Важна информация

Моля, прочетете внимателно следващите разпоредби.

Правна информация

Моля, прочетете внимателно следващите условия.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. (SIM Europe) и Schroder Investment Management Ltd. (SIM Ltd.) подпомагат инвестиционната дейност на Schroders в Европа.

Тази Интернет страница е разработена от Schroder Investment Management (Europe) S.A., клон Германия. Schroder Investment Management (Europe) S.A., Schroder Investment Management Ltd. и Schroder Investment Management (Europe) S.A., клон Германия са наричани „ние“, „нас“ или „наш“ в информацията по-долу.

Запазваме си правото да правим промени в следващите разпоредби по всяко време с незабавно действие и без предварително уведомление. Ваша отговорност е да проверявате тази страница редовно за актуалните разпоредби. Продължавайки да използвате тази страница, вие декларирате, че сте съгласни да се обвържете с променените разпоредби.

Миналото представяне не е показателно за бъдещото представяне. Стойността на инвестициите и доходността им може да намалее, както и да се увеличи, а инвеститорите могат да не си възвърнат първоначалната инвестиция. Данните за представянето в миналото, публикувани на тази страница, не са показателни за бъдещото представяне. Обменният курс може да варира и да предизвика повишаване или спад на стойността на международни инвестиции. Нивата на данъчните ставки и облекчения могат да се променят. Посочените данъчни облекчения са моментни стойности, които зависят от конкретните обстоятелства за даден инвеститор. Инвестициите на възникващи пазари са свързани с висок риск. Инвестициите в под-фондове, споменати тук, трябва да се извършват само след внимателното изчитане на проспекта. Информацията, която се съдържа на тези страници, не е част от договор и не можете да разчитате на нея за каквито и да е договорни цели.

Информацията на тази страница не представлява предложение за закупуване на акции. Записването и издаването на акции може да се извършва само въз основа на последния проспект на даден фонд заедно с актуалния одитиран годишен отчет (и следващия неодитиран междинен отчет, ако е публикуван). Копия на актуалния проспект на Дружеството и на актуалния одитиран годишен отчет могат да се получат безплатно от Schroder Investment Management (Europe) S.A. или от разплащателния агент и от информационния офис в Германия (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Франкфурт на Майн и Schroder Investment Management (Europe) S.A., клон Германия, Taunustor 1, 60310 Франкфурт на Майн [само информационния офис]).

Schroder Investment Management (Europe) S.A. се ръководи от закона от 17 декември 2010 г. на Люксембург.

Отказ от даване на гаранции и ограничаване на отговорността

Приемаме, че информацията и съдържанието на тази страница са верни и пълни към момента на публикуване. Но не гарантираме за точността на информация и не поемаме отговорност за грешки или пропуски от трети страни.

Права върху интелектуална собственост

Всички права върху материалите на тази страница (по-конкретно, но не само, текстове, изображения, изглед, лога, дизайн и тяхната подредба) принадлежат на нас или на нашите лицензодатели. Можете да разглеждате тази страница и да отпечатвате материалите на страницата само за законна, частна, нетърговска цел, при условие че (а) материалите не се преписват, адаптират, превеждат, изменят или трансформират и (б) всякакви знаци за авторски права върху материалите или други означения за права или собственост от трети страни не се премахват.

Освен това нямате право да възпроизвеждате, прехвърляте, продавате, пренаписвате, адаптирате, превеждате или да трансформирате по какъвто и да е начин, да свързвате с друга дейност или услуги, да разпространявате, да осигурявате достъп на трети страни или да използвате по друг начин за всякакви публични или търговски цели материалите на страницата без нашето предварително писмено съгласие. Съответно не можете да изготвяте, публикувате или използвате каквито и да е адаптации на материалите на тази страница.

Права върху търговски марки

Ние сме собственици и/или упълномощени ползватели на всички търговски марки и търговски наименования, които се виждат на тази страница или се съдържат в тази страница. Трети страни нямат право да използват която и да е търговска марка и търговско наименование.

Препратки от и към страницата.

Тази страница може да съдържа препратки към страници на трети страни. Също така препратки към тази страница могат да са включени в страници на трети страни. Препратките от и към тази страница не представляват съгласие или приемане от наша страна на всякакви такива страници, към и от които има препратки, или на информацията, съдържанието, продуктите, услугите, рекламите или други материали, съдържащи се в тях. Ние нямаме контрол върху страници на трети страни, съдържащи препратка към тази страница или към които тази страница съдържа препратка, и не предоставяме достъп до тези страници. Не не отговаряме пряко или косвено за вреди, загуби или разходи, които са причинени или се предполага, че са причинени от използване на информация, съдържание, продукти, услуги, реклами или други материали, достъпни чрез такива страници, или заради уповаване на такава информация, съдържание, продукти, услуги, реклами или други материали. Това важи също за вреди, загуби или разходи, които са причинени във връзка с такова използване или уповаване. Използването на препратки към страници на трети страни е на ваша отговорност.

Електронна поща (имейл)

Възможността за размяна на съобщения по имейл между вас и нас е средство, което предлагаме единствено за удобство. Вие приемате ограниченията, които съществуват по отношение на надеждността на предаване, точността и сигурността на имейли по Интернет и сте наясно, че не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да възникнат, ако ваши запитвания не бъдат получени, потвърдени или обработени или ако вашите имейли бъдат видени от трети страни. Поради тези съображения не трябва да изпращате поверителна информация по имейл, тъй като този метод на комуникация може да не е сигурен. Ако въпреки всичко правите това, вие го правите на своя отговорност.

Приложимо законодателство и юрисдикция

Вашият достъп и използването на страницата и на тези условия се ръководят от законите на Великото херцогство Люксембург.

Мястото на изпълнение и единствената юрисдикция за разрешаване на спорове, възникващи от настоящите условия, е Люксембург. Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Това не влияе на правото на избор, в съответствие с действаща правна система, на друга юрисдикция за такива спорове. Тази клауза не важи за потребители.

Общи положения

Ако някоя от настоящите разпоредби се окаже невалидна, това не влияе на валидността на останалите разпоредби. Невалидната разпоредба се замества от разпоредба, която е най-близка до смисъла на невалидната разпоредба.

Всички права във всички страни

MSCI Ограничение на отговорността

Източник: MSCI

Информацията, получена от MSCI или от други трети страни и съдържаща се в доклади, налични в тази страница, са само за ваша вътрешна употреба. Тя не може да се възпроизвежда или разпространява и не може да се използва за създаване на финансови инструменти или продукти, или индекси. Информацията от MSCI и данните от трети страни се предоставят, като се приема, че са точни и че ползвателят на такава информация поема пълния риск, свързан с използването на такава информация. MSCI, неговите свързани дружества и други лица, участващи или свързани със събиране, изчисляване или изготвяне на информация на MSCI (заедно наричани „MSCI Страни“), както и други трети страни не поемат отговорност (включително, но без ограничение до отговорност за достоверност, точност, пълнота, навременност, липса на нарушения, търговско приложение и годност за дадена цел) за такава информация. Без ограничение на горепосоченото, при никакви обстоятелства MSCI или друга трета страна не носят никаква отговорност за каквито и да е преки, непреки, специални, случайни, последващи (включително, без ограничение, пропуснати приходи) или други вреди.

Информация за Schroder Investment Management (Europe) S.A., клон Германия

Schroder Investment Management (Europe) S.A., клон Германия е клон на акционерно дружество от Люксембург с адрес на управление във Франкфурт на Майн.

Предмет на дейност на Дружеството:

 1. посредничество при сключване и предоставяне на доказателства за възможността за сключване на договори за придобиване на дялове от чуждестранни инвестиции,
 2. тяхната продажба
 3. и управление на портфейли.

Търговски регистър:

Окръжен съд Франкфурт на Майн HRB 115301

Мениджър на клона:

Achim Küssner (Chairman), Tanja Engel

Данъчен номер:

DE326205207

Име и адрес на управление на дружеството:

Schroder Investment Management (Europe) S.A., клон Германия, Франкфурт на Майн

Пощенски адрес и данни за връзка:

Taunustor 1 (TaunusTurm)

60310 Франкфурт

Тел.: + 49 69 97 57 17 0

Факс: + 49 69 97 57 17 302

Имейл: invest@schroders.com

 

Централен офис

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Адрес на управление на дружеството:

5, rue Hohenhof, 1736 Зенингерберг, Люксембург

Търговски регистър:

B37799, Registre de Commerce et des Sociétés, Люксембург

Управителен съвет:

Finbarr Browne (Chairman of the Board), Vanessa Grüneklee, Mike Summers, Cecilia Vernerson, Nirosha Jayawardana

 

Компетентни надзорни институции:

Компетентната надзорна институция в Германия е Федералния финансов

надзорен орган (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Бон

и Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Франкфурт на Майн (Интернет страница: www.bafin.de).

Компетентната надзорна институция в Люксембург е Надзорния орган на Люксембург CSSF, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (Internet: www.cssf.lu).

Информация за справянето с конфликт на интереси

Съгласно законовите изисквания ние ви предоставяме информацията по-долу относно нашите обхватни предпазни мерки за справянето с евентуален конфликт на интереси. Правейки това, ние също така имаме предвид нашите бизнес отношения с Schroder Investment Management (Europe) S.A. и Schroder Investment Management Ltd (наричани по-долу заедно с Schroder Investment Management (Europe) S.A., клон Германия като „Schroders“).

Принципи

Schroder Investment Management (Europe) S.A., клон Германия се ангажира да поддържа най-високи стандарти на етично поведение при предоставяне на горните услуги на нашите клиенти. Интересите на клиентите са първостепенни и политиките и процедурите на Schroders за справянето с конфликт на интереси, който може да възникне, целят да гарантират, че тези интереси са надлежно взети предвид.

Цели

За да отговорим на тези изисквания и за да защитаваме отношенията с нашите клиенти, Schroders поддържа в продължение на години търговски политики и процедури, които определят как нашите служители да идентифицират, внимателно да разглеждат и да предприемат действия за управление на потенциални конфликти на интереси.  Всички служители на Schroders са длъжни да спазват тези процедури. Те също така не трябва косвено да нарушават процедурите.

Schroders ще положи усилия да гарантира, че потенциалните конфликти на интереси са идентифицирани и управлявани правилно и ефективно.  Целта е да се избягват конфликти, например чрез поставяне на информационни бариери (китайски стени) за предотвратяване разпространението на информация, която би довела до конфликт на интереси, чрез независими действия в подходяща степен или когато конфликтите на интереси не могат да бъдат избегнати – чрез подходящото разкриване на конфликта пред клиента.

Идентифициране на потенциален конфликт на интереси

Конфликт на интереси може да възникне между вас и Schroder Investment Management (Europe) S.A., клон Германия, други дружества в нашата група, нашето ръководство, нашите служители и други лица работещи по договор с нас, или между наши клиенти.

По-конкретно конфликт на интереси може да възникне:

 • при предлагане на инвестиционни дялове от собствения дял на Schroders в оборота при продажбата на финансови инструменти;
 • при получаване на облаги от трети страни във връзка с инвестиционните услуги, които ви се предоставят;
 • когато възнаграждението зависи от броя на сделките с ценни книжа или при възнаграждение за Schroders, свързано с представянето;
 • чрез възнаграждение за служителите и посредниците, обвързано с представянето;
 • чрез предоставяне на облаги на наши служители или брокери, или
 • от други дейности на групата на Schroders като разпространението на вътрешни инвестиционни фондове.

Горният списък от примери с потенциални конфликти на интереси не е изчерпателен.

Мерки за избягване на конфликт на интереси

В нашето дружество работи независим отдел по съответствието под прякото ръководство на Изпълнителния съвет, който е натоварен със задачата да наблюдава идентифицирането, избягването и управлението на конфликти на интереси от търговските направления. Ние предприемаме следните конкретни мерки:

 • създаваме търговски политики и процедури, за да гарантираме, че всички клиенти се третират справедливо/еднакво;
 • определяме правила за приемането на облаги и за разкриване на приемането и предоставянето на облаги;
 • създаваме области на поверителност чрез издигане на информационни бариери, разделяне на отговорностите и/или физическо разделяне на помещенията;
 • служители оповестяват сделки с ценни книжа на Служителя по съответствието, ако в хода на тяхната дейност възникне конфликт на интереси;
 • Обучение на нашите служители.

Мерки за справяне с конфликт на интереси

Schroders е определил, че потенциален конфликт на интереси, който не може да бъде разрешен, би възникнал в следните ситуации: Възможно е да получим облаги от фондови дружества в хода на посредничеството и предлагането на инвестиционни дялове. Те могат да включват облаги, свързани с оборота, които са ни платени от фондови дружества от таксата за управление, която събират. Такива плащания или облаги се събират, за да осигурят ефективна и висококачествена инфраструктура за придобиването и продажбата на финансови инструменти. Ние получаваме облаги като обучение от други доставчици на услуги във връзка с дейността ни. Получаването на такива облаги не е пряко свързано с услугите, които ви се предоставят. Ние използваме тези облаги, за да предоставяме и непрекъснато да подобряваме нашите услуги до високите нива на качество, които очаквате. В този контекст може да възникне конфликт на интереси, който не винаги можем да изключим. Конфликти на интереси, които не могат да бъдат избегнати или напълно уредени, се оповестяват на клиентите, участващи в сделката, преди да бъде сключена самата сделка или да бъде предоставен съвет.

Ние сме готови да предоставим подробна информация за горепосочените принципи при поискване.

Информация за нашите облаги

В рамките на своите посреднически дейности Schroder Investment Management (Europe) S.A., получава от SIM Ltd. облаги под формата на дял от нетния доход, получаван от SIM Ltd. от сделки, осъществени с посредничеството на Schroder Investment Management (Europe) S.A..

За маркетинговите услуги, предоставяни за SIM Europe, SIM Ltd. получава като облага дял от нетния доход, получен от дялове на фондове, по отношение на които Schroder Investment Management Ltd. е предоставяло услуги в зависимост от класа активи и сектора на инвестиране.

Ние също така получаваме безвъзмездни облаги като обучение от SIM Ltd. във връзка с дейността ни.

За връзка с Schroders
Последвайте ни