Akcje

Akcje nie bez powodu są popularną formą inwestowania - jednak wraz ze zmianą czasów zmienia się także sposób inwestowania.

Aktywne zarządzanie jest kluczowe

Aktywne podejście do zarządzania jest kluczem do generowania stóp zwrotu w dzisiejszym stale zmieniającym się środowisku

Ewolucja jest niezbędna

Potrzebne są strategie uwzględniające przyszłość, w której występują ciągłe zakłócenia.

Finansowanie przyszłości

Innowacyjne inwestowanie to rozwiązania, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom inwestorów

Bądź aktywny dla zdrowego portfela

Inwestowanie na rynku akcji (akcje lub udziały) tradycyjnie uważa się za dobry sposób na pokonanie inflacji i uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu w długim okresie. To nadal ma sens, ale to, co sprawdziło się w ostatniej dekadzie, niekoniecznie będzie działać w następnej. Świat jest kształtowany przez wiele nowych sił, a firmy będą musiały zmienić sposób działania, aby odnieść sukces w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego też uważamy, że aktywne zarządzanie jest kluczem do wykorzystania okazji giełdowych - wykorzystujemy doświadczenie, spostrzeżenia i innowacje, aby pomóc klientom w poruszaniu się po zmieniającym się rynku.

Stworzyliśmy szeroki zakres akcji, którego celem jest osiąganie długoterminowych stóp zwrotu z inwestycji. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię wysoki potencjał wzrostu mniejszych spółek lub rynków wschodzących, kapitalizacja na niedowartościowanych częściach rynku, czy też wprowadzanie pozytywnych zmian na świecie dzięki takim tematom, jak przejście na czystą energię, oferujemy rozwiązania, które mogą zaspokoić zmieniające się potrzeby inwestorów.

Przekształcanie wiedzy w zyski z inwestycji

Wierzymy, że nasza globalna platforma badawcza i własna technologia dają nam prawdziwą przewagę inwestycyjną. Nasz dział Data Insights, który pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych poprzez unikalną analizę informacji, w połączeniu z naszym pakietem narzędzi do badania zrównoważonego rozwoju i pomiaru wpływu, może pomóc nam w identyfikacji spółek o nierozpoznanym lub niedocenionym potencjale do generowania stóp zwrotu.
Dane to tylko jeden z elementów równania. Kluczem do naszego sukcesu jest sposób, w jaki nasi zarządzający funduszami i analitycy stawiają sobie nawzajem wyzwania i weryfikują pomysły inwestycyjne, aby mieć pewność, że tylko najlepsze z nich zostaną zrealizowane.

"Świat szybko się zmienia, a my nieustannie musimy go wyprzedzać. Dlatego musimy być innowacyjni, elastyczni, a przede wszystkim zawsze angażować się w ciągłe doskonalenie, aby szukać lepszych wyników dla naszych klientów."

Informacje o ryzyku

Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Wartość inwestycji i dochód z nich czerpany mogą zarówno wzrastać, jak i spadać oraz możesz (Ty lub Twoi klienci) nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.
Informacje przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie stanowią one jakichkolwiek rekomendacji do inwestowania w wyżej wymienione papiery wartościowe / sektory / kraje.