktivt påverka företagens agerande så att de företag som vi investerar i är hållbara och motståndskraftiga.

”Samtidigt finns det uppenbart mer att göra – trots att kapitalförvaltarna håller en högre profil i de här frågorna – för att visa investerarna att de inte måste göra avkall på avkastningen. Vi ser att ett hållbart värdeskapande har en nära koppling till att framgångsrikt hantera sociala och miljörelaterade utmaningar.

”Som kapitalförvaltare måste vi se till att vi ger våra kunder den information de behöver för att bedöma våra resultat på de områden som är viktiga för dem. Inom Schroders tar vi de här esultaten på största allvar. Som aktiv kapitalförvaltare har vi ett ansvar att visa ledarskap kring viktiga hållbarhetsfrågor och hur vi möter våra kunders föränderliga behov inom detta område.”

Authors

Investment Communications Team
Investment Communications Team

Topics

I fokus
Sustainability
Climate Change
Coronavirus
Environmental
ESG
Social
2021
Energy transition
Market views
Global Investor Study
Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010