PERSPECTIVE3-5 min to read

Sex viktiga teman för aktivt ägande 2022

Andrew Howard, Global chef för hållbara investeringar, och Kimberley Lewis, Schroders chef för aktivt ägande, berättar om områden där de driver på för förändring.

28.02.2022
active-ownership

Authors

Andy Howard
Global Head of Sustainable Investment
Kimberley Lewis
Head of Active Ownership

Tillsammans med fondförvaltare och analytiker inom hållbara investeringar hos Schroders är detta de viktiga områden vi kommer att fokusera på.

ESG-teman att hålla ögonen på

Klimatförändringarna har dominerat nyheterna, särskilt inför COP26. Så kommer det att fortsätta, men Schroders team för hållbara investeringar förväntar sig under 2022 att öka fokus på sociala frågor, inklusive hantering av humankapital, mänskliga rättigheter, mångfald och inkludering.

Vi förväntar oss också att vi kommer att fokusera på biologisk mångfald och begränsningar av naturresurser när miljöagendan breddas till mer än ett klimatfokus.

1. Klimat

Efterfrågan på åtgärder och transparens kring mål för klimatförändringen är större än någonsin. I början av 2021 skrev vi till styrelserna för FTSE 350 företagen och bad dem att publicera omställningsplaner, sedan dess har vi utökat det engagemanget till Europa och USA.

Vi kommer att fortsätta att be portföljbolagen att sätta upp mål, med fokus på de mest exponerade företagen.

Schroders har själva åtagit sig att ställa om till nettonoll och det inflytande vi kan tillämpa genom att engagera oss kommer att vara avgörande för att uppnå det målet.

2. Biologisk mångfald och begränsningar av naturresurser

604099_Webchart_1_SVSV_Chart1

Som framgår av diagrammet ovan har den mänskliga påverkan på miljön accelererat i en alarmerande takt. Teman som biologisk mångfald och begränsningar av naturresurser kommer att bli alltmer segmenterade.

Inom Schroders fokuserar analysteamet redan på frågor som avskogning, hållbara livsmedel och jordbruk samt avfallshantering.

Förutom att själva engagera oss kommer vi att samarbeta för att uppmuntra företag att visa hur väsentliga naturliga kapitalrisker kan påverka verksamheten.

3. Hantering av humankapital

Hanteringen av humankapital har hamnat i fokus under pandemin, till exempel när det gäller riktlinjer för arbete hemifrån och personalens hälsa och säkerhet samt välbefinnande.
Gig-ekonomin och nya sätt att arbeta har blivit vanligare under de senaste åren och kommer att stå i fokus.

Även om vi inser att förändrade arbetssätt kan ge många fördelar och sannolikt kommer att finnas kvar måste företag som är direkt eller indirekt beroende av dessa arbetstagare säkerställa att de tar ansvar för hur de behandlas.

Vi skrev till flera företag tidigt under krisen om detta och har senare återkommit för att uttrycka vårt stöd för dem som säkerställer att deras anställda och andra intressenter skyddas så långt som möjligt.

När många ekonomier nu är på väg att återgå till det normala är det viktigt att man fortsätter att prioritera detta.

4. Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering kommer fortsatt att ha en framträdande plats i vårt engagemang och kommer att vara ett starkt eget tema för 2022 och framöver.

Historiskt har mångfaldsengagemanget i hela branschen fokuserat på en jämn könsfördelning på styrelsenivå.

Vi planerar att fortsätta att driva på för en utvidgning av detta tema, både vertikalt och horisontellt, det vill säga från ledningsgrupper och ledning till personalen i stort och vad gäller olika mångfaldsdimensioner, inklusive etnicitet, socioekonomi och HBTQ-frågor.

I Storbritannien ledde exempelvis en genomgång av etnisk mångfald i styrelserna, kallad Parker Review, till att FTSE 100-företagen utmanades att fram till 2021 ha uppnått ett "senast 2021"-mål som ställdes upp redan 2016. Den senaste uppdateringen visade att 37 % av de tillfrågade företagen inte hade någon representation vad gäller etniska minoriteter i sina styrelser.

I november skrev Schroders till styrelserna för FTSE 100-företagen i frågan och från 2022 kommer verksamheten att rösta emot valberedningens ordförande i alla FTSE 100-företag som inte uppfyller kravet.

5. Mänskliga rättigheter

Vi anser att det är viktigt att arbeta med temat mänskliga rättigheter utifrån den påverkan som företag har för olika intressenter.

Det inkluderar arbetstagare (till exempel genom leveranskedjan), samhällen (via den påverkan deras verksamhet har) och konsumenter (genom de produkter och tjänster företagen tillhandahåller).

I år var det tio år sedan FN:s vägledande principer för företagande & mänskliga rättigheter (UNGP) infördes. Detta är en uppsättning riktlinjer för länder och företag som syftar till att förhindra och hantera kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i företagens verksamhet.

Engagemang är nödvändigt för att verka för och utöka anslutningen till och genomförandet av UNGP under de kommande tio åren.

Det uppstår också allt oftare frågor kring digitala rättigheter, som desinformation och integritetsfrågor, vilket kommer att vara fortsatt aktuellt på det sociala området.

Tillgång till läkemedel har också varit enormt viktigt under pandemin.

Styrning och översyn samt årsstämmosäsong

6. Bolagsstyrning

Det sjätte temat som teamet för aktivt ägande fokuserar på under 2022 är bolagsstyrning, vilket är basen för alla ESG-teman.

Vi förväntar oss ökad granskning av röstprotokoll och aktieägarbeslut, särskilt när det gäller klimatet. Andra trender inkluderar ökningen av klimatomröstningar på årsstämmors dagordningar, aktieägares förslag i frågor om etnicitet och fler hållbarhetsmått i rapporteringen.

För att uppnå de hållbara resultat som ligger i samhällets och intressenternas intresse är en konstruktiv dialog mellan styrelser och investerare ett kraftfullt verktyg.

Därför kommer vi att genomföra en serie samtal med icke-exekutiva styrelseledamöter för att förstå deras tankar om dessa ämnen.

Authors

Andy Howard
Global Head of Sustainable Investment
Kimberley Lewis
Head of Active Ownership

Topics

Perspektiv
Sustainability
ESG
Climate Change
Governance
Environmental
Social
Global
Market views
Outlook 2022
Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010