In focus

Welke lockdown-gewoonten kunnen blijvend worden?


“Voorspellen is heel moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.” Dit citaat, dat wordt toegeschreven aan Nobelprijswinnaar Niels Bohr, is een goede waarschuwing voor iedereen die voorspellingen doet, en op dit moment zeker voor beleggers.

De beurzen zullen voorlopig de speelbal van het dagelijkse nieuws over de pandemie blijven. Om de komende jaren succesvol te beleggen in consumentenaandelen, moeten beleggers echter een visie over de bestedingspatronen na de pandemie ontwikkelen, op basis van een duidelijk raamwerk.

Bij levensstijlveranderingen die blijvend zijn, kan het lonend zijn de trends van het afgelopen jaar door te trekken. Aan de andere kant kan inspelen op een ‘terugkeer naar het historisch gemiddelde’ de beste beleggingsaanpak zijn bij bedrijven die weer kunnen opveren als de beperkingen versoepeld worden en bepaalde oude gewoonten terugkeren.

En uiteraard is het cruciaal aandelen te mijden waarvan de markt ten onrechte aanneemt dat hun hoge vlucht tijdens de lockdown tot in de verre toekomst zal doorgaan. Enkele overwegingen kunnen de belegger helpen op koers te blijven tijdens de waarschijnlijk forse schommelingen in de COVID-vooruitzichten en op de aandelenmarkten in de komende paar maanden.

Er komt waarschijnlijk geen duidelijk einde aan de pandemie

De markten reageerden enthousiast op de berichten over de effectiviteit van het Pfizer/BioNTech vaccin die in november 2020 naar buiten kwamen. Vooral sectoren en bedrijven die sterk onder de lockdowns hadden geleden, deden het goed. Olie steeg in één dag 8,5%, en concertpromotors maar liefst 24%. Luchtvaartmaatschappijen overal ter wereld begonnen aan een tweedaagse rally van 15%.

Het nieuws over Pfizer/BioNTech, gevolgd door dat over andere vaccins, opende het vooruitzicht op een uitweg uit de coronacrisis. Inmiddels is echter duidelijk dat er geen definitief einde aan de pandemie zal komen, geen exact moment waarop de pandemie overwonnen is en we terug kunnen naar het oude normaal.

Nieuwe varianten die de werkzaamheid van vaccins verlagen, zijn het duidelijkste obstakel, maar ook de logistiekpuzzel rond de vaccinatie en de duur van de immuunrespons (die uiteraard nog onbekend is) zijn een bron van onzekerheid.

Ook is het moeilijk voorstelbaar dat het reisverkeer tussen landen die de pandemie streng onderdrukt hebben (China, Australië enz.) en landen die op weg zijn naar groepsimmuniteit snel hervat wordt.

We moeten dus uitgaan van een scenario waarin de beperkingen geleidelijk losgelaten worden, met af en toe een terugval en grote verschillen tussen landen.

Koersbewegingen op korte termijn kunnen misleidend zijn

Het bestedingspatroon van de consument in reactie op de veranderende omstandigheden kan behoorlijk grillig zijn. Om te beginnen komt er waarschijnlijk een aanzienlijke inhaalvraag naar allerlei soorten ervaringen op gang zodra de maatregelen worden versoepeld.

In landen waar vaccinatiecampagnes het gezondheidsrisico hebben verminderd, zal de vraag naar reizen in de zomer van 2021 vermoedelijk sterk stijgen. Daar staat echter tegenover dat de capaciteit sterk gekrompen is, en dat kan tot forse prijsstijgingen voor vluchten en hotelkamers leiden.

En als mensen weer meer vrijheid krijgen om elkaar te ontmoeten, zal ook de horeca en alles wat daarmee samenhangt (deelauto’s, alcoholische dranken) het waarschijnlijk goed doen.

Hogere uitgaven aan ervaringen kunnen echter ten koste van andere sectoren gaan, en daarom kunnen de zomermaanden een vertekend beeld geven van de uiteindelijke bestedingspatronen na de pandemie. Gezien de enorme hoeveelheid spaargeld in landen als de VS zal er over de hele linie meer geld gaan rollen, maar op korte termijn kunnen de trends misleidend zijn.

De markt zal op deze ontwikkelingen positief en negatief reageren. Om de komende maanden op koers te blijven is het daarom belangrijk dat beleggers een duidelijke visie hebben op welke kant de bestedingspatronen op lange termijn opgaan.

Kennis van de factoren die van invloed zijn op de gewoontevorming

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het 254 dagen kan kosten om een gewoonte aan te leren (How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. European Journal of Social Psychology. Oktober 2010). Aangezien de meeste mensen inmiddels al zeker zo lang met de coronabeperkingen leven, zou je kunnen concluderen dat hun nieuwe routines blijvend zijn.

Om gewoonten te kweken is echter meer nodig dan alleen langdurige herhaling. Psychologen en gedragsexperts wijzen in dit verband op de ‘gewoontecirkel’, die drie onderdelen heeft: de ‘contextuele prikkel’, het gedrag zelf en de beloning (Healthy through habit: Interventions for initiating & maintaining health behavior change. Behavioral Science & Policy).

Naarmate de COVID-situatie normaliseert, wordt deze cirkel doorbroken: sommige contextuele prikkels van de pandemie (thuisonderwijs b.v.) vallen weg. En, wat voor de mens heel belangrijk is, de beloning is misschien weer gemakkelijk te verkrijgen via het gedrag van vóór de pandemie.

Er is veel geschreven over het feit dat de pandemie bestaande trends heeft versneld: vooral op het vlak van digitalisering, zoals online winkelen, video-vergaderen en online spellen. Andere opmerkelijke veranderingen zijn de toegenomen belangstelling voor gezondheid en welzijn, vers koken en investeren in het eigen huis.

Volgens het hierboven beschreven model maken veranderingen die een beloning opleveren die na opheffing van de beperkingen lastiger bereikbaar is, het meeste kans om te blijven ‘plakken’. In het onderstaande schema is samengevat wat dit volgens ons betekent voor enkele belangrijke trends.

600622_SC_Sticky-Habits-Web-Chart_770px.png

Als beleggers goed kunnen inschatten welke kant de bestedingspatronen na de pandemie opgaan, kunnen ze in hun prognoses voor bedrijven die van deze trends zullen profiteren, ‘positieve groeiverschillen’ inbouwen. Ook kunnen ze bedrijven mijden waar de markt kortstondige veranderingen ten onrechte aanziet voor blijvende.

Het zijn die positieve groeiverschillen die outperformance mogelijk maken. Als een bedrijf betere resultaten behaalt dan de consensus verwacht en de markt heeft ingeprijsd, dan zal de koers van dat aandeel waarschijnlijk bovengemiddeld stijgen.

Veranderingen in het ondernemingsmodel kunnen ingrijpende gevolgen voor beleggingen hebben

De impact van deze trends op de omzet is duidelijk. De grootste winst is echter te behalen door bedrijven te vinden die erin geslaagd zijn hun ondernemingsmodel aan te passen, met een potentieel blijvend positief effect op hun winstgevendheid en rendement.

Een goed voorbeeld is de sector sneakers en sportkleding. In het verleden verkochten de grote merken hun producten in fysieke winkels.

Deze traditionele winkels pakten een flink deel van de winst maar slaagden er, op enkele uitzonderingen na, niet in zo veel mogelijk inkomsten uit het product te halen.

De sportmerken waren al jaren bezig eigen winkels en online winkels te bouwen en uitgebreide ‘app-ecosystemen’ te ontwikkelen om klanten uit de traditionele winkel te lokken. Hoewel ze hiermee een flink eind gevorderd waren, was het ook een kostbare operatie die hun winstgevendheid afremde.

Door Covid-19 hebben veel klanten nu zelf de weg naar de websites en apps van de merken gevonden. Omdat dit waarschijnlijk een blijvende verschuiving is, voorzien we een flinke stijging van hun winsten en rendementen.

De verkoop van hardloop- en sportartikelen kan in 2021 afzwakken ten opzichte van 2020. Dit is echter minder relevant dan de verandering in de manier waarop deze bedrijven hun producten nu verkopen, ofwel in hun ondernemingsmodel.

In de levensmiddelensector daarentegen bezorgt de opmars van het online boodschappen doen de traditionele supermarkten hoofdpijn. Voor hen is er geen beter ondernemingsmodel dan klanten die met de auto naar de winkel komen, zelf producten pakken, ze op de lopende band bij de kassa zetten (of liever nog, de zelfscanner gebruiken), in hun tas doen en naar huis rijden.

Elke verandering in dit model betekent meer werk en meer kosten in een bedrijfstak waar de winstgevendheid al onder druk staat. Dat is een belangrijke reden waarom deze bedrijven vóór de pandemie niet stonden te springen om online winkelen grootschalig beschikbaar te maken.

Helaas voor hen is het onmogelijk om het tij te keren. Er blijven natuurlijk altijd klanten die liever zelf hun producten uitkiezen (vooral verse), maar het gemak van online boodschappen doen zal voor de meesten een aantrekkelijker beloning blijken.

Levensmiddelenbedrijven proberen nu het orderverzamelproces zo veel mogelijk te automatiseren, maar dit vereist investeringen en kost tijd. Ook proberen ze de leveringskosten te drukken door ‘click and collect’-systemen te stimuleren, maar daar zullen niet veel consumenten voor kiezen.

De economische wetten veronderstellen dat de zittende bedrijven hun prijzen uiteindelijk genoeg kunnen opschroeven om een redelijk rendement op e-commerce te behalen, maar zover is het nog lang niet en tot die tijd zal hun winstgevendheid onder druk staan.

Beleggers moeten een raamwerk ontwikkelen om te beoordelen hoe permanent de levensstijlveranderingen die tijdens de pandemie zijn ontstaan, zullen zijn. Door vervolgens het langetermijneffect ervan op de onderliggende cijfers van een bedrijf te analyseren, kunnen ze positieve groeiverschilen op het spoor komen en op basis daarvan goede beleggingen doen.

De komende tijd moeten we rekening houden met volatiliteit en misleidende, kortdurende koersbewegingen. Die zullen echter extra kansen scheppen voor beleggers met een duidelijke visie om de juiste bedrijven tegen aantrekkelijke prijzen te kopen, in de wetenschap dat die zullen profiteren van de blijvende veranderingen in de bestedingspatronen.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.