Poruszanie się po naszej ofercie produktów związanych ze zrównoważonym rozwojem i kwestią wpływu

Wybór możliwości inwestycyjnych w zmieniającym się świecie

W Schroders integrujemy czynniki ESG do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach zarządzanych przez nas aktywów, ponieważ uważamy, że ma to fundamentalne znaczenie dla naszego celu, jakim jest zapewnienie atrakcyjnych długoterminowych stóp zwrotu dla naszych klientów.* Dysponujemy także strategiami inwestycyjnymi, które wykraczają poza integrację. Oferta Schroders w zakresie zrównoważonego rozwoju i wywierania wpływu obejmuje zarówno aktywa notowane na giełdzie, jak i niepubliczne, oraz zapewnia różnorodne sposoby inwestowania w zmieniającym się świecie.

Jeśli chodzi o inwestycje o zrównoważonej charakterystyce i inwestowanie uwzględniające kwestię wpływu, to zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci mogą mieć odmienne cele. Niektórzy mogą oczekiwać podstawowej alokacji portfela, która przestrzega jasnych kryteriów zrównoważonego rozwoju, podczas gdy inni mogą chcieć lokować środki w ramach konkretnych tematów inwestycyjnych, takich jak transformacja energetyczna, innowacje w opiece zdrowotnej lub dekarbonizacja. Niektórzy mogą chcieć, aby ich inwestycje miały konkretny i wymierny wpływ na rzeczywistość.

Opracowaliśmy nasze Globalne Ramy Produktów Zrównoważonego Rozwoju i Wywierania Wpływu jako przewodnik dla naszych klientów, przy wyborze strategii zarządzanych przez Schroders, w celu osiągnięcia przez nich konkretnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Strategie te są dostępne w następujących szerokich kategoriach:

Uwzględniające kryteria zrównoważonego rozwoju

Poszukiwanie aspektów zrównoważonego rozwoju na poziomie portfela: Nasze strategie uwzględniające kryteria zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Tilt) dążą do osiągnięcia zysków finansowych poprzez konstrukcję portfela o ogólnie bardziej zrównoważonym profilu. Oczekuje się, że portfele te będą generalnie utrzymywać silniejsze profile zrównoważonego rozwoju niż ich benchmark, zgodnie z opracowanymi wewnętrznie miarami. Mogą one również zawierać wyłączenia inwestycyjne poprzez odniesienie do sektorów lub rodzajów emitentów.

Oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju

Poszukiwanie aspektów zrównoważonego rozwoju na poziomie portfela: Nasze strategie oparte na kryteriach zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Driven) dążą do osiągnięcia zysków finansowych poprzez inwestycje, w których zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem kryteriów inwestycyjnych. Oprócz utrzymywania portfeli o silniejszych profilach zrównoważonego rozwoju niż ich benchmarki, mogą one również stosować dodatkowe kryteria zrównoważonego rozwoju, odzwierciedlające cele każdej strategii. Obejmują one inwestycje w firmy dostarczające towary i usługi, które pomagają w rozwiązywaniu problemów społecznych lub środowiskowych, firmy stosujące wymagające praktyki biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju lub te, które są na coraz lepszej ścieżce zrównoważonego rozwoju. Atrybuty zrównoważonego rozwoju jednej inwestycji mogą różnić się od innych.

Tematyczne fundusze zrównoważonego rozwoju

Budowa portfela z koncentracją na tematach inwestycyjnych w ramach zrównoważonego rozwoju: Nasze tematyczne strategie zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Thematic) dążą do osiągnięcia zysków finansowych poprzez identyfikację tych możliwości, w przypadku których wierzymy, że zmiany strukturalne, takie jak zmiany klimatu, tworzą potencjał dla nowych źródeł wzrostu. W ramach tych strategii, oprócz utrzymywania portfeli o silniejszych profilach zrównoważonego rozwoju niż ich benchmarki, mogą być dokonywane inwestycje w spółki, które są motorem postępu w określonych dziedzinach zrównoważonego rozwoju lub które mogą skorzystać z tego wzrostu.

Oparte na kryteriach wywierania wpływu

Dążenie do wymiernej zmiany: Nasze strategie oparte na kryteriach wywierania wpływu (ang. Impact Driven) mają na celu przyczynienie się do osiągnięcia wymiernych, pozytywnych celów w zakresie wpływu na społeczeństwo lub środowisko naturalne obok osiągania zysków finansowych. Strategie te podlegają ściśle wyselekcjonowanym kryteriom inwestycyjnym, na przykład poprzez wykorzystywanie autorskiej karty scoringowej dotyczącej oddziaływania. Nasze podejście inwestycyjne w przypadku tych strategii jest zasadniczo zgodne z Zasadami Operacyjnymi w ramach Zarządzania Wpływem.**

*W przypadku niektórych podmiotów nabytych od 2020 r. nie włączyliśmy jeszcze czynników ESG do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyłączona została niewielka część naszej działalności, w przypadku której integracja ESG nie jest możliwa do zrealizowania lub nie jest to możliwie na obecnym etapie, na przykład pasywne odwzorowywanie indeksów, inwestycje o długiej historii lub inwestycje będące w trakcie lub mające wkrótce zostać zlikwidowane, a także niektóre przedsięwzięcia typu joint venture.

**Zasady The Impact Principles zostały wprowadzone przez IFC (International Finance Corporation) w 2019 roku. Stanowią one zbiór nadrzędnych zasad przewodnich dotyczących wywierania wpływu, które mają zastosowanie w różnych klasach aktywów, branżach i instytucjach w celu standaryzacji praktyk w zakresie oddziaływania i mobilizacji kapitału do wywierania wpływu.

Historyczne stopy zwrotu nie są wyznacznikiem dla przyszłych wyników i mogą nie zostać powtórzone w przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością straty wpłaconego kapitału.