Schroder ISF* Global Cities

"MOŻLIWOŚĆ, KTÓRA NIGDY NIE ŚPI. Miasta wytwarzają już ponad 80% światowego PKB, a nieruchomości w nich położone stale przewyższają średnie krajowe *. W obliczu rosnącej migracji do miast, globalne miasta staną się siłą napędową wzrostu gospodarczego. Inwestuj w zysk, który prowadzi do celu. *Źródło: IBRD na dzień 20 kwietnia 2020 r."

Globalne Miasta to miejsca, w których ludzie chcą mieszkać, pracować i bawić się. Ich kluczowe cechy to: silna infrastruktura, zróżnicowana gospodarka, wykwalifikowana siła robocza oraz jakość życia i kultury. Inwestowanie w aktywa nieruchomościowe w tych miastach daje ekspozycję na zróżnicowane sektory.

*Schroder International Selection Fund jest określany jako Schroder ISF.

Urbanizacja to bardzo ważny temat od wielu dekad.

Przewiduje się, że do 2050 r. prawie 70% ludności świata (w porównaniu z 55% obecnie) będzie zamieszkiwać obszary miejskie.

*Źródło: ONZ, stan na maj 2018 r.Wiedza, które miasta mogą skorzystać na tej zmianie demograficznej oznacza, że ​​inwestorzy mogą wybrać właściwe możliwości. Inwestowanie w nieruchomości w tych miastach daje ekspozycję na różne sektory (od centrów danych, magazynów samoobsługowych i lokali przemysłowych po konwencjonalne obszary, takie jak biura, handel detaliczny i przemysł) oraz dostęp do gospodarek, które zgodnie z oczekiwaniami będą przewyższać średnie krajowe.Miasta globalne oferują również rozwiązanie w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ponieważ dwie trzecie emisji dwutlenku węgla koncentruje się w miastach, przejście do zerowej emisji dwutlenku węgla netto i osiągnięcie celów określonych w Porozumieniu paryskim wymagałoby najpierw wprowadzenia w tych miastach zmian, które byłyby wsparte polityką zrównoważonego rozwoju. Wyraźnym przykładem wpływu, jaki mogą wywierać miasta, jest C40 - sieć skupiająca największe miasta świata, które zobowiązały się do przeciwdziałania zmianom klimatu.Fundamentem tych miast jest wyróżniająca polityka zrównoważonego rozwoju, silna infrastruktura, zróżnicowana gospodarka, wykwalifikowana siła robocza i wysoka jakość życia. Przyciągają one najlepsze talenty z całego świata, które przyczyniają się do systematycznego wzrostu gospodarczego.

Miasta globalne to takie, które przyciągają uwagę świata i przyciągają inwestycje, są międzynarodowymi ośrodkami dla osób i firm. To właśnie w tych miastach znajdują się światowej klasy uniwersytety i przedsiębiorstwa, a rządy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić ich dalszy rozwój.

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Więcej informacji na temat funduszu, w tym literaturę i dane dotyczące wyników, można znaleźć w naszym centrum funduszy.

Zarządzający portfelem

Global Listed Real Assets

Tom Walker
Co-head of Global Listed Real Estate
Hugo Machin
Co-Head, Global Property Securities

Analitycy

Global Real Estate Securities, Global Listed Real Assets

Jon Consolo
Equity Analyst, Global Real Estate Securities
Ryan Bennett
Securities Analyst, Real Estate
Ben Forster
Equity Analyst, Global Real Estate
FitchRatingsIMQRExcellent

Fitch Ratings Excellent (stan na 16 czerwca 2021 r.)

Square Mile Responsible A

Square Mile Investment Consulting and Research - Responsible A

Towards Sustainability

Febelfin Towards Sustainability

W roku 2021 fundusz Global Cities został poddany ocenie pod kątem zrównoważonego rozwoju przez różne podmioty. Analiza ta jest dowodem na rygorystyczną i szeroko zakrojoną uwagę, jaką przykładamy do tego kluczowego obszaru.W kwietniu fundusz otrzymał belgijską akredytację Febelfin Towards Sustainability, która oznacza, że spełnia on najwyższe standardy jakości dla zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych produktów finansowych.W październiku fundusz otrzymał ocenę "Responsible A" od Square Mile Investment Consulting and Research. W raporcie stwierdzono, że "względy ESG są głęboko zakorzenione w całym procesie inwestycyjnym, a zarządzający starają się inwestować w zrównoważone aktywa realne, które umożliwiają społeczeństwu zaspokojenie jego obecnych potrzeb bez uszczerbku dla możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń".

Informacje o ryzyku

 • Capital risk: As the fund intends to pay dividends regardless of its performance, a dividend may represent a return of part of the amount you invested.
 • Currency risk: The fund may lose value as a result of movements in foreign exchange rates.
 • Derivatives risk:  Derivatives may be used to manage the portfolio efficiently. A derivative may not perform as expected, may create losses greater than the cost of the derivative and may result in losses to the fund.
 • Emerging markets & frontier risk: Emerging markets, and especially frontier markets, generally carry greater political, legal, counterparty, operational and liquidity risk than developed markets.
 • IBOR risk: The transition of the financial markets away from the use of interbank offered rates (IBORs) to alternative reference rates may impact the valuation of certain holdings and disrupt liquidity in certain instruments. This may impact the investment performance of the fund.
 • Liquidity risk: In difficult market conditions, the fund may not be able to sell a security for full value or at all. This could affect performance and could cause the fund to defer or suspend redemptions of its shares.
 • Operational risk: Operational processes, including those related to the safekeeping of assets, may fail. This may result in losses to the fund.
 • Performance risk: Investment objectives express an intended result but there is no guarantee that such a result will be achieved. Depending on market conditions and the macro economic environment, investment objectives may become more difficult to achieve.
 • Real estate and property risk: Real estate investments are subject to a variety of risk conditions such as economic conditions, changes in laws (e.g. environmental and zoning) and other influences on the market.
 • Sustainable Investing Risk: The fund applies sustainability criteria in its selection of investments. This investment focus may limit the fund's exposure to companies, industries or sectors and the fund may forego investment opportunities that do not align with its sustainability criteria chosen by the investment manager. As investors may differ in their views of what constitutes sustainability, the fund may invest in companies that do not reflect the values of any particular investor.
 • Market risk: The value of investments can go up and down and an investor may not get back the amount initially invested.

Ważne informacje: Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży tytułów uczestnictwa.

Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w tytuły funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.

Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www. schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main

Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.

W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.