Inwestowanie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju wszyscy jesteśmy interesariuszami

Buduj odporność

Wierzymy, że zrównoważone aktywa to bardziej odporne inwestycje w dłuższym terminie

Zrozum potencjał

Kluczem do określenia potencjału inwestycyjnego aktywów jest zrozumienie ich wpływu na planetę i jej mieszkańców

Dostęp do autorskich narzędzi

Opracowaliśmy zestaw autorskich narzędzi, które mierzą wpływ w całym spektrum ESG.

Ryzyka związane z patrzeniem tylko na ryzyko i stopę zwrotu

Marże zysku. Potencjał wzrostu. Kapitalizacja rynkowa. Istnieje wiele sposobów oceny wartości firmy. Ale firmy nie funkcjonują w próżni. Sposób, w jaki działają, ma realne konsekwencje - negatywne oraz pozytywne. Jeśli nie weźmiesz tego pod uwagę, nie uzyskasz pełnego obrazu.

Podejmowanie ryzyka i osiąganie stopy zwrotu. To tradycyjny punkt widzenia, przez który ocenia się inwestycje. Jednak oprócz nich wierzymy w potrzebę oceny trzeciego wymiaru: wpływu.

Wniosek jest taki, że ESG wpływa na wyniki finansowe

Dlatego budując portfele, bierzemy pod uwagę szeroki wachlarz czynników ESG oraz wpływ, jaki dana firma, rząd czy aktywa wywierają na ludzi i planetę. Ich zignorowanie może oznaczać przegapienie ryzyka i szans, jakie stoją przed naszymi inwestycjami. Czynniki te mogą przekładać się na koszty finansowe, takie jak podatek węglowy, aktywa osierocone czy nawet kary za złe zarządzanie. Trendy konsumenckie również przesuwają się w kierunku zrównoważonych praktyk, dlatego ważne jest, aby firmy przygotowały swoje modele biznesowe na tę zmianę popytu.

Dla nas zrównoważony rozwój to nie tylko podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych - to także ciągłe dążenie do postępu. Nasz etos aktywnego zaangażowania oznacza, że angażujemy się w spółki i aktywa, w które inwestujemy, wykorzystując nasz wpływ, aby zachęcić je do stosowania bardziej zrównoważonych praktyk w celu zwiększenia ich długoterminowej wartości.

Poruszanie się po naszej ofercie produktów związanych ze zrównoważonym rozwojem i kwestią wpływu

Wybór możliwości inwestycyjnych w zmieniającym się świecie

Nasza podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju

Doświadczenie w zakresie zrównoważonego inwestowania budowaliśmy przez ostatnie 20 lat, rozwijając nasze tematyczne badania nad zrównoważonym rozwojem oraz zestaw autorskich narzędzi. Nasze badania i narzędzia zapewniają analizy, które pomagają naszym inwestorom zrozumieć różne ryzyka i możliwości związane ze zrównoważonym rozwojem, które występują w ich portfelach.
Wspieramy firmy w przechodzeniu na bardziej zrównoważone modele biznesowe poprzez zaangażowanie i głosowanie, wykorzystując nasz głos do wpływania na zachowania i pociągania firm do odpowiedzialności.
Jako członek-założyciel inicjatywy Net Zero Asset Managers podejmujemy działania mające na celu osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. w ramach inwestycji, którymi zarządzamy i naszej własnej działalności. Nasze cele dekarbonizacji zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science-Based Target. Nasz Plan Działań na rzecz Transformacji Klimatycznej (ang. Climate Transition Action Plan) określa naszą strategię ich osiągnięcia.
Jako firma pełnimy również rolę odpowiedzialnego przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Chcemy przyczyniać się do tworzenia bardziej równego i integracyjnego społeczeństwa poprzez darowizny, wolontariat i wspólne działania. Obejmują one wspieranie żyjących w gorszych warunkach dzieci z USA i zajmowanie się nierównościami w Londynie.

„Wierzymy, że zrównoważone przedsiębiorstwa nie tylko wywierają pozytywny wpływ, ale ich modele biznesowe są bardziej odporne w długim terminie. Zrównoważone inwestowanie może zatem przynieść korzyści wszystkim interesariuszom, nie tylko udziałowcom"

Odpowiedzialne zarządzanie aktywami

Uzyskaj dostęp do naszych zasad zrównoważonego inwestowania, informacji ujawnianych na mocy przepisów prawa, sprawozdań z głosowań i oświadczeń.

Nasz Plan dla Natury

Wykorzystanie mocy inwestycji do przyspieszenia pozytywnej dla natury przyszłości.

Aktywne zaangażowanie

Poprzez zaangażowane współdziałanie z zespołami zarządzającymi spółkami, aktywna własność jest kluczowym elementem wartości, jaką wnosimy na rzecz naszych klientów.

Zrównoważony rozwój w firmie Schroders

Nasza korporacyjna strategia zrównoważonego rozwoju jest częścią naszej działalności i ma na celu przyspieszenie poprawy sytuacji w zakresie równości oraz ochrony zasobów naszej planety.

Zestaw narzędzi dla doradców

MiFID II i preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju