Обобщение на правата на инвеститорите

Обобщение на правата на инвеститорите

Въведение

Тази страница съдържа обобщение на основните Ви права като инвеститор в предприятие за колективно инвестиране или фонд за алтернативни инвестиции, управляван от Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU“), за целите на Регламента за трансграничната дистрибуция (Регламент (ЕС) 2019/1156). Това не е изчерпателен списък на всички права и Вашите права ще варират в зависимост от естеството на Вашата инвестиция. Инвеститорите трябва винаги да преглеждат изцяло съответните правни документи („Правни документи на фонда“) за продукта („Фонд“), в който възнамеряват да инвестират, и да се консултират със своите професионални консултанти, за да са наясно с правата си.

Право на участие в разпределенията от Фонда

Инвеститорите имат право на участие в печалбите и нетните активи на Фонда, както е посочено в съответните Правни документи на фонда. Всеки Фонд може да се различава по това дали разпределя, честотата му на разпределяне и по отношение на основата за изчисляване на дяла на инвеститора в разпределенията.

Право на получаване на информация

Инвеститорите може да поискат копия от Правните документи на фонда (включително, ако е приложимо, устави, проспект, документи с ключова информация за инвеститорите, документи с ключова информация, учредителни договори за командитно партньорство и меморандуми за частни емисии), при условие че SIM EU няма задължението да предоставя такива Правни документи на фонда и отчети. Финансовите отчети може да бъдат получени безплатно и при поискване от седалището на SIM EU.

В зависимост от естеството на Фонда съответните уведомления или други съобщения до инвеститорите относно тяхната инвестиция в съответния Фонд могат да бъдат публикувани на уебсайта www.schroders.lu.

Право на присъствие и гласуване на събранията на Фонда

Правото на инвеститора да участва в общо събрание и да упражнява правата си на глас, свързани с неговата инвестиция, се определя, както е посочено в съответните Правни документи на фонда.

Право на обратно изкупуване на участията във Фонда

Инвеститорите във фондове от отворен тип имат право на обратно изкупуване според процеса, определен в съответните Правни документи на фонда. Напомняме на инвеститорите, че при определени обстоятелства правото им на обратно изкупуване – или когато е уместно – прехвърлянето на акции или други участия във Фонда, може да бъде преустановено. Моля, направете справка с Правните документи на фонда за повече подробности.

Право на поверителност на данните

Съгласно приложимото законодателство инвеститорите може да имат права по отношение на своите лични данни. Моля, открийте копието от политиката за поверителност на www.schroders.com/en/privacy-policy, в която се описва как Schroders събира, използва, оповестява, предава и съхранява Вашата информация.

Право на оплакване

Всяко лице, което би искало да получи повече информация за съответния Фонд или желае да подаде жалба относно работата на Фонда, трябва да се свърже със служителя по законосъобразност, Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург.

Моля, направете справка със страницата за обработка на жалби за повече подробности

https://www.schroders.com/bg-bg/bg/profesionalisti-investitori/footer/razglezhdane-na-oplakvaniya/

Право на колективна защита

В рамките на ЕС Директива 2020/1828 относно представителните искове определя правила, за да се гарантира, че механизъм за представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите е наличен във всички държави членки. Моля, имайте предвид, че това остава предмет на прилагане от държавите членки и трябва да влезе в сила от 25 юни 2023 г.

Прекратяване на маркетинговите договорености в рамките на държавите членки на ЕС

SIM EU може да реши да прекрати маркетинговите договорености относно разпределението на своите фондове в ЕС. Това ще бъде предмет на приложимия процес на денотификация.

За връзка с Schroders
Последвайте ни