Политика за поверителност на Schroders груп

Целта на настоящата политика за поверителност е да Ви помогне да разберете каква информация относно Вас събираме и обработваме („лични данни“), защо и как я използваме и с кого я споделяме. В нея се излагат и правата, с които се ползвате, във връзка с информацията за Вас и как можете да се свържете с нас, ако имате въпроси. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ТУК

КОГАТО ДАДЕНА ДУМА Е ИЗПИСАНА С УДЕБЕЛЕН ШРИФТ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА, ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Ѝ МОЖЕ ДА СЕ ОТКРИЕ ТУК.

„Клиент“ означава инвеститор в наши продукти или ползвател на нашите услуги, който може да е индивидуален инвеститор или служител, директор, служебно лице, доверено лице, бенефициер или представител на институционален клиент или клиент посредник на Schroders.

„Schroders“, „ние“ или „нас“ означава Schroders plc с адрес на управление 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU или всяко негово дъщерно дружество или свързано лице, подробности за което могат да се открият на Интернет страницата на Schroders. Заедно те са наричани Schroders груп.

Интернет страници на Schroders“ означава Интернет страниците, управлявани от Schroders.

„Продукти и услуги на Schroders“ означава продуктите и услугите, които предлагаме на нашите клиенти, включително чрез нашите свързани поддържащи, мобилни или облачни услуги

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано от такава информация или от такава информация и друга информация, която е притежавана или е вероятно да бъде притежавана от Schroders (или негови представители или доставчици на услуги). В допълнение към фактическа информация като име или адрес, те могат да включват изразяване на мнение или показване на намерение по отношение на дадено лице.

„Вие“ означава всяко лице, до което е адресирано настоящото съобщение, което може да е:

(a) наш клиент или бъдещ клиент;

(б) посетител на Интернет страницата на Schroders или

(в) служител, директор, служебно лице или представител на друга организация, с която имаме търговски отношения. 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

(1.1)  Schroders събира и използва определени лични данни. Schroders отговаря и гарантира, че използва такива лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни.

(1.2)  В Schroders, ние уважаваме вашето право на неприкосновеност на личния живот и се ангажираме да пазим вашите лични данни защитени.

(1.3)  Настоящата Политика за поверителност е насочена към лица, чиито лични данни обработваме при осъществяване на нашата търговска дейност. Тези лица могат да са Клиенти или бъдещи Клиенти или техни представители, агенти или пълномощници, или служител, директор, служебно лице или представител на друга организация, с която имаме търговски отношения. Настоящата Политика за поверителност е насочена също и към посетители на нашите Интернет страници

2. ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИЯТА, В КОИТО РАБОТИМ С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

2.1)  Schroders събира информация относно Вас по следните начини:

а) информация, която получаваме при предоставяне на продукти или услуги. Тя може да се предоставя лично от Вас или от други страни, като например доставчици на услуги тип „познаваме клиента“ и услуги за предотвратяване на пране на пари, които може да използваме понякога, за да изпълняваме правните си задължения.

б) информация, която получаваме в резултат от проявен от Вас интерес към нашите продукти или услуги. Тя се предоставя единствено от Вас и включва запитвания и други дейности, които извършвате, докато сте на наша територия, участвате в информационни събития и използвате уебсайтовете на Schroders. Подробности за това как обработваме информацията, която получаваме чрез Интернет страниците на Schroders, са посочени в точка 10.

Можем да комбинираме лични и други данни, които получаваме от Вас, с информация от и за Вас, събрана при други обстоятелства, като например от наши уебсайтове или такава, получавана от трети страни.

3. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

(3.1)  Много от продуктите или услугите, предлагани от Schroders, изискват от нас да получаваме и обработваме следните лични данни, като например:

Информация, която предоставяте на Schroders. Това включва информация за вас, която ни предоставяте. Естеството на нашите отношения с вас определят вида лични данни, които можем да изискаме. Tакава информация може да включва:

 • основни лични данни като име, фамилия, национален осигурителен номер, имейл адрес, телефонен номер, адрес (включително пощенски код и държава), месторабота и длъжност, банкови данни, данни от документ за самоличност, дата на раждане, житейски събития и семейна информация;
 • поверителни лични данни, които могат да са включени в информацията, която обработваме относно вашата националност, място на раждане, информация, свързана със здравето, увреждания или данни за политическа принадлежност, криминално досие или данни за съдимост.

Също така, обработваме лични данни за всяко лице, от чието име действате – например, инвестиционни бенефициери – които може да сте ни предоставили във връзка с предоставянето на услуги от наша страна. Предоставяйки техните лични данни, Вие давате своето съгласие за тяхното предоставяне при условията, изложени в настоящата Политика за поверителност.

 

Информация, която събираме или генерираме за вас. Това може да включва:

 • досиета, които можем да изготвим като документация за отношенията ни с нашите Клиенти и бъдещи Клиенти, включително история на контактите, и
 • всякакви лични данни, които предоставяте в телефонна или електронна комуникация с нас, които може да наблюдаваме и записваме, за да разглеждаме оплаквания, да подобряваме услугите си и за да спазим законовите и регулаторните изисквания,
 • или всякакви лични данни, които получаваме във връзка с използването от Ваша страна на Интернет страниците на Schroders, (ограничено до ситуациите, в които потребителите се идентифицират чрез сигурна, удостоверена връзка).

Информация, която получаваме от други източници. Някои от личните данни може да са чувствителни и може да включват:

 • информация от публични източници, включително агенции трети страни като агенции за кредитна информация; органи за предотвратяване на измами; правоохранителни органи; публични бази данни, регистри и архиви като Камарата на дружествата и Регистъра на Органа по финансовото поведение и други публично достъпни източници;
 • – информация, която ни се предоставя от независими финансови консултанти (НФК), други професионални консултанти, доставчици на продукти, организатори на събития, други агенти и/или представители, браншови бази данни и други инструменти за проучване на бизнеса, за които Schroders има абонамент; и
 • информация, получена от организации, извършващи услуги по проверка на санкции и цялостна проверка.

4. НАЧИН НА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС

(4.1)  Вашите лични данни могат да се съхраняват и обработват от нас по следните начини и за следните цели:

- за да дадем възможност на Клиенти или на бъдещи Клиенти да използват и да имат достъп до продуктите и услугите на Schroders;

- за да оценим заявления или договори на Клиенти и бъдещи Клиенти за продуктите и услугите на Schroders;

- за да помогнем на бъдещи Клиенти да използват продуктите и услугите на Schroders;

- за да поддържаме нашите архиви актуални;

- за да наблюдаваме информационните системи и да ги предпазваме от кибер заплахи или зловредна дейност, включваща злоупотреба и посегателство;

- защита на нашите помещения от нерегламентиран достъп или употреба, или друга незаконна дейност;

- за управление и поддържане в изправност на информационните системи с цел запазване на стандарта на обслужване;

- за текущ преглед и подобряване на информацията, предоставяна на Интернет страниците на Schroders, за да ги направим разбираеми и за предотвратяване на потенциални сривове или кибер атаки;

- за да разберем обратната информация за продуктите и услугите на Schroders и да предоставяме бързо и лесно повече информация за използването на тези продукти и услуги.

- комуникация с и по-добро разбиране на интересите на Клиентите и потенциалните Клиенти, за да предоставяме услуги или целева информация за Schroders и други продукти и услуги на Schroders;

- за да управляваме ефективно и да засилваме отношенията с Клиентите и бъдещите Клиенти, да разбираме потребностите и интересите на Клиентите и бъдещите Клиенти и да научаваме повече за нашите Клиенти и бъдещи Клиенти, за да развиваме, подобряваме и управляваме продуктите и услугите, които предлагаме;

- за управление и администриране на нашата дейност;

- за да спазваме и оценяваме съответствието с действащото

- законодателство, правила и разпоредби, както и с вътрешните политики и процедури, или

- за администриране и поддръжка на бази данни, съхраняващи ваши лични данни.

(4.2)  Когато използваме вашите лични данни, ние спазваме действащите закони. Законът ни позволява или изисква от нас да използваме вашите лични данни за различни цели. Тук се включват случаите, в които:

 • изпълняваме договорните си задължения;
 • имаме законови и регулаторни задължения, които трябва да погасим;
 • се налага да направим това, за да установим, упражним или защитим законните си права или тези на нашите Клиенти или за целите на съдебни производства;
 • сме получили вашето съгласие;
 • използването на вашите лични данни, както е описано, е необходимо за нашите законни търговски интереси като:
  • да можем ефективно и ефикасно да управляваме и ръководим нашата дейност;
  • да осигуряваме съответствието с вътрешните политики и процедури;
  • да осигурим бърз и лесен достъп до информация за продуктите и услугите на Schroders.

(4.3)  В рамките на Schroders достъп до вашите лични данни имат само служители на Schroders, които трябва да имат такъв достъп за целите, описани в настоящата Политика за поверителност.

5. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС НА ТРЕТИ СТРАНИ

(5.1)  Можем да споделяме вашите лични данни в рамките на групата на Schroders за целите, описани по-горе.

(5.2)  Можем също да споделяме личните ви данни извън групата на Schroders, както е описано по-долу:

 • с нашите търговски партньори, когато те са задължени по договор да спазват определени задължения за защита на личните данни;
 • с представители, агенти, довереници, посредници и/или други доставчици на продукти трети страни, назначени от Клиента или от евентуалния Клиент (като счетоводители, професионални консултанти, доставчици на доверителни услуги и доставчици на продукти);
 • с агенти и изпълнители трети страни, за да може те да предоставят услуги както на нас (например счетоводители на Schroders, професионални консултанти, доставчици на информационни технологии и комуникации, организации, извършващи цялостна проверка, агенции за кредитна информация и организации за събиране на дългове), така и на Клиенти или на бъдещи Клиенти. Тези трети страни спазват съответните задължения за защита на лични данни;
 • с всеки депозитар, фондова борса, система за клиъринг или сетълмент, контрагенти, дилъри и други, когато разкриването на вашите лични данни основателно е предвидено за осъществяване, управление и докладване на сделки или установяване на отношения с оглед на такива сделки.
 • когато сте притежател на съвместна сметка или портфейл (или по всякакъв друг начин сте едно от няколко лица, притежаващи сметка или портфейл), можем да разкрием вашите лични данни на другия притежател на съвместна сметка или портфейл или на друго лице;
 • в степента, изисквана от закон или разпоредба, например ако сме задължени да разкрием вашата лична информация, за да спазим дадено законово задължение (включително, но без ограничение до спазване на изисквания за данъчно отчитане и оповестяване на регулаторни органи, одитори или публични власти) или за да установим, упражним или защитим законни права, и
 • ако продадем дадена част от нашата дейност или активи, като в такъв случай може да се наложи да разкрием вашата лична информация на евентуалния купувач с цел извършване на комплексна проверка.

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ЧУЖБИНА

(6.1)  Schroders е международна компания с Клиенти и дейност в целия свят. В резултат на това събираме и прехвърляме лични данни в рамките на всички свои дружества, част от Schroders Group, по света. Това означава, че можем да прехвърлим ваши лични данни на места извън вашата страна.

(6.2)  Когато прехвърляме ваши лични данни в друга страна, ние гарантираме, че те ще бъдат защитени и прехвърлени по начин, който съответства на законовите изисквания. Във връзка с данните, които се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) например, това може да се направи по някой от следните начини:

 • страната, до която изпращаме вашите лични данни, е одобрена от Европейската комисия като предлагаща адекватно ниво на защита на личните данни;
 • получателят е подписал договор, основан на „примерни договорни клаузи“, одобрени от Европейската комисия, които го задължават да защитава личните ви данни;
 • когато получателят се намира в САЩ, той може да е официален член на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (Privacy Shield), или
 • при някои ограничени обстоятелства, в които законът ни разрешава да прехвърляме по друг начин вашите лични данни извън ЕИП.

(6.3)  Можете да получите повече информация за защитата на вашите лични данни, когато те се предават извън ЕИП, като се свържете с нас, както е описано в точка 12 по-долу.

7. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

(7.1)  Данните са ключов търговски актив и трябва да се защитават в съответствие със свързаните рискове и тяхната важност и стойност. Гарантираме безопасността на обработката на данните Ви, като използваме и поддържаме физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които предпазват непубличните Ви лични данни и предоставяме достъп до тях само на упълномощенперсонал. Ефикасността на тези предпазни мерки се проверява периодично.

Използваме обхватни средства за контрол и механизми, предназначени да установят, отговорят и предложат средство за възстановяване в случай на нежелани събития, които могат да възникнат.

8. КОЛКО ДЪЛГО МОЖЕМ ДА СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

(8.1) Срокът, за който съхраняваме вашите лични данни е различен в зависимост от следните критерии:

 • целта, поради която ги използваме (както е описано в точка 4.1 от настоящата Политика за поверителност) – трябва да съхраняваме данните толкова, колкото е необходимо за тази цел, и
 • нашите законови задължения – законите и разпоредбите могат да изискват минимален период, за който трябва да съхраняваме вашите лични данни.

9. ВАШИТЕ ПРАВА

(9.1)  Във всички гореспоменати случаи, в които събираме, използваме или съхраняваме вашите лични данни, имате следните права, а в повечето случаи можете да ги упражнявате безплатно. Тези права включват:

 • право да получавате информация относно обработването на вашите лични данни и достъп до личните данни, които съхраняваме за вас;
 • право да оттегляте съгласието си за обработване на вашите лични данни по всяко време. Моля обърнете внимание, че е възможно въпреки това да имаме право да обработваме личните ви данни, ако имаме друга законна причина за това. Например може да се наложи да задържим личните ви данни, за да спазим законово или регулаторно задължение или за да отговорим на нашите изисквания за вътрешна проверка;
 • при определени обстоятелства правото да получите дадена лична информация в структуриран, общоизползван формат, подходящ за четене от машина и/или да поискате да предадем такава информация на трета страна, когато това е технически възможно. Моля обърнете внимание, че това право важи само за лични данни, които сте предоставили директно на Schroders;
 • правото да поискате да поправим ваши лични данни, ако са неточни или непълни;
 • правото да поискате да изтрием ваши лични данни при определени обстоятелства; Моля обърнете внимание, че може да има случаи, в които искате от нас да изтрием ваши лични данни, но ние да сме задължени или да имаме право да ги задържим;
 • правото да възразите или да поискаме да ограничим обработването на ваши лични данни при определени обстоятелства; Отново може да има случаи, в които вие възразявате или искате от нас да ограничим обработването на ваши лични данни, но ние да сме задължени или да имаме право да откажем на това искане, и

правото да подадете възражение в съответния регулатор по защитата на личните данни, ако смятате, че сме нарушили някое ваше право.

(9.2)  Можете да упражнявате правата си, като се свържете с нас, използвайки данните, предоставени в точка 12 по-долу.

10. УЕБСАЙТОВЕ НА SCHRODERS И ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

(10.1)  Ако използвате уебсайт на Schroders, можем да събираме техническа информация чрез т.нар. „бисквитки“. Типът събирана информация варира според категорията на „бисквитките“, както е разяснено в нашето Съобщение за „бисквитките“. Както е посочено в нашето Съобщение за „бисквитките“, даваме Ви възможност избирателно да приемате някои категории „бисквитки“ във Вашия уеб браузър чрез нашето приложение „Управител на бисквитките“. Ако приемете „бисквитките“ от категорията за проследяване и ни предоставите информация за своята самоличност, докато разглеждате някой от нашите уебсайтове в хода на защитена сесия (влезли сте в своя акаунт), ще можем да комбинираме информацията, която събираме относно поведението Ви на нашите уебсайтове по време на тази сесия, с друга известна за Вас информация, като например Ваше търсене в нашия уебсайт и информация, която заявявате по време на уеб сесията си. Ще използваме тази комбинирана информация, за да оценим привлекателността и полезността на информацията и инструментите, предлагани на нашите уебсайтове, както и за да идентифицираме продуктите и услугите на Schroders, които може да представляват интерес за Вас.

Също така, чрез други категории „бисквитки“ събираме анонимна информация, свързана с типичното за потребителите поведение при сърфиране, с цел управление и подобряване на нашия уебсайт.

(10.2)  Ако използвате Интернет страница на Schroders и посетите връзка от нея към друга Интернет страница (включително Интернет страница, управлявана от Schroders), могат да важат други политики за поверителност. Преди да предоставите каквито и да е лични данни на дадена Интернет страница, трябва да прочетете политиката за поверителност на тази Интернет страница.

11. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(11.1)  Всички промени, които извършваме в нашата Политика за поверителност в бъдеще, ще се публикуват на тази Интернет страница, а когато е уместно, ще ви бъдат съобщавани по имейл. Моля проверявайте често, за да се информирате за всякакви актуализации или промени в нашата Политика за поверителност.

12. ВЪПРОСИ И ОПАСЕНИЯ

(12.1)   Ако имате въпроси или опасения във връзка с обработката на Вашите лични данни от страна на Schroders или относно тази Политика за поверителност, или за да упражните някое от своите права, моля, свържете се с нас на посочения по-долу адрес.

За да упражните по всяко време своето право за оттегляне на съгласието за получаване на електронни маркетингови съобщения, моля, следвайте инструкциите за отказ от абонамент, намиращи се в тези маркетингови материали.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

Privacy@schroders.com.

Обикновено можем бързо и ефективно да реагираме на въпроси или опасения, свързани с поверителността. Ако не сте удовлетворени от получения отговор, можете да предявите своите претенции в местния съд или в Надзорния орган по защита на данните, компетентен за Вашата юрисдикция.  

Ако предявите претенция, е възможно:

 • да изискаме от Вас допълнителни данни относно Вашите опасения и лични данни, ограничени до личните данни, необходими за идентификацията Ви;
 • да ангажираме или да се консултираме с други страни, за да се разследва и разреши Вашият въпрос (и тези страни ще получават информация относно Вас); и/или
 • да съхраняваме в архива Вашето искане, както и разрешението на Вашия въпрос;
 • във всеки от случаите, свързани с изпълнението на нашите задължения за защита на данните и с други правни задължения.

Последна актуализация: Юли 2020 г.

За връзка с Schroders
Последвайте ни