Samenvatting van de rechten van beleggers

Inleiding

Deze pagina bevat een samenvatting van uw belangrijkste rechten als belegger in een instelling voor collectieve belegging of een alternatief beleggingsfonds beheerd door Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM EU"), in het kader van de Verordening met betrekking tot grensoverschrijdende distributie (Verordening (EU) 2019/1156). Dit is geen volledige lijst van alle rechten en uw rechten zullen variëren afhankelijk van de aard van uw belegging. Beleggers dienen altijd de relevante juridische documenten ("Juridische Documenten van het Fonds") voor het product ("Fonds") waarin ze van plan zijn te beleggen, geheel door te nemen en hun professionele adviseurs te raadplegen om te begrijpen wat hun rechten zijn.

Recht op aandeel in uitkeringen van het Fonds

Beleggers hebben recht op een aandeel in de winst en het nettovermogen van het Fonds zoals uiteengezet in de relevante Juridische Documenten van het Fonds. Elk Fonds kan verschillen wat betreft het al dan niet verstrekken van uitkeringen, de uitkeringsfrequentie en methoden voor het berekenen van het aandeel van de belegger in de uitkering.

Recht op het verkrijgen van informatie

Beleggers kunnen kopieën opvragen van de Juridische Documenten van het Fonds (waaronder, indien van toepassing, Statuten, het Prospectus, Documenten met Essentiële Beleggersinformatie, Essentiële-informatiedocumenten, Commanditaire Vennootschapsovereenkomsten en Memoranda voor Onderhandse Plaatsing) op voorwaarde dat SIM EU niet zal worden verplicht om dergelijke Juridische Documenten en rapporten van het Fonds te verstrekken. Financiële verslagen kunnen kosteloos en op verzoek worden verkregen op het hoofdkantoor van SIM EU.

Afhankelijk van de aard van het Fonds kunnen relevante kennisgevingen of andere mededelingen aan beleggers betreffende hun belegging in het relevante Fonds worden gepubliceerd op de website www.schroders.lu.

Recht op het bijwonen van vergaderingen van het Fonds en stemmen tijdens de vergaderingen

Het recht van een belegger om deel te nemen aan een algemene vergadering en zijn stemrecht uit te oefenen die is gekoppeld aan zijn belegging, wordt bepaald zoals uiteengezet in de relevante Juridische Documenten van het Fonds.

Recht op aflossing van fondsbelangen

Beleggers in fondsen van het open type hebben het recht op aflossing volgens het proces dat is uiteengezet in de relevante Juridische Documenten van het Fonds. Beleggers worden eraan herinnerd dat hun recht om aandelen of andere belangen in het Fonds af te lossen of, indien van toepassing, om te wisselen, in bepaalde omstandigheden kan worden opgeschort. Raadpleeg de Juridische Documenten van het Fonds voor meer informatie.

Recht op gegevensbescherming

Behoudens het toepasselijke recht kunnen beleggers over rechten beschikken met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Op www.schroders.com/en/privacy-policy vindt u een kopie van het privacybeleid, waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe Schroders uw gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, overdraagt en bewaart.

Recht op klachten

Wie meer informatie over het relevante Fonds wenst te verkrijgen of wie een klacht wenst in te dienen over de werking van het Fonds, dient contact op te nemen met de Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg.

Raadpleeg de pagina over klachtenafhandeling voor meer informatie

https://www.schroders.com/nl-be/be/individual/behandeling-van-klachten/  

Recht op collectief verhaal

Binnen de EU omvat de Richtlijn 2020/1828 betreffende representatieve vorderingen regels om ervoor te zorgen dat in alle Lidstaten een mechanisme voor representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten beschikbaar is. Houd er rekening mee dat dit onderworpen blijft aan implementatie door de Lidstaten en op 25 juni 2023 van kracht zal worden.

Verhandelingsregelingen beëindigen binnen EU-lidstaten

SIM EU kan besluiten om verhandelingsregelingen met betrekking tot de distributie van haar fondsen in de EU te beëindigen. Dit is onderworpen aan het toepasselijke proces van intrekking van de aanmelding.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Alleen ter illustratie; geen aanbeveling om in de bovengenoemde effecten / sectoren / landen te beleggen.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.