Markets

Hoe beleg je in de wereldwijde energietransitie?

Een energietransitie is een structurele langetermijntransformatie van de manier waarop energie wordt geproduceerd, gedistribueerd en gebruikt. Deze is het gevolg van nieuwe technologieën, financiële voordelen en veranderende maatschappelijke trends.

In de negentiende eeuw bijvoorbeeld werd energie opgewekt door hout te verbranden; vervolgens leidde de overstap naar steenkool tot ingrijpende veranderingen in het vooroorlogse industriële tijdperk. Deze nieuwe methode van energieopwekking versnelde de doorbraak van het spoor en gaf de aanzet tot een golf van economische ontwikkeling.

De volgende verschuiving kwam aan het begin van de twintigste eeuw op gang met de ontdekking van aardolie. Deze transitie had niet alleen gevolgen voor het energiesysteem, maar ook voor de opkomst van de auto met alle gevolgen van dien voor het dagelijks leven.

En nu staan we aan het begin van de derde energietransitie, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen. Deze zal extra vaart krijgen als overheden, consumenten en investeerders beseffen dat de overstap naar duurzamere energie niet alleen noodzakelijk is om de klimaatverandering te bestrijden, maar ook financieel verstandig is.

Om deze transitie tot stand te brengen zullen forse investeringen nodig zijn. Geschat wordt dat er tot 2050 USD 120 biljoen zal moeten worden geïnvesteerd. De hele waardeketen voor de opwekking, opslag, distributie en het gebruik van energie moet radicaal op de schop.

Hierdoor zullen unieke beleggingskansen in allerlei bedrijfstakken en sectoren ontstaan, maar met de traditionele beleggingsbenaderingen voor aandelen zal niet mogelijk zijn hier de vruchten van te plukken.

Hieronder kunt u het volledige rapport als PDF downloaden.

 

download_button.JPG

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.