Клас акции
ISIN: LU0133706993
Ccy: EUR
23/10/2020

down -0.0010 (-0.02%)

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в краткосрочни облигации, деноминирани в евро.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в краткосрочни облигации с кредитен рейтинг, равен на или по-нисък от инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг), деноминирани в евро и издадени от правителства,правителствени агенции и компании в целия свят.
Фондът ще има среден срок на валидност, който няма да надвишава 3 години, а остатъчният срок до падежа на всяка облигация няма да надвишава 5 години. Това означава, че средно оставащият живот на облигациите, държани във фонда, ще бъде по-малко от 3 години, а оставащият живот на всяка облигация ще бъде по-малко от 5 години.
Фондът се фокусира върху облигации, които имат по-малко от пет години, преди да бъдат изплатени. Мениджърът вярва, че тези облигации обикновено предлагат потенциал за по-висока възвръщаемост, отколкото инструментите на паричния пазар, и са склонни да бъдат по-малко рискови от по-дългосрочните облигации.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPaul Grainger, Bob Jolly
James Ringer
Дата на стартиране на фонда17/03/1998
Дата на стартиране на клас акции24/10/2001
БенчмаркCiti European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.15 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133706993
SEDOLB01FCD0
BloombergSCHESA1 LX
CUSIPL8146B514
ReutersLU0133706993.LUF
Valoren1365430

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec