ELTIF за частен капитал

Силата да изследвате нови хоризонти

Демократизация на частните активи

Настъпилият наскоро край на най-дългата икономическа експанзия в историята създаде несигурност на фондовите пазари и извън тях. Нуждата от възвръщаемост, редовни доходи и диверсификация изведоха частните активи на преден план и в момента сме свидетели на огромна промяна.

Демократизацията на частните активи, като частен капитал и недвижими имоти, в световен мащаб се ускорява сред инвеститорите. Регулациите, технологиите и продуктовите иновации дават възможност за разработването на нови фондове, предназначени за нуждите на частните инвеститори.

Разработват се нови инвестиционни решения, като например Европейските фондове за дългосрочни инвестиции (ELTIF), за да се открият възможности за достъп.

Какво е ELTIF?

Европейските дългосрочни инвестиционни фондове, или ELTIF, са вид рамка за колективни инвестиции, позволяваща на инвеститорите да влагат пари в компании и проекти, които се нуждаят от дългосрочен капитал. Тяхната цел е да увеличат размера на небанковото финансиране, достъпно за компании, инвестиращи в реалната икономика на Европейския съюз.

Най-малко 70% трябва да бъдат инвестирани в некотирани възможности – като малки и средни компании или инфраструктурни проекти.

За да се извлече максимумът от инвестициите в тези изключително сложни пазари, е от решаващо значение да разчитате на надежден мениджър на активи със силен опит и добри постижения.

Ползи за инвеститорите

Icon_Prussian Blue_64x64_Server

По-добър достъп

Осигуряваме достъп до инвестициите в частни пазари на по-широка аудитория благодарение на ниските прагове за минимална инвестиция.

Icon_Prussian Blue_64x64_Real estate securities

Пряка собственост

Активното ангажиране с частни компании дава възможност за насърчаване на по-устойчиви бизнес практики и поведение.

Icon_Prussian Blue_64x64_Diversification 1

Диверсификация на портфейла

Инвестирането в малки и средни компании и проекти, които не са достъпни чрез публични пазари, осигурява по-добра диверсификация.

Icon_Prussian Blue_64x64_Money stack

Дългосрочна възвръщаемост

ELTIF предоставят на инвеститорите атрактивна възвръщаемост от сложни инвестиционни възможности чрез прилагането на подходящи умения.

Icon_Prussian Blue_64x64_Policy

Регулирана структура

ELTIF могат да се предлагат само от упълномощен мениджър съгласно Директивата на ЕС за мениджърите на алтернативни инвестиционни фондове (AIFMD) и се подчиняват на нейните правила

Icon_Prussian Blue_64x64_Holding charity

Устойчивост

Може да помогне за постигане на целите за устойчивост, свързани с инвестициите – ELTIF, който отговаря на изискванията на член 8* на SFDR.

Споделените възгледи са на Schroders Capital и може да не доведат до благоприятни инвестиционни резултати

Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023

Фондът има за цел да осигури растеж на капитала чрез инвестиции на частен капитал в малки и средни компании, които са двигателят на растежа на европейската икономика. Фокусът върху изкупуване с малък и среден размер прави основната разлика между ELTIF и други фондове за частен капитал, които често предпочитат по-големи изкупувания – при което корелацията с публичните пазари е по-висока – и изисква специализирани умения за реализиране на пълния потенциал. Минималният първоначален абонамент е 10 000 €, като фондът предоставя достъп до частни капиталови инвестиции, без нужда да инвестирате големи суми или да сте професионален инвеститор. Той насърчава устойчиви бизнес практики и поведение (фонд по член 8 на SFDR*).

*„Фонд по член 8 на SFDR“ се дефинира като „фонд, който насърчава, наред с други характеристики, екологични или социални характеристики или комбинация от тези характеристики, при условие че компаниите, в които се правят инвестиции, следват практики за добро управление“.

В ELTIF трябва да се инвестира само малка част от портфейла. Не може да се даде гаранция за благоприятни инвестиционни резултати.

Защо да изберем частния капитал?

В същността си Private Equity (частен капитал) означава инвестиране в компании, които не се търгуват на фондовия пазар. Това може да помогне за диверсификация на портфейла с дялове в предприемачи и семеен бизнес.

Достъпност

Регистрираните на фондовата борса компании са само върхът на икономическия айсберг. В сравнение с публичните пазари, частният капитал позволява достъп до различни части от икономическата екосистема.

Стойността е на първо място

Стойността се създава чрез бизнес трансформация и чрез използване на неефективности в ценообразуването, което се наблюдава главно в малки и средни компании, произхождащи от семейства и предприемачи (напр. в Европа над 60% от сделките при малки изкупувания се сключват със семейства).

Премията за сложност е новата премия за неликвидност

Неликвидността е активен избор от страна на инвеститорите и предлага възможност за достъп до предимствата на частните пазари. Възвръщаемостта се генерира от комбинацията между уникална ситуация или възможност и съответен набор от умения – това е причината да възникне „премия за сложност“.

Дългосрочна перспектива

Дългосрочните цели позволяват стратегическа промяна и растеж без натиска на тримесечното отчитане на печалбите.

Устойчивост

Активното ангажиране с частни компании дава възможност за насърчаване на по-устойчиви бизнес практики и поведение. Процъфтяващите малки и средни предприятия носят полза за дългосрочното благополучие на нашето общество.

Относно Schroders Capital

Schroders Capital е инвестиционното подразделение за частни пазари на Schroders, глобалната група за управление на активи. 

Schroders Capital е бизнес, създаден, за да предоставя на инвеститорите достъп до широк спектър от възможности за инвестиране в частни активи, градивни елементи на портфейла и персонализирани стратегии за частни активи. Екипът работи с частни пазари повече от две десетилетия, като се фокусира върху предоставянето на най-добрата възвръщаемост в класа, коригирана спрямо риска, както и извършването на инвестиции чрез комбинация от директни инвестиции и по-широки решения във всички класове активи на частния пазар, чрез смесени фондове и персонализирани мандати за частни активи.

Екипът има за цел постигането на устойчива възвръщаемост чрез строг подход и като следва култура на производителност, сътрудничество и почтеност.

Schroders Capital предлага разнообразна гама от инвестиционни стратегии, включително недвижими имоти, частен капитал, инфраструктура, секюритизирани продукти и финансиране, базирано на активи, частен дълг, свързани със застраховки ценни книжа и въздействащо инвестиране.

Видео

Относно Schroders Capital

Ричард Даминг, заместник ръководител на Private Equity Investments Europe, описва платформата на Schroders Capital.

Какво е съвместна инвестиция

Ричард Даминг, заместник ръководител на Private Equity Investments Europe, обяснява как работят съвместните инвестиции.

Предупреждение за риска

Валутен риск: Фондът може да загуби стойност в резултат на промени в чуждестранни обменни курсове, познати също така като валутни курсове.

Лихвен риск: Фондът може да загуби стойност като пряк резултат от промени в лихвените проценти.

Ликвиден риск: Фондът инвестира в неликвидни инструменти. Неликвидността увеличава рисковете, че фондът няма да може да продаде своите участия своевременно, за да изпълни финансовите си задължения в даден момент. Това може също да означава, че може да има забавяния при инвестирането на ангажирания капитал в класа активи.

Пазарен риск: Стойността на инвестициите може да се повиши и да се намали и даден инвеститор може да не си възвърне първоначално инвестираната сума.

Оперативен риск: Оперативни процеси, включително свързаните със съхраняването на активи, може да не бъдат осъществени успешно. Това може да доведе до загуби за фонда.

Риск за резултатите: Инвестиционните цели изразяват желан резултат, но няма гаранция, че такъв резултат ще бъде постигнат. В зависимост от пазарните условия и макроикономическата среда инвестиционните цели може да се окажат по-трудни за постигане.

Риск, свързан с частния капитал: Стратегиите за частен капитал са обект на различни рискови условия, включително, но не само, рискът, че се плаща твърде много за придобиване на бизнес, ново или недоказано ръководство, нови или по-малко зрели бизнес стратегии или неуспешна интеграция със съществуващ бизнес.

Риск за устойчивостта: Фондът има екологични и/или социални характеристики. Това означава, че той може да има ограничена експозиция към някои компании, индустрии или сектори и може да се откаже от определени инвестиционни възможности, или да се лиши от определени участия, които не съответстват на критериите му за устойчивост, избрани от инвестиционния мениджър. Фондът може да инвестира в компании, които не отразяват вярванията и ценностите на който и да било конкретен инвеститор.

Данъчен риск: Фондът и неговата възвръщаемост може да разчитат на определена налична данъчна ефективност при създаването на Фонда, което може да бъде обект на промени в данъчното третиране или тълкуване. Всякаква промяна в действителния или предполагаем данъчен статут или експозиция на Фонда или неговите инвестиции, както и в данъчното законодателство, практика или в счетоводните стандарти може да повлияе неблагоприятно на очакваното ниво на данъчно облагане.

Риск, свързан с оценката: Оценката на инвестициите в частни активи се извършва по-рядко от обявените ценни книжа. Освен това може да не е лесно да се намерят подходящи референтни цени за инвестиции в частни активи. Това затруднение може да окаже влияние върху оценката на портфейла от инвестиции. Някои инвестиции се оценяват на базата на прогнозни цени и следователно са обект на потенциално по-голяма несигурност при ценообразуването в сравнение с обявените ценни книжа.

За връзка с Schroders
Последвайте ни