Viktig information

Den här webbplatsen är endast avsedd för privata investerare.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. är förvaltningsbolaget (”förvaltningsbolaget”) för Schroder International Selection Fund (”Schroder ISF”) och Schroder GAIA (samtliga är ett ”bolag” och kallas sammantaget ”bolagen”).

Bolagen är öppna investeringsbolag med paraplystruktur som är organiserade som ett ”société anonyme” i enlighet med lagstiftningen i storhertigdömet Luxemburg och kvalificerar sig som ett Société d'Investissement a Capital Variable. Schroder ISF och Schroder GAIA kvalificerar sig som SICAV-fonder enligt Del I i lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar. Bolaget driver delfonder, som var för sig har en specifik portfölj med tillgångar och skulder inom bolagen, med sina egna nettotillgångar (”fonderna”). Förvaltningsbolaget omfattas av kraven i förvaltningsbolagsdirektivet 2010/43/EG, som har införlivats i luxemburgsk lag.

Förvaltningsbolaget ger endast information om sina produkter och tjänster och ger inte investeringsråd baserat på individuella omständigheter. Om du är osäker på om en investering är lämplig ska du söka oberoende rådgivning.

Du måste läsa ansvarsfriskrivningen nedan och godkänna villkoren innan du får tillgång till webbplatsen.

Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat. Investeringarnas värde och intäkterna från dem kan sjunka och stiga i värde och investerarna får inte alltid tillbaka det belopp de ursprungligen investerade. De siffror för tidigare resultat som visas indikerar inte framtida resultat. Valutakurser kan variera och få värdet för internationella investeringar att stiga eller falla. Beskattningsnivåerna och nivåerna för skattelättnader kan förändras. De skattelättnader som anges är de som för närvarande är tillgängliga och deras värde är beroende på den enskilda investerarens situation. Investeringar på tillväxtmarknader medför en hög grad av risk. Investeringar i fonder som anges här ska inte göras utan noggrann genomläsning av relevant prospekt. Den information som finns på de här sidorna utgör inte en del i ett avtal och du kan inte heller förlita dig på den i något avtalssyfte.

Den information som finns på den här webbplatsen är inte en inbjudan till teckning. Teckning tas endast emot och aktier emitteras endast mot bakgrund av fondens senaste basfakta för investerare, prospekt och den senaste reviderade årsredovisningen. Kopior av fondens senaste basfakta för investerare, prospekt och den senast reviderade årsredovisningen kan fås från förvaltningsbolaget eller ditt lokala Schroders-kontor.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning.

Förvaltningsbolaget anser att den information som tillhandahålls är korrekt på publiceringsdatumet, men ingen garanti för dess korrekthet ges och förvaltningsbolaget eller dess dotterbolag eller någon chef eller medarbetare inom förvaltningsbolaget eller dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella fel eller utelämnande av tredje part.
Om en bestämmelse i de här villkoren inte anses möjlig att verkställa ska övriga villkor och bestämmelser inte anses påverkas och det villkor eller den bestämmelse som inte kan verkställas ska ersättas av ett villkor eller en bestämmelse som kan verkställas och som ligger närmast det syfte som ligger bakom det villkor eller den bestämmelse som inte kan verkställas.
Förvaltningsbolaget kan när som helst ändra de här villkoren med omedelbar verkan och utan att detta meddelas i förväg.

Sekretess

Förvaltningsbolaget är lika angeläget som du är vad gäller att skydda de personuppgifter som du kan förse oss med genom den här webbplatsen. När du besöker den här webbplatsen måste du inte ge oss några personuppgifter utöver i vilket land du bor i, såvida du inte själv väljer att göra det. Vår webbserver känner inte igen ditt domännamn eller din e-postadress – bara det land du angett att du är bosatt i.
Schroders webbplatser använder ”cookies” för att samla in användarinformation från vissa sidor på webbplatserna. Med ”cookie” avser vi den lilla textfil som webbläsaren i en dator sparar på en dators hårddisk. Den innehåller information som webbservern för den webbplats som en användare har besökt skickar. En cookie identifierar användare och kan lagra information om dem och deras användning av en webbplats. Schroders använder cookies för att hålla reda på användarnas aktivitet och lagra en användares användarnamn och lösenord för att låta användaren nå en del av företagets skyddade webbplatser. Den information som inhämtas genom cookies gör att Schroders kan identifiera vilka områden på webbplatsen som är mer intressanta så att vi kan förbättra våra webbplatser och den information vi erbjuder användarna. De cookies som Schroders använder för att lagra användarnamn och lösenord är krypterade och kan inte läsas. En användare kan välja att inte godkänna vissa cookies genom att stänga av denna funktion i webbläsarens inställningar. Det kan dock leda till att ”användarupplevelsen” på vissa webbplatser försämras eller till att vissa av våra webbplatser inte går att nå.

Användning av länkar
Den här webbplatsen (”webbplatsen”) kan innehålla länkar till webbplatser som publiceras av tredje part. Länkar till den här webbplatsen kan också finnas på tredje parts webbplatser. Förvaltningsbolaget har inte granskat någon webbplats som tillhör tredje part och som länkar till webbplatsen eller som webbplatsen länkar till. Förvaltningsbolaget ansvarar inte för det innehåll som hittas direkt eller indirekt på tredje parts webbplats och inte heller ställer man sig bakom eller rekommenderar de produkter och tjänster som presenteras på en sådan tredje parts webbplats. Du följer länkar till tredje parts webbplatser eller sidor på egen risk.
Webbplatsen och den information eller annat material som finns på den riktas inte till och är inte avsedd för distribution till eller användning av personer eller enheter som är medborgare eller bosatta i, eller registrerade eller har säte i en jurisdiktion där sådan distribution, publikation, tillgänglighet eller användning skulle stå i strid med lokal lagstiftning eller lokala förordningar eller där förvaltningsbolaget skulle överträda eventuella registrerings- eller licensieringskrav inom denna jurisdiktion.

E-postfunktion

Möjligheten till kommunikation vi e-post mellan dig och förvaltningsbolaget är endast en praktisk funktion som förvaltningsbolaget tillhandahåller. Du godkänner begränsningarna vad gäller tillförlitligheten, lägligheten och säkerheten för internetbaserad e-post och är införstådd med att förvaltningsbolaget inte ansvarar för någon förlust eller skada som kan uppstå på grund av att din begäran inte godkänns, bekräftas eller behandlas eller på grund av att dina e-postmeddelanden fångas upp av tredje part. Mot bakgrund av detta bör du inte skicka känslig information per e-post, som inte alltid är säker. Om du ändå gör det är det på egen risk.

Immateriella rättigheter

Den information och det material som finns på webbplatsen skyddas av immateriella rättigheter, som ägs eller görs anspråk på av förvaltningsbolaget, dess närstående bolag eller tredje part. Informationen och materialet kan visas och skrivas ut exklusivt för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du inte tar bort eventuella immateriella rättigheter eller andra meddelanden. Du samtycker till att inte överföra, återge eller sälja informationen och materialet som finns på den här webbplatsen i någon form och med någon metod utan att skriftligt samtycke först har inhämtats från förvaltningsbolaget.

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Din tillgång till, besök på och användning av webbplatsen och de gällande villkoren styrs av och ska tolkas i enlighet med lagstiftningen i Luxemburg. Domstolarna i Luxemburg ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som kan uppstå, utan att påverka förvaltningsbolagets val att ha någon annan domstolsjurisdiktion för en sådan tvist under gällande lagstiftning.

Friskrivning MSCI:
Källa: MSCI
Den information som inhämtats från MSCI och andra dataleverantörer, inklusive i rapporter tillgängliga från den här webbplatsen, är endast avsedd för internt bruk, får inte återges eller spridas i någon form och inte användas för att skapa finansiella instrument, produkter eller index. MSCI-informationen och information från andra dataleverantörer ges i befintligt skick och den som använder denna information bär hela risken för detta. MSCI, dess dotterbolag och andra personer som är inblandade i eller relaterade till sammanställningen eller utarbetandet av MSCI-information (gemensamt kallade ”MSCI-parter”) och andra dataleverantörer, friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive utan begränsning alla garantier om originalitet, riktighet, fullständighet, punktlighet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan begränsning till något av det ovan nämnda, ansvarar ingen MSCI-part eller annan dataleverantör under några omständigheter för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, straffrättsliga, härav följande (inklusive, men utan begränsning, vinstbortfall) eller andra skador.

Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010