Клас акции
ISIN: LU0133706993
Ccy: EUR
15/01/2021

up 0.0002 (0.00%)

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Morningstar: Morningstar rating: 1 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в краткосрочни облигации, деноминирани в евро.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в краткосрочни облигации с кредитен рейтинг, равен на или по-нисък от инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг), деноминирани в евро и издадени от правителства,правителствени агенции и компании в целия свят.
Фондът ще има среден срок на валидност, който няма да надвишава 3 години, а остатъчният срок до падежа на всяка облигация няма да надвишава 5 години. Това означава, че средно оставащият живот на облигациите, държани във фонда, ще бъде по-малко от 3 години, а оставащият живот на всяка облигация ще бъде по-малко от 5 години.
Фондът се фокусира върху облигации, които имат по-малко от пет години, преди да бъдат изплатени. Мениджърът вярва, че тези облигации обикновено предлагат потенциал за по-висока възвръщаемост, отколкото инструментите на паричния пазар, и са склонни да бъдат по-малко рискови от по-дългосрочните облигации.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/09/2020 )

Дневно представяне % ( 15/01/2021 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc
За месеца към днешна дата -0.08
1 месец -0.22
3 месеца -0.22
6 месеца 0.11
1 year -0.34
3 години -1.76
5 години -3.00

Месечно представяне % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
1 месец 0.00
3 месеца 0.25
6 месеца 1.76
За годината към днешна дата -0.26
1 year -0.83
3 години -1.99
5 години -2.91

Представяне на годишна база % ( 30/09/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
2 year -0.19
3 години -0.67
4 години -0.71
5 години -0.59
Since launch 1.56 2.32

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
1 year 0.13
2 year -1.59
3 години -0.79
4 години -0.43
5 години -0.15

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
2020 -2.28
2019 -0.95
2018 -0.60
2017 -0.84
2016 -0.44

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPaul Grainger, Bob Jolly
James Ringer
Дата на стартиране на фонда17/03/1998
Дата на стартиране на клас акции24/10/2001
БенчмаркCiti European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.15 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133706993
SEDOLB01FCD0
BloombergSCHESA1 LX
CUSIPL8146B514
ReutersLU0133706993.LUF
Valoren1365430

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 1 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec