Schroder ISF* Global Climate Change Equity

Zmiany klimatyczne są największym wyzwaniem dla naszej planety w nadchodzących latach i dekadach. Jednak wraz ze zmianami pojawiają się możliwości.

Inwestowanie w zmiany klimatu to inwestowanie w przyszłość

Musimy przejść na gospodarkę niskoemisyjną - a w rzeczywistości to już ma miejsce. Firmy wprowadzają plany w życie, a technologie, których potrzebujemy, stają się głównym nurtem. Ta zmiana przekształci społeczeństwa, przedsiębiorstwa i branże.


Inwestowanie w zmiany klimatu to szansa na uchwycenie potencjalnych zysków z tego tytułu - poprzez wspieranie zarówno firm ograniczających te zmiany, jak i dostosowujących się do przyszłości w zmieniającym się klimacie.

*Schroder International Selection Fund jest określany jako Schroder ISF.Listencontent_copyshare

Dzień w przyszłości

Jak będzie wyglądać gospodarka niskoemisyjna?

Komentarz w 60 sekund

Simon Webber, zarządzający portfelem, wypowiada się na temat inwestowania w zmiany klimatu

Aktywnie zarządzany, tematyczny fundusz, który wybiega poza oczywistość

Zmiany klimatyczne będą miały wpływ na każdą firmę, dlatego szukamy możliwości w globalnym i zróżnicowanym zestawie możliwości, zamiast ograniczać się do poszczególnych sektorów. W ten sposób jesteśmy w stanie zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel różnych spółek z wielu sektorów, z których wszystkie są powiązane ze zmianami klimatu. Wykluczamy jednak spółki, które generują znaczące przychody z paliw kopalnych.


I to nie jest dla nas nowość. Prowadzimy ten fundusz od 2007 roku i był on jednym z pierwszych tego typu.

Sięgamy głębiej, aby znaleźć wskaźniki, które mają znaczenie

Nie polegamy wyłącznie na tradycyjnych miarach, takich jak ślad węglowy. Używamy autorskich narzędzi i analiz, aby stworzyć bardziej szczegółowy i dokładny obraz tego, jak firmy i branże będą się rozwijać i dostosowywać. Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak zmiany klimatu wpłyną na przychody, marże, koszty bieżące, wyceny i wpływ na cały łańcuch wartości. Daje nam to najlepszą możliwość wyboru spółek, które rozkwitną jako część gospodarki niskoemisyjnej, a ostatecznie potencjalnie przyniosą Państwu lepsze zyski.


Skorzystaj ze specjalizacji w zakresie zmian klimatu w kluczowych sektorach

Nasz zespół posiada doświadczenie inwestycyjne w sektorach takich jak technologia, energia, media, materiały i motoryzacja - dokładnie tych, na które zmiany klimatyczne będą miały wpływ. Mamy również dedykowany zespół ds. zrównoważonego rozwoju, który rozumie naukę o zmianach klimatycznych i ich powiązaniach z trendami ekonomicznymi, a także naukowców zajmujących się danymi, którzy dostarczają nam unikalnych spostrzeżeń, których inni mogą nie być w stanie dostrzec

Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Więcej informacji na temat funduszu, w tym literaturę i dane dotyczące wyników, można znaleźć w naszym centrum funduszy.

Poznaj drużynę

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Simon Webber
Zarządzający portfelem
Isabella Hervey-Bathurst
Zarządzająca portfelem/Global Sector Specialist

Poznaj drużynę

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Maurice Hewins
Multi-Asset Strategist
Daniel McFetrich
Zarządzający portfelem, Head of Global and International Equity Research
Yashica Reddy
Product Director

"Cele określone w porozumieniu paryskim w sprawie zmian klimatu wymagają całkowitej dekarbonizacji gospodarki światowej - co będzie oznaczało zupełnie nowy zestaw produktów, usług i technologii niż te, z których korzystaliśmy w przeszłości. Bardzo ważne jest, aby inwestorzy dostosowali się do tych zmian i zrobili to już teraz. Bo niektóre z tych nowych technologii - jak energia odnawialna - naprawdę weszły w życie."

Simon Webber

Zarządzający portfelem

Informacje o ryzyku

Capital risk / distribution policy: As the fund intends to pay dividends regardless of its performance, a dividend may represent a return of part of the amount you invested.

Counterparty risk: The fund may have contractual agreements with counterparties. If a counterparty is unable to fulfil their obligations, the sum that they owe to the fund may be lost in part or in whole.

Currency risk: The fund may lose value as a result of movements in foreign exchange rates.

Currency risk / hedged shareclass: The hedging of the share class may not be fully effective and residual currency exposure may remain. The cost associated with hedging may impact performance and potential gains may be more limited than for unhedged share classes.

Derivatives risk: Derivatives may be used to manage the portfolio efficiently. A derivative may not perform as expected, may create losses greater than the cost of the derivative and may result in losses to the fund.

Emerging markets & frontier risk: Emerging markets, and especially frontier markets, generally carry greater political, legal, counterparty, operational and liquidity risk than developed markets.

Higher volatility risk: The price of this fund may be volatile as it may take higher risks in search of higher rewards.

IBOR risk: The transition of the financial markets away from the use of interbank offered rates (IBORs) to alternative reference rates may impact the valuation of certain holdings and disrupt liquidity in certain instruments. This may impact the investment performance of the fund.

Liquidity risk: In difficult market conditions, the fund may not be able to sell a security for full value or at all. This could affect performance and could cause the fund to defer or suspend redemptions of its shares.

Market risk: The value of investments can go up and down and an investor may not get back the amount initially invested.

Operational risk: Operational processes, including those related to the safekeeping of assets, may fail. This may result in losses to the fund.

Performance risk: Investment objectives express an intended result but there is no guarantee that such a result will be achieved. Depending on market conditions and the macro economic environment, investment objectives may become more difficult to achieve.

Sustainability risk: The fund has environmental and/or social characteristics. This means it may have limited exposure to some companies, industries or sectors and may forego certain investment opportunities, or dispose of certain holdings, that do not align with its sustainability criteria chosen by the investment manager. The fund may invest in companies that do not reflect the beliefs and values of any particular investor.

Ważne informacje: Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży tytułów uczestnictwa.

Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające z inwestycji w tytuły funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie.

Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www. schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Kontakt z przedstawicielem funduszu w Polsce.
Podążaj za nami.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch,
Taunustor 1,
60310 Frankfurt am Main
Niemcy

W tej witrynie spółka Schroder International Selection Fund jest zwana Schroder ISF.
W całym dokumencie spółka Schroder Alternative Solutions jest zwana Schroder AS.

© Copyright 2020 Spółka Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch podlega luksemburskiej ustawie z dnia 17 grudnia 2010 r.