Juridische Informatie

Weigering van garantie en beperking van aansprakelijkheid

Deze website wordt u ter beschikking gesteld zoals ze is, zonder enige garantie (expliciet noch impliciet) van welke aard dan ook, inclusief de garantie dat de rechten van anderen niet worden geschonden of de garantie vrij te zijn van elk computervirus. Schroders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute informatie, weglatingen, dienstonderbrekingen of vertragingen. Als de gegevens niet worden versleuteld, vormt internet geen beveiligd communicatiemiddel. Schroders aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het binnendringen op de site van niet-gemachtigde personen of voor de verspreiding op de site van slechte gegevens.

Indien een bepaling uit deze voorwaarden onuitvoerbaar blijkt, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen en de onuitvoerbare bepaling of voorziening zal worden vervangen door een uitvoerbare bepaling of voorziening die het dichtst aanleunt bij de onderliggende bedoeling van de onuitvoerbare bepaling of voorziening.

Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruik van links

Deze website bevat mogelijk links naar websites van derden. Er kunnen ook links naar de Schroders-website staan op websites van derden. Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A. oefent geen controle uit op de websites van derden waarop een link staat naar de Schroders-website of waarnaar een link staat op de Schroders-website. Het is niet aansprakelijk voor de inhoud die rechtstreeks of onrechtstreeks gevonden wordt op websites van derden, noch beveelt ze de producten en diensten op dergelijke websites van derden aan en evenmin geeft ze haar goedkeuring hiervoor. Links volgen naar websites of pagina's van derden, gebeurt op eigen risico.

De website en de informatie of ander materiaal dat erop staat, zijn niet gericht aan personen of instellingen die ingezetene of inwoner zijn van, of opgericht of gevestigd is in een rechtsgebied waar dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of dergelijk gebruik in strijd zijn met de plaatselijke wetten en reglementen, of waarbij Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A. inbreuk zou plegen op vereisten inzake registratie en vergunningen binnen een dergelijk rechtsgebied.

Elektronische post

De mogelijkheid om per email te communiceren tussen uzelf en Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A. is alleen een voordeel u toegekend door Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A. U erkent de beperkte betrouwbaarheid inzake levering, tijdigheid en veiligheid van email en begrijpt dat Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van niet-aanvaarde, niet-bevestigde of niet-verwerkte e-mails of als gevolg van door derden onderschepte e-mails. Bijgevolg verzendt u beter geen vertrouwelijke informatie per e-mail, want ze is mogelijk niet veilig. Indien u dit toch doet, is dat op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van of waarop aanspraak wordt gemaakt door Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A., zijn filialen of derden. De informatie en het materiaal op deze site mogen alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden weergegeven en afgedrukt en in zoverre dat u geen vermeldingen inzake intellecteel eigendomsrecht of andere kennisgevingen hierin verwijdert. U gaat ermee akkoord geen informatie of materiaal op deze website door te geven, te reproduceren of te verkopen via om het even welke weg en in welke vorm dan ook zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Schroder Investment Management (Luxemburg) S.A.

Verklaring van afstand MSCI:

Bron: MSCI

De informatie die wordt verkregen van MSCI en andere derde partijen en is opgenomen in verslagen die ter beschikking worden gesteld op deze website mogen enkel worden aangewend voor uw interne gebruik, mogen niet worden gereproduceerd of verder worden verspreid in welke vorm dan ook en mogen niet worden gebruikt voor de creatie van financiële instrumenten of producten of indexen. De informatie verkregen van MSCI en van andere derde partijen wordt verschaft zoals ze is en de gebruiker van deze informatie aanvaardt het volledige risico van een eventueel gebruik van deze informatie. MSCI, elk van zijn filialen en alle andere personen die betrokken zijn bij of te maken hebben met de samenstelling, berekening of creatie van welke MSCI-informatie dan ook (collectief, de "MSCI-partijen") en andere derde partijen wijst uitdrukkelijk alle garanties (inclusief, zonder beperkt te zijn tot alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot deze informatie van de hand. Zonder beperking op het voorgaande zal geen enkele MSCI-partij of enige andere derde partij in welk geval dan ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere, incidentele, hoge, bijkomende of andere schade (inclusief, zonder beperkt te zijn tot winstderving).

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Alleen ter illustratie; geen aanbeveling om in de bovengenoemde effecten / sectoren / landen te beleggen.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.