Perspective

Initiatief tot duurzame verandering: wat beleggers van bedrijven verwachten


Het belangrijkste duurzaamheidsaspect waar bedrijven volgens beleggers aan moeten werken, is hun bredere maatschappelijke impact, zo blijkt uit de Global Investor Study 2020 van Schroders.

In deze jaarlijkse1, toonaangevende enquête, werden meer dan 23.000 beleggers uit 32 locaties in alle delen van de wereld gevraagd naar hun opvattingen over duurzaam beleggen.

Uit de resultaten blijkt dat 70% de maatschappelijke impact het allerbelangrijkste vindt. Dit wordt op de voet gevolgd door milieukwesties (67%) en de behandeling van personeel (66%).

Een "nieuwe maatschappelijk contract": het gedrag dat beleggers het belangrijkste vinden

Dit jaar zullen de deelnemers hoogst waarschijnlijk vooral aan de gevolgen van Covid-19 en de beperkingen voor hun lokale gemeenschap hebben gedacht.

In de maanden nadat de Wereldgezondheidsorganisatie Covid-19 tot pandemie had verklaard, werd alom erkend dat een duurzaam herstel noodzakelijk is.

Dit besef heeft geleid tot een steeds dringender oproep aan overheden en bedrijven om een "nieuw maatschappelijk contract" te sluiten, iets waar ook de CEO van Schroders voor heeft gepleit. Dit viel samen met het 20-jarig bestaan van de United Nations Global Compact, een wereldwijd  initiatief van het bedrijfsleven om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Interessant is dat mensen verwachten dat het gedrag die zij vanuit duurzaamheidsoogpunt het belangrijkste vinden, ook het meeste invloed heeft op het rendement.

04_GIS_2_sustainability_nl.png

[1] De enquête vond plaats tussen 30 april en 15 juni 2020.

Wie is volgens de respondenten verantwoordelijk voor het beperken van de klimaatverandering?

Je kunt je afvragen wat Covid-19 ons kan leren over de aanpak van de klimaatverandering.

Volgens het klimaat-dashboard van Schroders zal de temperatuur bij het huidige veranderingstempo met 3,9°C ten opzichte van het pre-industriële niveau stijgen: bijna twee keer zoveel als in het akkoord van Parijs is afgesproken.

 

Op de vraag wie verantwoordelijk is voor de beperking van de klimaatverandering in het algemeen, antwoordde bijna de helft (46%) dat vermogensbeheerders en grote aandeelhouders een rol spelen.

69% vond dat nationale overheden en toezichthouders verantwoordelijk zijn, terwijl meer dan de helft (59%) zegt dat zij ook als individu verantwoordelijkheid dragen.

Ongeveer 61% houdt bedrijven zelf verantwoordelijk – bijna evenveel als de twee derde die overheden en intergouvernementele organisaties aanwijst.

Hannah Simons, Head of Sustainability Strategy bij Schroders: "De antwoorden maken duidelijk dat verschillende groepen hierin een taak hebben. Dit onderstreept de noodzaak van engagement en samenwerking. Gezamenlijk actie is geboden."

05_GIS_2_sustainability_nl.png

Wat moeten vermogensbeheerders doen met bedrijven die betrokken zijn bij fossiele brandstoffen?

Hoewel minder dan de helft vindt dat vermogensbeheerders verantwoordelijk zijn voor beperking van de klimaatverandering, vindt 58% dat ze kapitaal uit de fossiele-brandstofsector zouden moeten terugtrekken.

Iets meer dan een derde (36%) zei dat beheerders beleggingen uit bedrijven in de fossiele-brandstofsector moeten terugtrekken om hun groeivermogen te beperken. Ruim een kwart (27%) zei echter dan beheerders juist belegd moeten blijven om verandering op gang te brengen, en 14% vond dat ze belegd moesten blijven zolang het rendabel is.

De overige 22% was van mening dat vermogensbeheerders kapitaal uit deze bedrijven zouden moeten terugtrekken om ethische redenen

06_GIS_2_sustainability_nl.png

Deze resultaten wijzen erop dat mensen de beleggingssector niet expliciet de schuld geven van de CO2-uitstoot, maar wel vinden dat deze meer moet doen om de emissie te verminderen.

Deze uiteenlopende opvattingen over de fossiele sector onderstrepen dat het begrip "verantwoorde en duurzame beleggingsbeslissingen" op verschillende manieren kan worden ingevuld.

Hannah Simons zegt hierover: "Duurzaam beleggen betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Het is daarom belangrijk dat mensen inzicht hebben in de duurzaamheidsprestaties van hun beleggingen, zodat ze zeker weten dat hun portefeuille aansluit bij hun eigen waarden.

Omdat Schroders niet alleen naar rendement voor beleggers, maar ook naar betere uitkomsten voor de hele samenleving streeft, is het cruciaal dat we de voortgang kunnen meten en volgen. In onze modellen en analyses wordt een financiële waarde toegekend aan de impact die bedrijven op de samenleving hebben, en die blijkt steeds vaker negatief te zijn – met andere woorden: het kost geld.

Bij Schroders zetten we ons in om duurzaamheid te integreren in alles wat we doen. Het is duidelijk dat de financiële sector een belangrijke rol te spelen heeft in de aanpak van de klimaatverandering, en dat vereist naar onze mening een toekomstgerichte, actieve benadering."

In opdracht van Schroders voerde Raconteur tussen 30 april en 15 juni 2020 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 23.450 mensen uit 32 locaties in alle delen van de wereld. "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die van plan zijn om in de komende 12 maanden ten minste EUR 10.000 (of het equivalent daarvan) te beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun portefeuille hebben aangebracht.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.