Hoe kunnen we de planeet helpen door te beleggen?


Er lijken oneindig veel manieren te zijn waarop de activiteiten van bedrijven of landen de planeet schade kunnen toebrengen. Maar kunnen onze beleggingen ook een positief verschil maken? Kunnen ze helpen om niet alleen schade te voorkomen, maar ook uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te pakken?

Volgens de experts van Schroders zijn er verschillende manieren waarop beleggingen positief kunnen bijdragen aan de bescherming en verbetering van het milieu. Ze vertellen er graag over.

Schadelijk effecten op het milieu vermijden

Traditioneel wordt de waarde van beleggingen op twee dimensies beoordeeld: risico en rendement. Beleggen in onze veranderende wereld betekent echter dat we een derde dimensie moeten meewegen: impact.

Volgens Kate Rogers, Head of Sustainability van de afdeling Wealth Management waartoe ook Cazenove Capital behoort, werkt de impact die bedrijven op de planeet maken "steeds vaker door in hun winst, als gevolg van bijvoorbeeld CO2-heffingen, regelgeving of gewoon de keuzes van de consument.

Daarom zal het risicogewogen rendement van duurzamere portefeuilles op termijn waarschijnlijk even hoog of zelfs beter zijn."

Maar de traditionele ESG-analyse (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) is niet zwart-wit, dus er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Als voorbeeld noemt ze de mijnbouw: "Die kan zeer schadelijk zijn voor het milieu, maar metalen zijn onmisbaar voor de vergroening."

En ze besluit: "Beleggers beseffen dat bedrijven de planeet niet ongestraft kunnen uitputten. Ze zullen de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van hogere kosten of reputatieschade.

We moeten waarde toekennen aan de natuur, een standaardmethode overeenkomen om de impact van bedrijven op de biodiversiteit te meten en te rapporteren en een wereldwijde doelstelling formuleren om deze te beschermen en herstellen."

Beleggingen die het milieu ten goede komen of actief bijdragen aan oplossingen

Het is duidelijk dat beleggers hun focus de laatste jaren verlegd hebben. Waar ze eerst eenvoudig bepaalde sectoren of producten op grond van hun waarden vermeden, zoeken fondsbeheerders nu actief naar verantwoord en duurzaam beheerde beleggingen.

De negatieve screening van "sin stocks" zoals alcohol of tabak voldoet niet meer.

Sinds de opkomst van thematisch beleggen willen ook steeds meer fondsen bijdragen aan de oplossing van specifieke problemen, zoals klimaatverandering of waterschaarste.

Vaak gebruiken ze de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als richtsnoer. "De SDG's bieden ons, beleggers, een kader dat ons helpt ons kapitaal zodanig in te zetten dat het bijdraagt aan deze ontwikkelingsdoelen," zegt Andrew Howard, Global Head of Sustainable Investment bij Schroders.

Een fundamenteel aspect voor impactbeleggers is de maatschappelijke of ecologische bijdrage van de bedrijven in hun portefeuille.
"De beleggingen moeten een gerichte en aantoonbare impact hebben en tegelijkertijd financieel rendement opleveren", legt Lyn Tomlinson, Head of Impact and Philanthropy van Cazenove Capital uit.

Maria Teresa Zappia, Chief Impact and Blended Finance Officer en adjunct CEO van Schroders-dochter BlueOrchard, formuleert het zo: "Impactbeleggen is een groeiende beleggingscategorie, die potentieel ontsluit om de lastigste milieuvraagstukken waar de wereld mee kampt, op te lossen."

Jonathan Fletcher, fondsbeheerder en Head of EM Sustainability, ziet op de opkomende markten "volop kansen om te beleggen in bedrijven die een positieve impact op het milieu kunnen hebben en tegelijkertijd uitzicht bieden op een sterke en stabiele vraaggroei."

De impact van onze beleggingen meten

Om inzicht te krijgen in de impact van onze beleggingen, gebruiken we ons bekroonde SustainEx-model. Hiermee berekenen we hoeveel het bedrijven zou kosten als er een prijskaartje aan hun negatieve impact zou hangen, of hoeveel meer winst ze zouden maken als hun positieve impact financieel zou worden beloond.

Volgens Andrew Howard stelt dit krachtige instrument "fondsbeheerders en analisten in staat de impact van hun beleggingen te meten en te sturen, terwijl het onze klanten helpt te beleggen op een manier die aansluit bij hun prioriteiten."

Uit een analyse die het Duurzaamheidsteam met Sustainex uitvoerde, blijkt dat de 4,9 biljoen USD winst die beursgenoteerde bedrijven genereren, met 41% zou dalen naar 2,9 biljoen USD als alle geconstateerde sociale en milieu-impact in geld zou worden uitgedrukt. Een derde van de bedrijven zou verlies lijden.

De milieu-impact van de onderzochte bedrijven werd beoordeeld op in totaal 40 criteria, waarbij vermeden uitstoot (emissiereductie als gevolg van het gebruik van hun product) als voordeel werden aangemerkt en emissies, kunstmestgebruik en watergebruik als kosten.

Ook staatsobligaties worden ook op zo'n uitgebreide lijst beoordeeld, waarbij schone energie als voordeel en CO2-emissie en biodiversiteitsverlies als kosten worden aangemerkt.

Actief beheer voor een beter milieu

Als duurzaamheidsleider zet Schroders een extra stap met de invoering van dialoog-doelstellingen voor fondsbeheerders en analisten. Deze gelden voor zowel aandelen- als obligatieteams en worden onderdeel van de persoonlijke prestatiedoelen van zowel fondsbeheerders als analisten.

"De dialoog, ook wel engagement genoemd, is een van de belangrijkste instrumenten om invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin we beleggen," zegt Andrew Howard.

Volgens Kimberley Lewis, Head of Active Ownership, is Schroders als wereldwijd actieve vermogensbeheerder "in staat het gedrag van bedrijven te beïnvloeden door een constructieve en betrokken dialoog met de bedrijven waarin we beleggen.

Door managementteams te stimuleren tot verandering kunnen we de langetermijnwaarde van deze activa en daarmee de resultaten voor onze klanten versterken, en tegelijkertijd de overgang naar een eerlijke en duurzame wereldeconomie versnellen. In onze Engagement Blueprint wordt omschreven wat actief aandeelhouderschap bij Schroders betekent, hoe we in gesprek gaan met bedrijven waarin we beleggen en wat onze klanten van ons kunnen verwachten."

Klimaatverandering, natuurlijk kapitaal en biodiversiteit zijn aangewezen als de kernthema's voor de actieve dialoog.

Private markten en de planeet

Schroders' streven naar een positieve impact op het milieu gaat verder dan de traditionele beleggingscategorieën.

Het gaat bijvoorbeeld ook om vastgoed, dat volgens het Internationaal Energie Agentschap verantwoordelijk is voor 40% van de mondiale CO2-uitstoot. Vorig jaar publiceerde Schroder Real Estate zijn routekaart om in 2050 over zijn volledige portefeuille – van winkelcentra tot hotels en woningen – koolstofneutraal te zijn.

Mark Callender, Hoofd Vastgoedonderzoek, legt uit: "Een voordeel van privaat vastgoed is dat investeerders zeggenschap hebben over hun gebouwen. Zo hebben wij beloofd dat we in al onze gebouwen groene stroom zullen gebruiken."

Charlotte Jacques, Hoofd Duurzaamheid en Impactbeleggen van Schroder Real Estate: "Onze activiteiten bestrijken de hele levensduur van een gebouw. Door middel van actief beheer proberen we de duurzaamheidskenmerken van onze beleggingen te verbeteren. We zijn al ruim vijf jaar bezig om het energieverbruik en de broeikasgasemissie van onze verhuurde panden te verlagen."

Volgens Nils Rode, Chief Investment Officer bij Schroders Capital, verstrekken private bedrijven weliswaar veel minder informatie, maar krijgen private equity beleggers dankzij de grondige en langdurige due diligence die ze kunnen uitvoeren, echt diepgaand inzicht in het milieugedrag van bedrijven. Hij zegt: "Dankzij deze vérgaande betrokkenheid kan private equity een behoorlijk actieve rol spelen in de beheersing van ESG-risico's."

 

Wat doet Schroders voor de planeet?

Schroders was mede-oprichter van het Net Zero Asset Managers Initiative in 2020. Als "founding signatory" van dit initiatief willen wij in 2050 of eerder een netto-nul uitstoot voor al onze beheerde activa bereiken. We hebben ons verbonden om in 2025 wereldwijd volledig met hernieuwbare energie te werken.

Schroders beseft dat zijn internationale beleggingsklanten steeds meer belang aan koolstofneutraliteit hechten, wat blijkt uit initiatieven zoals de Net-Zero Asset Owner Alliance van de Verenigde Naties, die circa 10,4 biljoen USD beheerd vermogen vertegenwoordigt.

Meer informatie over de klimaatbeloften van Schroders is te vinden in het Actieplan voor de klimaattransitie dat we vorig jaar hebben gepubliceerd. In de Engagement Blueprint van het Duurzaamheidsteam zijn ook nieuwe standaards voor actief aandeelhouderschap en engagement-doelstellingen voor de beheerders en analisten van aandelen- en obligatiefondsen vastgelegd.

Schroders is lid van het Global Impact Investing Network (GIIN), een toonaangevende non-profit organisatie die tot doel heeft impactbeleggen te promoten en effectiever te maken. Tot de 350 leden uit alle delen van de wereld behoort ook impact-pionier BlueOrchard, onderdeel van de Schroders-groep, dat al sinds 2001 blijvende positieve impact voor gemeenschappen en het milieu genereert, naast een aantrekkelijk rendement voor de beleggers.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.