Private Equity ELTIF

Energia do odkrywania nowych horyzontów

Demokratyzacja aktywów niepublicznych

Niedawny koniec najdłuższej w historii ekspansji gospodarczej wywołał niepewność na rynkach akcji i poza nimi. Poszukiwanie stóp zwrotu, regularnego dochodu i dywersyfikacji sprawiły, że aktywa niepubliczne wysunęły się na pierwszy plan i rozpoczął się etap przemian.

Demokratyzacja aktywów niepublicznych, takich jak private equity czy nieruchomości, nabiera tempa wśród inwestorów na całym świecie. Regulacje, technologia i innowacje produktowe wspierają rozwój nowych funduszy zaprojektowanych wokół potrzeb inwestorów indywidualnych.

W celu odblokowania powszechnego dostępu opracowywane są nowe rozwiązania inwestycyjne, takie jak europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (EDFI, ang. ELTIF).

Czym są EDFI?

Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (EDFI) są formą zbiorowego inwestowania, umożliwiającą inwestorom lokowanie środków w przedsiębiorstwa i projekty, które potrzebują długoterminowego kapitału. Mają one na celu zwiększenie kwoty finansowania pozabankowego dostępnego dla przedsiębiorstw inwestujących w realną gospodarkę Unii Europejskiej.

Co najmniej 70% kapitału musi być zainwestowane w instrumenty nienotowane publicznie, np. w małe i średnie spółki lub projekty infrastrukturalne.

Aby uzyskać możliwie najlepszy efekt z inwestycji na tych bardzo złożonych rynkach, kluczowa jest możliwość polegania na godnej zaufania instytucji zarządzającej, z dobra historią wyników.

Korzyści dla inwestorów

Zwiększony dostęp

Zapewnienie dostępu do inwestycji na rynkach niepublicznych szerszej grupie odbiorców dzięki niskim minimalnym progom inwestycyjnym.

Własność bezpośrednia

Aktywne angażowanie się w działalność nienotowanych spółek daje możliwość promowania bardziej zrównoważonych praktyk i zachowań biznesowych.

Dywersyfikacja portfela

Inwestowanie w małe i średnie firmy oraz projekty, które nie są dostępne poprzez rynki publiczne, zapewnia korzyści związane z dywersyfikacją.

Długoterminowe stopy zwrotu

EDFI oferują inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu poprzez szerokie możliwości inwestycyjne i wykorzystanie odpowiednich umiejętności.

Uregulowana struktura

EDFI mogą być oferowane wyłącznie przez zarządzającego uprawnionego do tego na mocy unijnej dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD) i podlegają jej przepisom

Inwestowanie Odpowiedzialne Społecznie

Może pomóc w realizacji celów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju - jest to EDFI spełniające art. 8 rozporządzenia SFDR.

Przedstawione poglądy są opiniami Schroders Capital i nie muszą prowadzić do uzyskania korzystnych wyników inwestycyjnych.

Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023

Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje typu private equity w małe i średnie firmy, które stanowią motor wzrostu europejskiej gospodarki. Skupienie się na małych i średnich wykupach odróżnia EDFI od innych funduszy private equity, które ukierunkowane są w stronę dużych transakcji - gdzie korelacja z rynkami publicznymi jest wyższa - i wymaga specjalistycznych kompetencji, aby wykorzystać ich pełen potencjał. Przy minimalnej początkowej wpłacie w wysokości 10 000 EUR, zapewnia dostęp do rynku private equity bez wymogu inwestowania dużych kwot lub bycia profesjonalnym inwestorem. Promuje zrównoważone praktyki i zachowania biznesowe (fundusz spełnia artykuł 8 rozporządzenia SFDR*).

*Fundusz zgodny z art. 8 w ramach SFDR definiuje się jako "fundusz, który (obok innych charakterystyk) promuje aspekty środowiskowe lub społeczne lub kombinację tych aspektów, pod warunkiem, że spółki, w które dokonywane są inwestycje, stosują dobre praktyki zarządzania".

Tylko niewielka część portfela powinna być zainwestowana w EDFI. Nie ma gwarancji korzystnych wyników inwestycji.

Dlaczego private equity?

W swej istocie private equity oznacza po prostu inwestowanie w spółki, które nie są notowane na giełdzie. Może ono pomóc w dywersyfikacji portfela jednocześnie wspierając przedsiębiorców i firmy rodzinne.

Kanał dostępu
Spółki giełdowe to tylko wierzchołek gospodarczej góry lodowej. Private equity umożliwia dostęp do innych części ekosystemu gospodarczego niż rynki publiczne.

Kreowanie wartości
Wartość jest tworzona poprzez transformację biznesu oraz poprzez wykorzystanie nieefektywności w kształtowaniu wyceny przede wszystkim małych i średnich firm, które są finansowane główne majątkiem rodziny i przedsiębiorców (np. w Europie ponad 60% transakcji małych wykupów dotyczy rodzin).

Premia za złożoność jest nową premią za niepłynność
Niepłynność jest rozmyślnym wyborem inwestorów i daje możliwość dostępu do korzyści płynących z rynków niepublicznych. Stopy zwrotu są generowane przez połączenie unikalnej sytuacji lub okazji inwestycyjnej z odpowiednim zestawem kompetencji, co generuje premię za złożoność.

Długoterminowe perspektywy
Długoterminowy cel inwestycyjny pozwala na strategiczne zmiany i wzrost bez presji związanej z kwartalnym raportowaniem zysków.

Zrównoważony rozwój
Aktywne angażowanie się w działalność firm niepublicznych daje możliwość promowania bardziej zrównoważonych praktyk i zachowań biznesowych. Dobrze prosperujące małe i średnie przedsiębiorstwa wpływają korzystnie na dobrobyt naszego społeczeństwa w długim terminie.

Schroders Capital

Schroders Capital jest działem inwestycyjnym ds. rynków niepublicznych w Schroders, globalnej grupie zarządzającej aktywami.  

Schroders Capital jest jednostką powołaną do tego, aby zapewnić inwestorom dostęp do szerokiej gamy możliwości inwestowania w aktywa niepubliczne, elementów do budowy portfela oraz zindywidualizowanych strategii w zakresie wymienionej klasy aktywów. Zespół działa na rynkach niepublicznych od ponad dwóch dekad, koncentrując się na dostarczaniu najlepszych na miarę swojej grupy porównawczej stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko i realizacji inwestycji zarówno w sposób bezpośredni, jak i stosując zróżnicowane rozwiązania w całym przekroju aktywów niepublicznych, w tym poprzez fundusze łączone (ang. co-mingled) i dostosowane do potrzeb klienta mandaty na zarządzanie aktywami niepublicznymi.

Zespół dąży do osiągnięcia powtarzalnych wyników poprzez rygorystyczne podejście idące w parze z kulturą charakteryzowaną przez efektywność, współpracę i integralność.

Oferujemy zróżnicowany wachlarz strategii inwestycyjnych, w tym nieruchomości, private equity, infrastrukturę, produkty sekurytyzowane i finansowanie oparte na aktywach, papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniami oraz impact investing.

Wideo

O Schroders Capital

Richard Damming, Co-Head of Private Equity Investments Europe, opisuje platformę Schroders Capital.

Czym jest współinwestycja

Richard Damming, Co-Head of Private Equity Investments Europe, wyjaśnia, jak działają współinwestycje.

Informacje o ryzyku

Ryzyko walutowe: Fundusz może odnotowywać straty z powodu zmian kursów walut obcych, znanych także jako kursy wymiany walut.

Ryzyko stopy procentowej: Fundusz może utracić wartość bezpośrednio w wyniku zmian stóp procentowych.

Ryzyko płynności: Fundusz inwestuje w instrumenty niepłynne, które są trudniejsze w sprzedaży. Brak płynności zwiększa ryzyko, że fundusz nie będzie w stanie terminowo sprzedać składników portfela w celu wypełnienia swoich bieżących zobowiązań finansowych. Może to również oznaczać wystąpienie opóźnień w inwestowaniu zaangażowanego kapitału w klasę aktywów.

Ryzyko rynkowe: Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać, a inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.

Ryzyko operacyjne: Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.

Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

Ryzyko związane z private equity: Strategie private equity podlegają różnym czynnikom ryzyka, w tym m.in. ryzyku związanemu ze zbyt wysokimi kwotami wpłacanymi za nabycie przedsiębiorstw, nowymi lub niesprawdzonymi formami zarządzania, nowymi lub mniej dojrzałymi strategiami biznesowymi bądź nieudaną integracją z istniejącymi przedsiębiorstwami.

Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem: Fundusz ma cechy środowiskowe i/lub społeczne. Oznacza to, że może posiadać ograniczoną ekspozycję na niektóre przedsiębiorstwa, gałęzie przemysłu lub sektory i może zrezygnować z pewnych możliwości inwestycyjnych lub zbywać niektóre posiadane aktywa, które nie są zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi przez zarządzającego inwestycjami. Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa, które nie odzwierciedlają przekonań i wartości konkretnego inwestora.

Ryzyko podatkowe: Fundusz i jego zyski mogą zależeć od pewnego rodzaju form efektywności podatkowej dostępnych w momencie powstawania Funduszu, które mogą ulegać zmianom w zakresie praktyk lub interpretacji podatkowych Wszelkie zmiany dotyczące rzeczywistego lub postrzeganego statusu podatkowego bądź ekspozycji Funduszu lub jego inwestycji, jak również przepisów podatkowych, praktyk lub standardów w zakresie rachunkowości mogą niekorzystnie wpłynąć na przewidywany poziom opodatkowania.

Ryzyko wyceny: Wycena inwestycji w aktywa niepubliczne dokonywana jest rzadziej niż w przypadku notowanych papierów wartościowych. Ponadto znalezienie odpowiednich cen referencyjnych dla inwestycji w aktywa niepubliczne może być trudne. Trudność ta może mieć wpływ na wycenę portfela inwestycji. Niektóre inwestycje są wyceniane na podstawie szacowanych cen, w związku z czym podlegają potencjalnie większej niepewności w zakresie wyceny niż notowane papiery wartościowe.